Förfäkta fäkta eller undfly fly?

Det gamla ordstävet ”Bättre fly än illa fäkta” tycks ha hemsökt våra ”fredsdrabbade” makthavare, så att de till fullo har gjort detta till politisk korrekthet (PK) grundad på godhet/snällhet. Ett sådant beteende uppfattas på många håll ute i världen såsom svaghet. ”Modig eller mesig” (Voice or Exit) ställs allt oftare på sin spets i det svenska samhället.

”Utan korrekt apologi logisk respekt utebli.”

Du vinner endast respekt om du står upp för din heder (= identitet plus övertygelse). Det verkar som PK-folket har avskaffat svensk heder såsom varande förment nationalistisk. Detta har många respektkrävande invandrare (främst muslimer) överutnyttjat. Då de mött svenska krav har de blivit kränkta och anklagat svensken för att vara islamofob och/eller rasist samt ”hora” (rörande kvinnor).

När jag bevittnade, hur en grannfru körde ut en fruktstjälande, muslimsk yngling från sin trädgård, stod båda upp för sin heder… hon blev ju såväl ”hora!” som ”rasist!” (koran-heder?), då han fick höra det klara beskedet: ”I Sverige gäller svensk lag!” Detta är ett resultat av våra makthavares nationella flathet. De står ju inte upp för en nödvändig och obligatorisk ”kravspecifikation” (svensk heder), som alla i landet invandrade personer borde/måste få lova att respektera.

Det arabiska ordet ”hora” avsåg från början de 72 jungfrur eller sexslavinnor, vilka skulle betjäna den rättrogne mannen i paradiset. Med tiden kom ordet att beteckna även icke ärbara, jordiska kvinnor. Dessa hade i motsats till ärbara kvinnor av profeten blivit förbjudna att täcka sin kropp. Därför har vanligtvis otäckta, svenska flickor/kvinnor drabbats av den otäcka, islamiska horifieringen… i avsaknad av en svenskanpassad ”kravspecifikation”.

Orsaken till det allt mer dysfunktionella, svenska samhället, anser jag, beror på den i stora stycken extrema och misskötta invandringen. Vad innebär nu EU:s miniminivå

minsta migrantantal? Sverige tar nu emot cirka 30 000 migranter/år. Det är ingen miniminivå!

lägsta bidragsnivå? Sverige har bland de mest generösa bidragen. Det är ingen miniminivå!

striktaste regeltolkning? Sverige har en fortsatt välvillig tillämpning. Det är ingen miniminivå!

Ljuger makthavarna? Här behövs verkligen en politisk förklaring.

Stor betydelse kan sannolikt också tillskrivas det paradoxala, svenska PK-mantrat ”Alla människors lika värde”, som ju saknar en logisk förklaring. Ifall ordstävet ifråga härrör från ”FN-deklarationen om mänskliga rättigheter”, vilket ofta antas/anges… så är ”värde” feltolkat! Hos FN heter det officiellt ”Alla människors lika värdighet.” Falsk-mantrat florerar i Sverige men veterligt bara här.

Ett tankeexperiment

Om en bidragsförsörjd samhällsmedborgare har ett värde som påstås vara detsamma som för en jämförbar skattebetalare, så måste det väl medföra, att såväl bidrag som skatt också måste värderas till precis samma värde för samhället… orimligt! Värde är en situationsanpassad variabel, medan mänsklig värdighet måste dels betraktas som en konstant storhet dels vara lika för alla människor!

När jag växte upp talades om ”gula faran” såsom ett tänkbart, kinesiskt hot mot oss och vår del av världen. Nu föreligger ”umma-faran” som ett tänkbart muslimskt hot hos oss och i vår del av världen. Denna fara tiger PK-folket om och talar istället om integrationsutmaningar. Så länge de ansvariga inte offentligt vågar koppla ihop dessa integrationsproblem med ”umma-faran” och vidta nödvändiga åtgärder kommer den lågintensiva kampen i Sveriges utanförskapsområden att bara bli allvarligare.

I Sverige har det hittills varit kränkande att officiellt kritisera islams civilisationsbudskap inklusive jihad. Därför har vi blivit tvingade att acceptera en omvänd samhällsanpassning. Ur-svenskarna ska respektera de hitkomna muslimernas levnadsregler, även då dessa strider mot svensk praxis. Det är på tiden, att makthavarna i förekommande fall rättar till samhällsanpassningen.

”Öppna hjärtan klaffar inte.”

I koranen talar Gud om för umma (= den muslimska kommuniteten eller gränslösa nationen) vad var och en måste göra för att behaga Honom, varvid exempelvis ingår att sprida islam. Detta sker hela tiden. Mohammad al-Arifi, som är världens populäraste imam på sociala medier (med 21 miljoner följare på Facebook och 14 miljoner på Twitter) utgör en global inspirationskälla. Han anses ligga nära al-Qaida och IS, varför han uppmanar till jihad (= ansträngning, heligt krig).

”De muslimer, som förnekar koranens rättfärdigande av våld mot de otrogna, tar alla avstånd från profetens ord samt ljuger inför den Allsmäktige.”

Det hävdas, att i Sverige ökar förekomsten av löss, kackerlackor, annan ohyra, hepatit, tbc och andra sjukdomar. Den enda förklaringen, som jag hittills har hört, är att detta beror på ”vårt myckna resande”. Samma typ av PK-svar gavs för något år sedan av ett kommunalråd. På frågan, varför så många barnfamiljer bodde på hotell, blev svaret: ”Det har byggts för lite.” Det riktigaste svaret i båda fallen torde vara: ”Vi har tillåtit fler asylanter invandra, än vi kan ta väl hand om!”

”Med mål utan kryphål är ärlighet sannings-sägande vid sannings-ägande.”

”Förfäkta fäkta eller undfly fly”… ”stridbart kämpa eller låta bli att ge efter” låter som en kommande och självförvållad samt nödvändig prioritering för våra makthavare.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”