Tiga är guld

Riksdagen har under 2018 att votera om ett tillägg angående en ändring  gällande den tillfälligt gällande: ”Lag om ändring i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, (2016:752) kallad ”Gymnasieundantaget”.

Verkar detta byråkratiskt förvirrande?

Det är i alla fall ändå exakt detta som åsyftas med ”Ordning och reda i asylpolitiken” enligt ”Den svenska regeringsmodellen”.

”Då tillfällig lag ska gälla före gällande lag, lagas så gällande lag tillfälligt ska ses i olag.”

Både lagrådet och riksrevisionen har anfört en oerhört svidande kritik gällande lagstiftningen inom just asylpolitiken. Där har kalkyler och samhällskonsekvenser inte beaktats korrekt såsom inom andra politikområden. Riksdagsledamöterna måste alltså gå till beslut utan att ha fått ett för ställningstagandet allsidigt underlag. Förfarandet är förmodligen en absolut nödvändighet, då känslor ska styra över fakta.

Att såsom asylförespråkande makthavare har gjort… först illojalt göra avkall på demokratiska beslut (ex. Dublinförordningen) och sen kräva att alla måste ta sitt ansvar… dels andra EU-länder dels Sveriges kommuner vittnar om en strålande ”hjärnklyvning”.

S.k. hjärnklyvning är ett elakt fenomen, där känslans hjärnhalva blockerar den andra hjärnhalvan, så att den faktabaserade logikens slutledningsförmåga blir satt ur spel. För processens idémässiga grundtanke medför detta, att frågeställningen ”rätt eller fel” istället blir ”god eller ond”. Ett korrekt beslut åstadkoms då genom den goda viljans fullföljande, vilket har blivit ett signum för alla politiskt korrekta (PK).

”PK-fariséer odlar falska idéer som goda féer.”

Ovannämnda votering gäller de s.k. ensamkommande barnen. Under vissa förutsättningar ska redan fattade utvisningsbeslut inte verkställas utan kunna omprövas. Omkring 9000 berörda av vilka en hel del saknar gymnasiekompetens ska trots detta studera på gymnasium upp till fyra år. Det betyder att det skapas en ”gräddfil” för vissa asylanter, genom att likvärdigheten överges.

I Sverige har åldersbestämning blivit ett stort problem, sedan det har visat sig att trovärdigheten beträffande uppgiven ålder generellt sett inte har gått att lita på. Åldersbestämning sker genom en sammanvägning av röntgentester. Hos oss gäller knäled + visdomständer, vilket i en faktaresistent PK-anda veterligt används uteslutande hos oss.

Inom FIFA (gällande fotbollsungdomar) och andra EU-länder röntgas handled + visdomständer + nyckelben. Detta ger ett betydligt säkrare resultat. I våra nordiska grannländer får ungefär 25 % av ”barnen” sin ålder uppskriven. Hos oss är motsvarande siffra cirka 5 %, eftersom vårt test inte är lika säkert.

”Intensiva naiva driva invasiva bliva aktiva subjektiva.”

Varför envisas vi med att tillämpa vårt osäkrare test? Mitt konspiratoriska ifrågasättande säger mig, att detta är en medveten kalkylering från den PK-istiske utredarens sida. Att vi inte följer EU-normen, kostar det svenska folkhushållet enorma summor. Samhällets omhändertagande av alla de ensamkommande ”barnen” kan nämligen summeras till över 42 000 000 000 kronor per år (DGO 2017-12-09, Några tankar om migrationsekonomin).

Nyssnämnda summa fördelad på oss fem miljoner svenska skattebetalare innebär att vi i genomsnitt betalar lite mer än 700 kr varje månad för genomförandet av den åsyftade politiken med alla de ensamkommande ”barnen”. De berörda service-funktionernas stora omsättning har en lika positiv inverkan på samhällsekonomin som en jämförbar satsning på landets fattiga skulle ha fått.

Ovannämnda kostnader är något som våra ansvariga makthavare ogärna talar om… istället blir verkligheten skönmålad. Den officiella förljugenhetens självcensur indikerar, att härskarväldets representanter är sitt egenskapade problems fångar. Här följer några andra tämligen tystade symtom i det svenska samhället.

Intelligens är den förmåga, med vilken du dels tillägnar dig kunskap dels omvandlar denna till förtrogenhet samt innovativ fantasi.

Att elevprestationerna i svenska skolor har försämrats, är ganska välkänt. Hur har då intelligensen (IQ) utvecklats under de senaste decennierna? Detta har forskaren James Flynn studerat. Trenden i våra grannländer (N+DK+FIN) är fallande IQ-resultat sedan 1995 (med i genomsnitt 0,23 IQ-poäng per år). En förklaring kan kanske vara inavel utifrån ett ökande antal systematiserade kusingiften. Sverige finns inte med i statistiken, eftersom data saknas… är detta en del av självcensuren?

När det gäller ex. musikalitet, bollsinne, humör, intelligens och vissa sjukdomar konstaterar forskarna ganska enhälligt, att det existerar ärftliga samband. Nu har forskaren Amir Sariaslan konstaterat, att det föreligger ärftliga faktorer även vad gäller kriminalitet (DGO 2017-10-19). Enligt honom beror kriminalitet till ungefär 50 % på generna och mindre än 15 % på miljöfaktorer. Dessa har svenska forskare hittills påstått vara helt avgörande… är detta en del av självcensuren?

David Goodhart (Cambridge University) hävdar, att varje för stor invandrarvolym ”försvagar solidariteten och eroderar välfärden”. Därför att… om sammansättningen i ett samhälle förändras så snabbt, att påverkansmöjligheten/acceptansen går förlorad, kommer folk att tappa fotfästet i tillvaron. Då växer diskrepansen mellan väljare och valda, vilket gynnar populismen (= kanaliserad folkvilja; och folkets vilja vill politikerna gärna kunna bortse ifrån). Är detta en del av självcensuren?

”I varje tystad diskussion ses en seger för semi-censuren.”