Tio teser

Ordbokens synonymer till ”tes” är: lärosats, grundsats, påstående, postulat, trosartikel, dogm osv. De följande tio teserna har viss beröring med aktuell svensk politik.

1. Några -ismer som vållar schismer

PATRIOTISM = enskild identitetskärlek till sin kultur och dess miljö. P brukar förknippas med självuppoffring och ståndaktighet.

NATIONALISM = folklig identitetskärlek till sin kultur och dess miljö. N löper längs en beteendelinje med ytterligheterna: positiv nationell ärebetygelse (fredligt fosterlandshyllande) och negativ nationalistisk överlägsenhet (våldsbejakande fosterlandshävdande). Det är viktigt att skilja på de respektive sidorna av nationalismen.

SKANISM = folklig identitetskärlek till Skånes kultur och dess miljö. S visar sig som en positiv aspekt till skånskhet. Då S (ibland vanemässigt) feltolkas som något antisvenskt, blir bemötandet oftast negativt.

KULTURRELATIVISM = en moralisk attityd utifrån övertygelsen om ”alla kulturers lika värde”. All kultur måste dock miljöanpassas, så att dess respektive yttringar kan förbjudas i varje samhälle, där de utövas olagligt (t.ex. kvinnoförtryck). Kulturella oegentligheter kan kulturrelativister ha svårt att ifrågasätta.

RASISM = när varje individ är en anonym del av ett på fenotypiska (och ibland även kulturella) premisser rangordnat kollektiv. R visar sig som klandervärda attityder/hatbrott gentemot individer ur ett förment nedvärderat kollektiv. Felaktigt har tillmälen och omdömen utan koppling till R ändå kopplats till R, som därigenom kanske har blivit landets mest missbrukade vokabulär… en korrekt tillrättavisning/tillsägelse är i sig inte rasistisk. Likaså är ekonomiska volymbegränsningar inom politiken inte rasistiska.

”Man är inte sjukling-fientlig, för att man vill ha färre sjuklingar.”

IMPERIALISM (bygga imperium) = strävan att utöka den egna maktsfären genom att ensidigt försöka behärska nya områden.

TERRORISM = systematiskt icke-statligt våld mot civila mål för att injaga fruktan hos en befolkning samt tvångsbinda en regering eller en internationell organisation. T kan nästan alltid klassas som gerillamässigt, ideologiskt övervåld. De konfessionella terrordåden i västvärlden begås av en och samma religions ”rättrogna” bekännare. Ett grundfel tycks vara, att deras obsoleta våldsideologi kan tillåtas få ingå i en ”fredlig” religion och då också få åtnjuta religionsfrihet. All moral-ondska samt våldshandlingar i dess anda måste förbjudas och bekämpas.

2. Osällan lätt kränkt… sällan rätt tänkt.

KRÄNKTHETSMANI = det ideliga försvaret av den egoistiska prestigens upprätthållande, gärna betingat av ideologiska principer.

3. Då bokens sanna folk strida om orden, må noggrann tolk bida i Norden.

ISLAM (underkastelse) = en medeltida samhällslära, som inkluderar religion (koranen), lag (sharia), levnadsregler/moral (hadither) och hur andra civilisationer ska bekämpas (koranen). Islams anhängare är muslimer med många benämningar… alla andra kallas nedsättande ”de otrogna”.

Veterligt har ingen immigrerad muslimsk diaspora någonsin låtit sig fredligt acklimatiseras till regelverket och livsstilen i ett kristet land. De håller (tom. olagligt) fast vid sin kulturanda och utmålar sig gärna som offer för social orättvisa, då kallad islamofobi/rasism. Diasporans missanpassning i ett kristet samhälle följer strategin: avskärma sig — etablera sig — förmera sig.

En rättrogen muslim kan aldrig hylla eller hedra den svenska flaggan, eftersom denna innehåller det gula korset, vilket ju är en kristen symbol. För att kunna fungera på lika villkor med andra läror/trosuppfattningar i det svenska samhället, måste I reformeras/anpassas.

4. Tydligt styr prelat attityders traktat.

SHARIA (”vägen till vattenstället” enligt den gudomliga viljan) = islamisk lag. S (strider bl.a. mot demokrati, jämställdhet och det sekulära samhällets bestraffningsmetoder… men) får varken påverkas av personliga eller nationella nycker. Detta måste den svenska demokratin med kraft sätta sig över.

5. Maklig osanning orsaka osmaklig scanning.

JIHAD (ansträngning) = ett begrepp som oftast översätts ”heligt krig”. Alla handlingar (även fredliga) vilka gagnar islam inbegrips i J, således också svenska myndigheters ekonomiska bidrag till olika islamiska föreningar.

6. Ingen, absolut ingen, vill välvilligt anpassas till en gemenskap eller identitet, vars aparta värderingar föraktas.

RADIKALISERING = att göra extremare. Dess adepter utesluter i sina metodval tyvärr inte olagligheter. Ett naturligt förstadium till R kan kallas diskrepansfrämjande. Detta frodas av egen kraft i spänningsfältet mellan två kulturer: ju större skillnader desto mer annorlunda positioneringar. ”Polis och andra samhällsaktörer saknar förmåga att möta problematiken” (ur polisrapport, juni 2017)

7. Håll distansen lång mellan fritt och tvång.

SEKULÄR (hundraårig, världslig) = är beteckningen på ett formellt styrelseskick utan religiös beslutanderätt. Det sekulära samhällets religionsfrihet innebär, att religionen skall vara: personlig, frivillig, jämställd, fredlig, opolitisk och introvert.

8. Skrytsamhetens skenheliga piedestal gör överlägsenheten total.

IDENTITETSPOLITIK = när alla åsikter kan bagatelliseras, därför att ingen ståndpunkt är viktigare än någon annan. (Ex. Om man bortser från sociala och kulturella aspekter, är invandrares kriminalitet inte högre än etniska svenskars.)

9. Spilltid vill gillas som tid utan id.

ARBETSGRAD (A) = ett mått i procent som motsvarar inkomst av eget arbete (lön) utan ev. försörjningsstöd o.d. (stöd), enligt formeln: A = (lön x 100) / (lön + stöd). A kan mätas individuellt eller redovisas som medelvärdet inom ett kollektiv. A:s mätetal framstår som ärligare än våra nuvarande mått på ”sysselsättning” respektive ”arbetslöshet”.

10. Dum snällhet gäller skum lojalitet eller stum förtret.

VÄLFÄRD = måttet på dels den samhällsservice som skattebetalarna bekostar, dels den samhörighet (trygghet, tillit, jämställdhet, tolerans o.d.) som råder i samhället.

 

Verklighetsförnekande verkar sagolikt.