Koranens kusliga kraft

Under vår vikingatid uppstod islam på den arabiska halvön. Araberna/Muslimerna, vilka hade bättre taktik och bättre vapen än sina motståndare, erövrade snart stora kristna områden. Efter knappt tusen år vände krigslyckan. Det berodde bl.a. på artilleriets utveckling. De kristna tillverkade helt enkelt bättre kanoner, vilket kom sig av att man utnyttjade klockgjutarnas yrkesskicklighet. Muslimerna behärskade inte denna kristna gjuteriteknik.

Det har alltid rått motsättningar mellan islam och kristendomen samt alla andra religioner. Därvid kan koranen ses som en krigsförklaring mot oliktänkande, vilket runt om i världen har medfört att islamister har gjort kristna till den mest förföljda gruppen. Ändå hävdar muslimerna, att koranen är evig och fulländad till sin bokstav, om varje sura tolkas i sitt sammanhang.

”Ett förbud mot koranens mångupprepade hets mot otrogna
märks som ljud hos många allt mer få mogna.”

Nu har muslimerna ändrat taktik. Istället för militära angrepp invandrar man till kristna länder med religionsfrihet, där man framställer sig såsom fredliga offer. Med hjälp av ”islamofobi” värjer man sig samtidigt mot alla ifrågasättanden av deras bristande anpassning till majoritetssamhället. De betraktar nämligen alla icke-muslimer som otrogna och dhimmis (mindervärdiga).

Ordet ”islamofobi” (som har likställts med ”rasism”) blev påhittat av radikala islamister, som kände sig trängda av feminister, vilka angrep islams könsåtskillnad. Nu används ”islamofobi” som en sköld mot i stort sett all islamkritik.

Hur ska islam definieras? Är det en religion, en folkidentitet eller en civilisationsmodell… eller alla tre på en och samma gång?

  1. Religion, islam inbegriper bl.a: gudstro, bön och andlighet. Detta indikerar en religion.
  2. Folktillhörighet, islam inbegriper bl.a: ”umma” (= allt muslimskt folk). Därför har otidigheter mot muslimer bedömts enligt lagen om hets mot folkgrupp. Detta indikerar folktillhörighet.
  3. Civilisationsmodell, islam inbegriper bl.a: ”sharia” (allomfattande muslimsk lag), som gäller också för civilsamhället. Dessutom finns en politisk strävan att upprätta ett världskalifat. Detta indikerar en civilisationsmodell.

En del utländska forskare betraktar islam som en civilisationsmodell, som involverar en religion, vars utövare bildar en korantrogen folktillhörighet. Detta synsätt har våra makthavare ännu inte anammat. Därför blir det fel, när nästan hela civilisationsmodellen ifråga får åtnjuta religionsfrihet.

I samma nollställda proportion som Sveriges rikes lag är ett religiöst dokument, måste Sharia bli det i Sverige… därför får Sharia aldrig omfattas av svensk religionsfrihet.

I vilket västland med en märkbar muslimsk minoritet respekterar denna diaspora att avhålla sig från all sådan politisk islamisering, som faktiskt kränker landets sekulära demokrati samt dess mänskliga rättigheter och legitima jämställdhet?  (Rätt svar: Inget!)

Muslimer har i alla tider, överallt, vägrat underordna sig andra samhällssystem än det muslimska… ingen anpassar sig frivilligt till en civilisation vars levnadsstil föraktas. Istället väljer muslimerna att tillämpa jihad (= ansträngning/heligt krig) i tre steg. Deras befolkningsandel avgör, hur de ska agera. Passiv jihad blir defensiv jihad, som slutligen (om 30-50 år i Sverige) övergår till offensiv jihad… tills samhället har blivit muslimskt.

Muslimernas attityd/metod strider mot naiv svensk praxis: invandrad till landet, inflyttad till kommunen och anpassad till samhället. Trots att det sista steget (anpassningen) aldrig har fungerat tycks makthavarna hysa en from förhoppning att så trots allt ska ske. Men islam utgör faktiskt inte en del av Västeuropas historiska värdegemenskap. Muslimerna har annorlunda värderingar, vilka strider mot vårt synsätt.

”Man kan aldrig kuva den islamistiska klanen utan att snuva den på tolkningen av koranen.”

En annan aspekt, som motverkar muslimers anpassning till det svenska samhället, består i faktumet, att svenskarna benämns ”de otrogna” och flickorna/kvinnorna även betraktas som ”horor”.

Muhammed lät ju inte sina slavinnor få bära slöja,
så sekulära kvinnor lär här höra ”hora”… hut lär ej dröja.

”Ärbara kvinnor lär sig skyla… sekulära är bara i kyla.”

Svenska flickor/kvinnor som klär sig traditionellt svenskt ses således av muslimer såsom horor. I vårt land begås nu i medel 19 våldtäkter/dygn (flest i EU per capita), varav cirka 13 st läggs ned på grund av bristande polisresurser. Våldtäktsmännens etnicitet har inte redovisats i Sverige sedan 2005, men i våra grannländer visar statistiken en överrepresentation av utomeuropeiska invandrare från muslimska länder. Kanske kommer BRÅ snart våga redovisa gärningsmännens ursprung.

Genom att islam tillåter barnäktenskap, kan detta här hos oss ses som ”legaliserad pedofili”.

Vad som kommer att hända, om asylinvandringen inte stoppas snarast möjligt, har blivit en oroskälla för allt fler etniska svenskar. Statsministern har vid upprepade tillfällen de senaste tre åren proklamerat, att vi ska en invandring på EU:s miniminivå. Statsministerns ord/löfte stämmer emellertid inte alls med verkligheten (= Migrationsverkets siffror). Lurar lögnen oss?

Det totala antalet beviljade uppehållstillstånd före och efter 2015:

  • År 2013 — 117 000 st och år 2014 — 111 000 st.
  • År 2016 — 151 000 st och år 2017 — 136 000 st.

Siffrorna visar, att den totala mängden beviljade uppehållstillstånd har ökat… inte alls minskat till EU:s miniminivå, som flertalet av oss kanske tror. Den största skillnaden är förmodligen, att de många uppehållstillstånden har blivit tillfälliga (TUT) istället för permanenta (PUT). Klarar det svenska samhället av att ta emot över 100 000 icke-behövda invandrare varje år? (Rätt svar: NEJ!)

Invandringen orsakar i förlängningen en mängd problem i det svenska samhället. Vi kan bevittna, hur anpassningen till majoritetssamhället har misslyckats samtidigt som islamiseringen vinner terräng. Det är bara att studera, hur antalet utsatta områden och särskilt utsatta områden har ökat. Dessa är ju inget annat än islamiska parallellsamhällen med koranen/sharia som förebild.

”Det politiskt korrekta” Sverige anses ligga minst tio år efter ”det främlingsfientliga” Danmark, när det gäller invandringspolitiken. Kanske avspeglar de helt nyligen beslutade åtgärderna detta. I Danmark förbjöds heltäckande slöjor, medan man i Sverige tillät böneutrop på ytterligare en plats (Växjö). Faller detta inom passiv eller defensiv jihad?

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”