Värdegrundsgapet

Överbrygga värdegrundsgapet

Ifall vi ska lyckas med integrationen/acklimatiseringen blir det nödvändigt att minska/eliminera världens största värdegrundsgap. Foto: böhringer friedrich, Wikimedia Commons

Sverige kom under slutet av 2015 att drabbas av akut migrantkaos/flyktingkris. Orsaken var att antalet asylsökande vida översteg landets resurser. Extremt dåliga mottagningsförhållanden uppstod. Precis sådant som svenska företrädare tidigare hade klandrat länder vid EU:s yttre gräns för t.ex. Malta, Italien, Grekland.

Det uppblossade migrationsproblemet kommer i nästa fas med största sannolikhet att skapa ökade anpassningssvårigheter. Man har då pekat på arbets- och bostadsmarknaden samt skola, vård och omsorg. Bristen på arbete, bostäder, lärare och skollokaler kan bli allvarliga ”försämringsfaktorer” i samhället. Risken är, att vi etablerar och sen permanentar gettoliknande utanförskapsenklaver… för ett växande invandrarproletariat.

”Då värdegrundsgapet censureras, på demokratin det influeras.” Klicka för att Tweeta

Mycket av det sagda handlar om praktisk samhällsservice. Det finns emellertid en annan ofta förbisedd men ändå gigantisk utmaning, som är helt avgörande för den attitydmässiga integrationen. Det handlar då om en sammanjämkande process för att överbrygga värdegrundsgapet i syfte att skapa en gemensam Sverige-känsla i landet.

2010 Inglehart–Welzel Cultural Map of the World

2010 Inglehart–Welzel Cultural Map of the World. Bild av DancingPhilosopher, Wikimedia Commons

I det här avseendet har vi ett sämre läge än alla andra länder. Detta visas i ett koordinatsystem med ”geografiska kulturområden”. Hela världen omfattas (där den horisontella axeln anger livsbasala – självförsörjande värden och den vertikala traditionella – sekulära värden). Sverige ligger ensamt längst upp i det högra hörnet såsom världens mest sekulära och mest självförsörjande (= bl.a. ensamhushållande) samhälle. Längst ifrån oss i den diametralt motsatta kvadranten återfinns merparten av våra migranters och flyktingars ursprungsländer.

Tolkningen av detta kan bara betyda, att värdegrundsgapet mellan Sverige och de åsyftade ursprungsländerna är maximalt stort. Om detta inte kan överbryggas, kommer vi att få parallellsamhällen med sinsemellan skadliga spänningar. Detta överbryggande kan bli det mest svårbemästrade problemet i anpassningen till svenska förhållanden.

En studie från Pew Research Center 2010 visade, att bortåt 75 % av de europeiska muslimerna främst identifierade sig med sin religion. I Amerika valde däremot nästan alla muslimer, att i första hand identifiera sig som amerikaner. Detta trots att de har levt med striktare regler och lägre offentliga bidrag, dvs. nästan tvärtemot den svenska modellen.

En annan viktig faktor som påpekades var, att de amerikanska muslimerna kände sig mer hemmastadda. Av betydelse för detta kan man peka på dels språket dels den låga volymen muslimska invandrare.

Hos oss däremot ”har den stora välfärdsstaten med sina taffliga integrationsprojekt och konflikträdda tolerans varit ett misslyckande. Europa har bäddat för det här. Man har kombinerat omfattande invandring med ett samhällssystem som varken ekonomiskt eller kulturellt är särskilt väl rustat för integration. Och misstaget fortsätter att upprepas i Europa.”

Världens största värdegrundsgap

Det tål att upprepas. Ifall vi ska lyckas med integrationen/acklimatiseringen får de asylsökandes volym inte vara större, än vi på ett bra sätt kan hantera den. Vidare blir det nödvändigt att minska/eliminera världens största värdegrundsgap. Som ett första steg borde/måste vi då klargöra vilka rättigheter och skyldigheter som omfattar alla i det svenska samhället, alltså även asylsökande och de med uppehållstillstånd.

Konstitutionen eller det svenska samhällssystemet, det svenska regelverket och det svenska språket är överordnade storheter, som ligger till grund för den gemensamma samhällsmoralen i landet. Denna enhetlighet måste fungera på ett monokulturellt plan och vara villkorslöst styrande/gränssättande .

En absolut anpassning till nämnda moral (efter adekvat info och konsekvensupplysning) måste därför krävas av alla invandrare som får vistas i landet. För att åstadkomma detta första och sedan efterföljande steg i moralbygget är det förmodligen helt nödvändigt med både ”piska och morot”.

Efter att ha garanterat sin trohet/lojalitet till ovanstående storheter, tycks kvinnosynen ihop med jämställdheten vara den fråga, som måste ges högsta prioritet. Här verkar värdegrundsgapet vara väldigt stort och djupt.

”Gruppövergrepp verkar likt aktion slikt knäpp truppfason.” Klicka för att Tweeta

Efter kvinnovåldet på nyårsafton 2015 har såväl massmedier som myndigheter allt mer börjat se sig nödsakade att tillämpa ”konsekvensneutralitet” (ingen överdriven försiktighet i känsliga frågor), för att kunna klarlägga fakta utanför ”åsiktskorridoren”. Dess förkämpar vill emellertid fortfarande hävda, att den skedda kvinnoförnedringen inte har med värdegrundsgapet att göra.

Om det åsyftade våldet mot kvinnor inte har någon kulturell förklaring, utan i huvudsak ska betraktas som manlighetshävdande försyndelser, måste man ju fråga sig, varför det skedda allra bäst beskrivs med det arabiska ordet ”taharrush” ( = sexuella övergrepp mot kvinnor utförda av män i grupp på allmän plats).

Taharrush – hedersvåld – terrorism har generellt sett flera strukturella gemensamheter, om vilka det just i Sverige råder olika politiska synsätt. Är dessa företeelser mest allmänmanligt betingade eller mest kulturspecifika?

”Genom åsiktskorridorens snara censur hörs bara änglakörens rara dur.” Klicka för att Tweeta

Världens största kultur-religiösa gap råder som sagt mellan mottagarlandet Sverige och majoriteten av våra invandrares emigrationsländer. Om politikerna nu förbiser nödvändigheten att med kraft implementera en gemensam och överordnad samhällsmoral för att minska värdegrundsgapet, så kommer splittringen i det svenska samhället förmodligen att växa och kanske bli en fara för både stabiliteten och välfärden.