Sverige – ett (s)vunnet land

Koranen, som dels beskriver ett medeltida samhällsskick, dels påstås vara en nedteckning av Allahs heliga ord, kan ses som alla rättrogna muslimers evigt obevekliga rättesnöre. Eftersom allt fler människor i Sverige vill/tvingas tillämpa koranens budskap, borde alla etniska svenskar och i synnerhet våra makthavare ta ställning till denna skrifts lämplighet/laglighet i vårt land.

Min extensiva läsning av koranen (Zetterstéens översättning, till vilken också hänvisas) har gjort mig frågande till, huruvida våra makthavare verkligen har satt sig in i den problematik, vilken de har åsamkat det svenska samhället. Våra makthavare måste ju ha vetat, att islams anhängare tillhör Europas mest illa sedda. Finns det någon vettig orsak till detta omdöme?

För att förstå många européers avoga inställning till islam, och samtidigt de flesta muslimers trofasthet till sin heliga skrift, måste koranen studeras. Där tycker jag mig finna svaret, till varför muslimer inte låter sig anpassas i EU. Således behöver vi veta vad koranen stipulerar om mångkultur/uppförandekod i icke-muslimska länder, och detta utan att fästa minsta avseende vid språkets något ålderdomliga prägel.

Koranen låter förstå att: ”I, som tron” dvs. alla rättrogna muslimer är bättre människor än alla de som inte är muslimer, dvs. ”de otrogna”, och hit räknas majoriteten svenskar.

 

  1. ”Den som utvandrar för Guds sak, skall finna mången tillflyktsort och överflöd på jorden…” (koranen 4:101)

Alltså: muslimsk utvandring från hemlandet uppmuntras.

2) ”I, som tron, skaffen eder icke vänner utom eder egen krets, de där ej upphöra att vara fördärvliga för eder! De skulle önska, att I förgingens; hatet röjer sig i deras mun, men vad deras               sinnen dölja är ännu värre. Vi hava nu förklarat tecknen för eder, om I haven förstånd.” (3:114)

Alltså:  ”de rättrogna” ska avhålla sig från att skaffa sig vänner bland ”de otrogna” (= svenskarna företrädesvis i vårt land).

3) ”I, som tron, om I lyden dem, som äro otrogna, skola de förmå eder att rygga tillbaka, så att I flyn med stor förlust.” (3:142)

Alltså: om muslimerna i Sverige underordnar sig svenskarna, uppstår en smärtsam tillbakagång.

4) ”I, som tron, tagen ej de otrogna till beskyddare i stället för de rättrogna! Viljen I giva Gud en öppen fullmakt mot eder?” (4:143)

Alltså: som rättrogen ska du bara söka hjälp hos andra muslimer, om du vill undvika Allahs tillrättavisning.

5) ”I, som tron, tagen ej judarne och de kristna till beskyddare! De äro varandras beskyddare, och den av eder, som tager dem till beskyddare, hör dem till; Gud vägleder förvisso ej de                       orättfärdiga människorna.” (5:56)

Alltså: för muslimer fastslås/insinueras det, att judar och kristna är orättfärdiga… vilket kan vara grunden till antisemitism och västofobi.

6) ”Detta är min väg, rät som den är; följen den alltså! Ja, följen ej de många vägarna, så att de föra eder bort från hans väg! Detta har han ålagt eder, för den händelse I månden frukta                  Gud.”  (6:154)

Alltså: muslimer får endast följa Allahs räta och rätta väg. Detta försvårar muslimernas acklimatisering i Sverige.

7) ”Striden mot dem (= de otrogna), tills det ej finnes någon frestelse längre, utan all gudsdyrkan ägnas Gud, och om de då upphöra, så ser Gud förvisso vad de göra.”  (8:40)

Alltså: muslimer skall bekämpa svenskarna tills dessa har blivit muslimer, vilket Allah uppfattar.

8) ”Striden mot dem (= de otrogna), så skall Gud straffa dem genom edra händer och låta dem komma på skam…”  (9:14)

Alltså: muslimer har en gudomlig tillåtelse att handgripligen straffa icke rättrogna svenskar.

9) ”I, som tron, striden mot dem bland de otrogna, som bo i närheten, och må de finna stränghet hos eder! Veten, att Gud är med de gudfruktiga!”  (9:124)

Alltså: muslimer skall bekämpa sina ogudaktiga grannar och detta med stränghet.

10) ”När I möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem! Slån dem då i bojor!”  (47:4)

11) ”Men död åt dem, som äro otrogna! Deras gärningar gör han om intet.”  (47:9)

Alltså: muslimer får halshugga icke rättrogna eller göra dessa till kedjefångar/slavar. (Muslimerna har under årens lopp förslavat mer än dubbelt så många människor jämfört med de, som blev offer för det amerikanska slaveriet.)

12)  ”Och (rättrogna) som akta sin lem”  (23:5)

13) ”För andra än sina hustrur eller de slavinnor, över vilka de råda – ty då äro de fria från tadel,”  (23:6)

14) ”Ingån ej äktenskap med månggudadyrkande kvinnor, med mindre de antaga tron! En rättrogen slavinna är sannerligen bättre än en månggudadyrkande, även om den senare skulle                  behaga eder mera. Låten ej heller edra kvinnor ingå äktenskap med månggudadyrkare, med mindre de antaga tron!…”  (2:220)

Alltså: den muslimske mannen får inte bara inneha och bestämma över flera fruar (högst fyra) utan givetvis även över sina slavinnor (förr vanligtvis kristna fångar). Kvinnounderkastelse och slaveri är således legitimerat i koranen.

Detta lilla axplock av koranverser ger en antydan om omöjligheten att anpassa rättrogna muslimer till vårt samhälle och vårt regelverk… eftersom sharia har högre status. ”… Men de, som ej döma efter vad Gud nedsänt, dessa äro de orättfärdiga.” (5:49)

Koranens heliga budskap uppmuntrar och anbefaller alltså till diskriminering, hets mot folkgrupp, kvinnoförtryck, slaveri och våldsanvändning. Är detta inte olagligt enligt det svenska regelverket?

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”

PS.   För att bättre förstå vidden av det politiska hyckleriet kring islams etablering i Sverige rekommenderas följande läsning: ”Stödet till trossamfunden – det bidragsindustriella komplexet förblir kompakt” (Ledarsidorna, 2018-03-14)   DS.