Politiska paradoxer leder till oreda i samhället

Allt fler inser att ledaren nu har gått alldeles för långt med all vandring in i landet. Det tycks emellertid som om ledaren av prestigeskäl inte vill erkänna detta.


Efterhand, som demokrati-fobi får allt större giltighet i beslutsfattandet, blir samhället bara mer och mer dysfunktionellt. Alltså: ju fler beslut som är befriade från förtrogenhet, desto större oreda i samhället. Oftast saknar beslutet då förankring i verkligheten vad gäller mål, medel och/eller kompetens ihop med befogenhet.

”Maktmissbruk måste dystert konstateras, då dysfunktionell demokrati demonstreras.” Klicka för att Tweeta

Om politikens allra främsta mål/uppgift är att ombesörja och öka tryggheten i samhället, så visar utvecklingen, att den nuvarande politiken leder oss helt fel. Inom nästan alla välfärdsområden försöker makthavarna i görligaste mån att kamouflera bristerna bakom vackra ord. Därtill skylls tillkortakommanden ofta på någon annan, då man befriar sig själv från ansvar. (Demokrati-fobi?)

”När dominant politik diktera dekret, är fatalitet dikt nära.” Klicka för att Tweeta

Det verkar som om makthavarna inte har analyserat orsakerna till den minskade tryggheten i samhället, eftersom tendensen fortfarande är densamma. En av flera orsaker torde vara den pågående invandringens volym, då hanteringen av denna har fungerat illa under flera år i brist på medel och stringens. Trots alla olägenheter kan man konstatera, att rapporteringen har varit tendensiöst skönmålande.

”När makten gå på tvärs mot folket, må värsta versen få bota smolket.” Klicka för att Tweeta

Då invandringens omständigheter inte meddelas korrekt, eller då dess misshälligheter tystas, så påverkas demokratin. Utöver detta har vinklingen hittills varit alltför positiv, medan kritiker av t.ex. invandringsvolymen har hängts ut såsom människofientliga. Med omvänd logik kan man säga: ”Bara för att någon vill ha färre sjuklingar i samhället, är denne inte sjuklingsfientlig.” Makten över vokabulären är viktig. En flykting har asylskäl, men det har inte en migrant (generellt sett).

”När floskler innebär ett pregnant besvarande, är oärligheten ett sant förfarande.” Klicka för att Tweeta

I kriminalitet, som kan kopplas till invandrare, ges kopplingen inte offentlighet, om det går att undvika. Detta är ett svenskt sätt att minska kritiken av invandringspolitiken. Politiker framhåller samtidigt som ett mantra, att vi aldrig får skapa ett ”vi och dom”. Flertalet beslutsfattare inser tydligen inte, att det är just vad de själva har gjort. Genom att tillåta en alldeles för stor invandringsvolym, har det uppstått utanförskapsområden med ingen eller liten känsla för svenska förhållanden.

Ca 5.40 min in i reportaget slår en man i Rinkeby fast att ”det här är inte Sverige”.

”No-go-enklaver vi haver som det svenska begraver.” Klicka för att Tweeta

Som sagt växer samhällsoron, vilket sannolikt beror på allt fler invandrares/tiggares utanförskap här i landet. Det kommer ju hit fler personer än vi kan ta hand om på ett bra sätt. Förr hade Sverige en slutnare riksgräns och ett öppnare samhälle. Nu har tidsandan gjort riksgränsen öppnare och samhället slutnare. Vid myndighetskontakter märker vanligt folk oftare av tystnadskulturen än det öppna samhället. (Demokrati-fobi?)

”Uppgivenhet och likgiltighet är 'giftighet' med förtret.” Klicka för att Tweeta

I invandringsdebatten talas det nästan bara om flyktingar, vilka det underförstått är synd om. FN har deklarerat, att en äkta flyktingström består av män, kvinnor och barn i alla åldrar. Till Sverige kommer det överlägset flest unga män, så på den punkten är behållningen av den så omhuldat ”feministiska” politiken definitivt inte jämställd. Vad kan detta föra med sig i framtiden?

”Viktigt på högsta nivå hörs riktigt få förstå.” Klicka för att Tweeta

En person, som helt frivilligt lämnar ett EU-land (personen ifråga tvingas alltså inte fly därifrån utan blir migrant)… ska vederbörande fortsättningsvis ändå bli betraktad som flykting med en flyktings asylrätt? Enligt EU-rättens Dublinförordning skall asyl alltid sökas i det första EU-landet, där också asylprövningen måste ske. Varför ska  de svenska skattebetalarna varenda år bekosta 10 000-tals asylprövningar, som skulle ha skett i ett annat EU-land? (Demokrati-fobi?)

”Förvrängt generellt skeende, förträngt rationellt seende.” Klicka för att Tweeta

Invandringens ekonomiska utfall (migrations- och integrationsposter, samt förekommande bidrag och subventioner i övrigt, plus kostnader för undanträngningseffekten) innebär en så enorm nettobelastning för samhället, att välfärden kanske inte kan upprätthållas. Ett medelvärde av de båda ekonomerna Ekbergs (2009) och Tullbergs (2013) beräkningar gav resultatet, att nettokostnaden i stort sett då (för ett par år sedan) blev 400 miljoner kr om dagen… varje dag hela året! Denna politiska prioritering verkar dock ingå i den etablerade tystnadskulturen.

”Den som ej såg branden för alla lågorna, såga såväl banden som frågorna.” Klicka för att Tweeta

I självberömmande ordalag har några toppolitiker talat om ledarskapets betydelse. ”Att leda är att gå före.” Ledaren får dock inte gå så långt före, att följarna tappas bort. Man kan faktiskt få intrycket, att många politiker väljer att följa en ledning som går i otakt med sina uppdragsgivare, dvs folket. Därför kanske nedanstående devis passar bättre än den ovan.

”För få leda... då aktör bör förmå reda förleda.” Klicka för att Tweeta

Allt fler inser att ledaren nu har gått alldeles för långt med all vandring in i landet. Det tycks emellertid som om ledaren av prestigeskäl inte vill erkänna detta. Ledarens svåraste uppgift är naturligtvis att ändra ett felaktigt vägval.

”Tillbaka från piedestal egen moralkaka mest illa smaka.” Klicka för att Tweeta

Den farligaste formen av demokrati-fobi uppstår troligen, då makten inkompetensförklarar folkets åsikter i en viss politisk fråga. Ju värre makthavarna åsidosätter demokratin, desto färre instämmer i demagogin.

”Folkviljans bönhörelse kan avgöra folkrörelse.” Klicka för att Tweeta

Nationell lojalitet visas av vitalitet i ens folkliga solidaritet.”