Sverabien – ett islamiserat Sverige

Sverabien kan ses som ett begrepp i en allt mer trovärdig konspirationsteori. Teorin förkunnar, att muslimer i alla tider, överallt, har vägrat underordna sig andra samhällssystem än det muslimska… ingen anpassar sig ju frivilligt till en civilisation, vars levnadsstil man föraktar.

Istället för anpassning väljer muslimerna att tillämpa jihad (=ansträngning/heligt krig) i tre steg. Deras växande befolkningsandel avgör, hur och när de ska agera. Mönstret känns igen från andra länder.

Passiv jihad, vilken kan bli betraktad som en ekonomisk process, är inledningsfasen. Muslimerna bildar en mängd olika islamiska kulturföreningar. Alla dessa ansöker om föreningsbidrag… inte minst för att motverka islamofobi. Nu (år 2018) beräknas totalsumman av dessa bidrag (enligt Ledarsidorna) årligen överstiga 1 miljard svenska kronor. Det måste anses utgöra en god ekonomisk bas.

Defensiv jihad, vilken kan bli betraktad som en politisk process, är nästa steg i utvecklingen, och den kan försiggå parallellt med inledningsfasen. Här gäller det att infiltrera politiska partier samt organisationer och akademiska institutioner med indirekt makt på riksplanet. Sålunda tycks speciellt Vänsterpartiet, Miljöpartiet, F!, kulturdepartementet, Södertörns högskola, Svenska kyrkans ledning, kvinnorörelsen, RFSL/HBTQ m.fl. vara oförbehållsamt benägna att tala positivt om islam.

Offensiv jihad, vilken kan bli betraktad som en religiös process, är slutfasen. Denna kommer att pågå tills hela samhället har blivit muslimskt. Det kan inte uteslutas (snarare är det högst troligt), att våld då kommer att tillgripas i ”nödvändig” omfattning. Islam har ju i alla tider blivit spridd med hjälp av svärdet. Denna slutfas beräknas kunna starta omkring år 2050, då muslimerna samtidigt tros ha blivit den största befolkningsgruppen i Sverige. Om våld uppstår i detta skede, kommer sekulära, svenska individer inte att klara sig särskilt bra gentemot muslimska klaner.

Långt innan slutfasen blir allmän kan offensiv jihad påbörjas i liten skala i bostadsområden, vilka domineras av muslimer… s.k. utanförskapsområden. Dessa har lämnat det statliga våldsmonopolets kontroll. Som svar på påståendet, att ”svensk lag gäller i Sverige” hävdade en hemmavarande, muslimsk ungdom: ”- Detta är inte Sverige!” Synsättet ifråga bekräftades av en imam, som fastslog: ”- Svensk lag gäller i Sverige… men sharia har högre status!”

När en stat inte behärskar hela sitt territorium, råder enligt gängse synsätt något av en väpnad konflikt mellan staten och varje utifrån eller av immigranter ockuperat område. Kan anledningen till att våra makthavare inte tycks vilja erkänna skeendet… vara, att de 1) själva har orsakat situationen? 2) är drabbade av defensiv jihad? Från i stort sett hela landet kommer signaler om att samhällsbygget (vård, skola, omsorg, arbete, bostäder, polis, brandförsvar etc.) blir mer och mer dysfunktionellt.

Även från utlandet kommer mycket tydliga signaler, om vad det hela handlar. ”- Skaffa fem barn inte tre, ni är Europas framtid.” (sagt av turkisk president). ”- Vi ska erövra Europa med våra kvinnors magar.” (sagt av algerisk president) Notera ordet erövra! Hittills verkar våra makthavare inte ha reagerat på samma ansvarsfulla sätt som sina kollegor i grannländerna.

”Invandringen bidrog förr till landets konsolidering… men nu till samhällets islamisering.”

När våra makthavare far med upprepad osanning i samma fråga (gällande invandringens volym) kan väl anledningen bara ha två orsaker. 1) Makthavarna vill lura oss, för att de i stort ska kunna fortsätta sin förda politik. 2) Makthavarna inkompetensförklarar oss, för att vi inte förstår vårt eget bästa… nämligen deras politik. Bristen på förståelse kan kanske i detta fall ses som ett resultat av den svenska skolans inkompetensförädling.

Den totala invandringen (alla kategorier) till Sverige har Migrationsverket beräknat till 120 000-130 000 individer årligen, och de allra flesta kommer från muslimska länder. Nämnda invandringsnivå förespås ligga fast under de närmaste åren.

Om det svenska samhällsbygget håller på att raseras, så är det endast ”raseringsalarmister” som hittills har haft fräckheten att påstå detta. Vår negativa samhällsförändring håller nämligen på att förändra Sverigebilden. Denna bilds negativa orsaker har många svenskar redan stött på, och i utlandet blir allt fler varse förändringen. Sverige halkar därtill efter i internationella undersökningar.

I Sverabien blir verkligheten en annan än i Sverige. En man får ha fyra fruar och barnäktenskap blir tillåtna. Kvinnor måste ha heltäckande kläder. En ökad kriminalitet drabbar svenskar som saknar klanskydd, och hedersvåld kommer att tillhöra vardagen. Det värsta blir kanske, att alla svenskar, vilka inte övergår till islam blir ”dhimmis” (= mindervärdiga). Dessa otrogna kommer troligen undantagslöst att snart få utgöra landets nya underklass.

För dig som önskar ta del av Migrationsverkets osminkade fakta rekommenderas följande läsning av Peter Krabbe:En genomgång av migrationens konsekvenser – är det dags att fundera?”

Ska islam redan nu bli betraktad som en invasiv art/ism/yttring i det svenska samhället? Vid ett ”nej” händer ingenting, och det blir därför det enklaste svaret. Vid ett ”ja” måste politikerna prestera ett tydligt åtgärdsprogram i god demokratisk ordning. I nuläget ses detta troligen som ett oöverstigligt hinder. JA-möjligheten kommer emellertid snart att ha gått helt förlorad. Inom en enda generation påstår forskarna nämligen, att Sveriges majoritetsbefolkning kommer att utgöras av muslimer.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”