Förmåga såga Skånefråga

Photo by News Oresund

Återigen motarbetas Skåne med en ID-kontroll vid Kastrup på danska sidan, och 10 minuter senare en ny ID-kontroll vid Hyllie station på svenska sidan. På Arlanda underlättas samtidigt ID-kontrollen för resande till USA, då detta påstås gynna resandet och dess utbyte. Photo by News Oresund

Den 28 juni 2016 invaldes Sverige i FN:s säkerhetsråd för åren 2017-18. När olika dignitärer spekulerade, om vad som troligen var den främsta orsaken till detta, framfördes åsikten: Sveriges mångåriga arbete för ett stärkande av de mänskliga rättigheterna.

En sådan förmodan bygger antingen på okunskap eller på falskhet… troligen på okunskap, särskilt vad gäller Sveriges agerande inom Sveriges gränser. I vilket fall som helst så bekräftas åter igen den påbjudna tystnadskulturen gällande Svenska sveket och dess brott mot mänskliga rättigheter.

”Skånelands försvenskning är varken rätt eller sund,
då den vilar på svekets orättfärdigaste grund.”

Då svenska staten, genom Svenska sveket, enväldigt och lömskt ogiltigförklarade de folkrättsligt bindande avtalen gällande bl.a. Skånes självstyre, var detta ett förräderi mot både fredsvillkoren och det skånska folket. Statens avskyvärda agerande och dess kränkande framfart i Skåne har med tiden lett fram till Sveriges Största Skam.

”Skånes solkade gloria verkar knas i svenskhetens kvasitolkade historia.”

Svenska statens nedtystande av sina brott mot mänskliga rättigheter i Skåne blir ju inte mindre bara för att de har fått pågå i mer än 333 år. Däremot kan man förvånas över hur effektivt staten har lyckats och fortfarande lyckas smussla undan sanningen om sina begångna oförrätter. Inte nog med detta informationskvävande… staten har dessutom skapat en motsatsbild av oförvitlig rättsrådighet… och det är säkert detta, som nu har gett en plats i säkerhetsrådet.

De skåningar som initialt försvarade de skånska rättigheterna fick beteckningen snapphanar. De som inte undkom den svenska ”rättvisan” likviderades oerhört grymt… mycket grymmare än dagens terroristfångar! Här följer ett exempel på en skånsk ”ocensurerad” ögonvittnesskildring:
(Texten är skriven på det då gällande skaniska/östdanska regionspråket av kyrkoherden i Kågeröd.)

”Naar de Svenske udi denne winter (1678-79) finge fat paa nogle snaphaner, da först piinte de dem grueligen, brendte dem under födderne med gloende jern och satte dem siden en spidtz ind ved deriss ende och ud ved deriss nase; der effter sloge de dem fast til et trae med et söm igiennem begge deriss hender offuer deriss hoffuet och lode dem saa henge, indtill de döde.”

Under diktaturen som sedan följde försvann nästan 40 % av skåningarna (till en del analogt med etnisk rensning). Övergrepp i assimilerande syfte genomsyrade hela det skånska samhället. Med tvång skulle invånarna sakta men säkert ”fostras” till goda svenskar. Svenska statens mångsidiga våld i Skåne ingår som sagt sedan länge i den statliga tystnadskulturen.

”Som den granne Skånepågen sa: Ni har skolorna, men vi äger sanningen.”

Under årens lopp har statens ”fostran” strävat efter att hela tiden försvaga skånskheten.

Svenska staten har svekfullt förbjudit: 1) Skånelagen, 2) den skånska liturgin, 3) det skånska språket skaniska (i alla officiella sammanhang), 4) det skånska parlamentet, Lantdagen, och därmed också det skånska självstyret.

Svenska staten erkänner felaktigt inte: 1) det skånska regionspråket (som ju härstammar från skaniska och inte från svenska), 2) skånska kartnamn, 3) utbildning i Skånes historia i Skånes skolor, 4) Skånes/Skånelands korsflagga (fyndigt kallad Klakkaflaggen efter skåningen Harald Klakk, som blev Nordens förste kristne kung) ej heller 5) själva Skåneland (Skåne + Halland + Blekinge som varande en regional enhet).

”Du svensk, garanterade folkrättsseder med eder bara till orätt leder.”

Statens senaste påfund gäller gränskontrollerna mellan Köpenhamn och Malmö. Återigen motarbetas Skåne. Nu har ju staten beslutat att införa den för Öresundsintegrationen mest skadliga varianten… med en ID-kontroll vid Kastrup på danska sidan (transportörsansvaret) , och 10 minuter senare en ny ID-kontroll vid Hyllie station på svenska sidan. På Arlanda underlättas samtidigt ID-kontrollen för resande till USA, då detta påstås gynna resandet och dess utbyte.

”Den politiska tron, som ej överbryggar bron, överför oron.”

Till beslutet om ett system med två gränskontroller enligt ovan finns endast en logisk förklaring, nämligen att motarbeta den positiva utvecklingen i Öresundsområdet (Greater Copenhagen). Detta har kanske blivit ett ”hot” mot Stockholmsområdet (Capital of Scandinavia). Med facit i hand vet vi, att staten i största möjliga omfattning traditionsenligt förtiger sina folkrättsbrott i Skåne. Därför kan man misstänka, att dagens skanofobiska orsakssammanhang också hemlighålls.

Med EU:s subsidiaritetsprincip – alla politiska beslut skall tas på lägsta effektiva nivå – som ett absolut bärande skäl, borde skåningarna i allmänhet och deras förtroendevalda i synnerhet… kräva, att skåningarna skall återfå sitt reella inflytande i frågor som berör Skåne och/eller skånska förhållanden. Det skulle dessutom innebära en logisk maktförskjutning i decentralistisk riktning.

”Sedan nyheternas objektiva fakta flytt, finns bara PK-nytt.”

Mainstream Media (MSM), dvs. välkända nyhetsförmedlare med stor spridning, har svikit sin viktigaste uppgift… att göra insiktsfulla analyser av skeendet. Istället har dessa MSM utifrån den lilla människans globalt svåra situation bedrivit en ”problemsnuttifiering” för att skapa medlidande. Eftersom det i Sverige inte ska finnas något medlidande beträffande skåningarnas/skåneländarnas förstörda kultur, blir Skånefrågan så sågad, att den så gott som alltid tystas.

Ännu har ingen vitbok/sanningskommission fått fastställa fakta rörande skåningarnas folkrättsvidrigt påtvingade försvenskning!