Lid i natt

Svenskens framtida ödesval kommer med största sannolikhet därför att stå mellan å ena sidan konservatism med sekulär kristen kultur och å andra sidan socialism med integrerad islamisk underkastelse. Politiska tendenser tyder redan idag på en sådan utveckling… Det lider mot natt!
Svenskens framtida ödesval kommer med största sannolikhet därför att stå mellan å ena sidan konservatism med sekulär kristen kultur och å andra sidan socialism med integrerad islamisk underkastelse. Politiska tendenser tyder redan idag på en sådan utveckling… Det lider mot natt!

Generellt sett har alla levande organismer (inklusive ”intressen” och makt-etablissemang) sin egen fortlevnad som sitt mest fundamentala mål, vilket betyder att egoism trots allt är den starkaste drivkraften i allt fortskridande. Maktkampens aktörer – socialister, konservativa och islamister – ser ut att profilera sig tydligare och tydligare… Islamisterna gör det för tillfället som infiltratörer.

Framgent tycks principen ”två slår den tredje” gälla. Just nu samverkar socialister och islamister. Om man i Sverige ska komma till rätta med islamisterna, så måste socialister och konservativa börja samarbeta. Görs inte detta ganska snart kommer islamisterna att vinna maktkampen, eftersom den gruppen växer mer än de båda andra tillsammans.

Många bedömare antyder att framtidsutsikterna för Sverige och svenskarna går från dystra till allt mer nattsvarta. För de allra flesta kommer processen dessutom att bli plågsam. Ofta sägs en förväntad lågkonjunktur bli den kommande krisens katalytiska start. Vad är det som då bedöms komma att inträffa?

Kommunernas ekonomiska situation

Redan innan den ovan beskrivna maktkampens slutskede kommer till stånd, torde vi få känna av kommunernas allt sämre ekonomi. Staten har genom migrations- och integrationspolitikens s.k. överrullningseffekter orsakat kommunerna stora kostnader… så stora att många måste låna pengar.

Kommuninvest är den instans som genom obligationshandel i US-dollar ordnar lån åt kommunerna. Så länge den svenska kronan över tid faller i kurs, blir det dyrare att betala tillbaka lånen… s.k. kronfallseffekter. De kommuner, vilka lånar pengar med hjälp av kommuninvest, har gått i borgen för varandra. S.k. borgenärsåtagandeeffekter förespås därtill drabba kommunerna. Det nya fattigsverige kan bli verklighet redan inom några år.

Med stor sannolikhet måste därför nu gällande välfärdssystem/bidragssystem förändras ganska snart. Man kan ana, att åtgärderna blir till det sämre för väldigt många som bor i landet Sverige. Om detta tiger politiken. En kanske ännu värre effekt kommer säkerligen bli följden av landets demografiska förändring. Även om denna tiger politiken.

Sveriges demografiska omdaning

Nedan presenterade fakta är till stor del hämtade från ”Den demografiska förändringen fortsätter oförminskat”. Uppgifterna kommer från folkbokföringen, Migrationsverket eller SCB. Gruppen män 15-44 år är den mest brottsaktiva kategorin, varför dess storlek påverkar tryggheten i samhället… dessutom är utrikesfödda män överrepresenterade i brottsstatistiken. Därför fokuseras främst på dessa.

1970

Andelen utrikesfödda män 15-44 år var cirka 10 %, vilket motsvarade 172 039 individer. Av dessa kom 56,7 % från Norden, 19,8 % från västländer, 4,7 % från Afrika-Asien och 18,9 % från övriga världen.

2018

Andelen utrikesfödda män 15-44 år var cirka 26 %, vilket motsvarade 515 619 individer. Av dessa kom 61,7 % från Afrika-Asien, 9,5 % från västländer, 3,7 % från Norden och 25,1 % från övriga världen.

Personer med utländsk bakgrund ökade 2000-2018 med uppemot 1,4 miljoner, medan de med svensk bakgrund minskade med nästan 24 000. Enbart 2016-18 beviljades cirka 420 000 uppehållstillstånd, varav majoriteten utgjordes av manliga muslimer 15-44 år. Denna diaspora är i t.ex. Botkyrka, Södertälje och Malmö redan större än motsvarande svenska grupp.  Manliga muslimer i brottsaktiv ålder har blivit den känsligaste värdemätaren på vårt samhälles trygghet.

Folkförräderi?

Det är viktigt att påpeka, att Sveriges mångkulturpolitik grundas på fakta från omkring 1970. Den demografiska förändringen såväl före som efter 1970 har den svenska väljarkåren aldrig fått diskutera än mindre rösta om. Istället för adekvat information om sakläget har majoriteten politiker samt media fokuserat dels på svenskarnas ”rasism” dels på olika universella hot, nu senast artdöden.

”Den styrande nomenklaturens bravur tycks vilja åstadkomma åsiktsdiktatur.”

Ett sociologiskt betingat grupptryck fortsätter att trälbinda många av oss nettoskattebetalare under en förment anständighet/godhet, som tystar och passiviserar.

Svenska makthavare tycks ha insett, att de själva inte kan lösa invandringsproblemet. Därför påstår de att EU måste ta över ärendet och skapa ett flyktingfördelningssystem, där alla EU-länder ska ta sitt ansvar. Förutsättningar för en gemensam EU-politik beträffande migration från utvandrarländer utanför EU torde kräva att i hela EU måste gälla bland annat:

  • samma asylskäl (utan nationella undantag)
  • samma bidragsnorm anpassad till respektive lands ekonomiska standard
  • samma assimilationskrav (utan nationella undantag)
  • samma anknytningskrav (utan nationella undantag)
  • samma avvisnings- och utvisningspolicy (utan nationella undantag)

Innan några EU-gemensamma regler med krav liknande de ovanstående har beslutats, framstår de svenska makthavarnas inställning som plakatpolitik och ett slag i luften. Dessutom måste islam definieras och delas upp i sina tre huvudsakliga inriktningar: gudstro, lag och politik. Endast den religiösa delen/gudstron ska åtnjuta religionsfrihet. Någon sharia-lag ska inte förekomma alls i Sverige. Detsamma måste gälla den islamiska politiken om exempelvis ett världskalifat.

Skillnaden mellan kristendomen och islam kan ha följande kortfattade lydelse.

  • Bibeln grundlägger tron på guds barmhärtiga vilja… tolkad av människor
  • Koranen grundlägger tron på guds eviga villkor… nedskrivna av människor.

Det innebär att en rätt-trogen muslim aldrig kan anpassa sig till något annat än koranen.

Fortlevnadsegoismen framstår inom islam såsom evigt kompromisslös.

Svenskens framtida ödesval kommer med största sannolikhet därför att stå mellan å ena sidan konservatism med sekulär kristen kultur och å andra sidan socialism med integrerad islamisk underkastelse. Politiska tendenser tyder redan idag på en sådan utveckling… Det lider mot natt!

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”