Shit-hole Society

Avloppsbrunn

Shit-hole Society är ett dysfunktionellt samhälle, till följd av maktmissbruk… ju mer maktmissbruk desto värre demokratur. I en debattartikel i DN 14/12 1965 använde Vilhelm Moberg detta ”teleskop-ord”, demokratur, för att uppmärksamma läsarna på en lömsk socialdemokratisk maktuppbyggnad till demokratins nackdel. Denna nackdel har i våra dagar ändå blivit verklighet genom skattefinansieringen av SR och SVT samt bidrag till diverse korrekta dagstidningar och civilsamhället.

I en demokratur råder demokrati endast på ytan… men därunder reduceras möjligheterna gällande yttrandefrihet för oppositionella, samtidigt som makthavarna stärker greppet om medieutbudet och då inte minst om public service, så att befolkningen genom informationskontroll invaggas i tron, att landets demokrati är oförvitligt fungerande. Denna skenbara demokrati begränsas nästan enbart till allmänna val, vars resultat efteråt illistigt ändå kan omintetgöras genom politisk kartellbildning.

Härskarfalangen ökar informationskontrollen (= censuren) med påståendet att motverka fake news.

För att lättare kunna manipulera folket har makthavarna haft som mål att göra samhällsmedborgarna till självständiga individer, vilket låter vackert. Syftet har emellertid varit att stärka statsmakten. Alla socialister vet, att det är lättare att styra individer än kollektiv. Därför blev t.o.m. kärnfamiljen satt på undantag. Som enskilda individer har vi mycket svårare att påverka politiken, än vad t.ex. muslimer genom klankulturen har.

I Sverige dominerar den aktivistiska vänsterismen inte endast i de allra flesta statliga institutionerna utan även i civilsamhället på ett sätt, som undergräver demokratin. Här ”köper” makthavarna lojalitet genom skattefinansiering (= bidrag). Via föreningar med myndighetsuppdrag, (såsom ex. Folkbildningsrådet, som är utan redovisningsskyldighet), slussas skattepengar vidare till en mängd andra föreningar/stiftelser där offentlighetsprincipen inte heller gäller.

Forum Syd är en sådan skattefinansierad förening utan insyn. Den går i utländska medier under beteckningen Black Ops (= Center for Black Operations). På ett liknande sätt kan regeringen i smyg lämna ekonomiska bidrag till ex. den palestinska organisationen Hamas, som är terrorstämplad.

Av det ovan sagda skall således förstås, att förutom aktivistiska myndigheter är civilsamhällets ideella sammanslutningar till en icke oväsentlig del finansierade med skattepengar. Det innebär att samhället blir påverkat av dels partiska myndigheter dels maktlojala intresseorganisationer på vänsterkanten. Alla vi nettoskattebetalare kan därigenom inte se/utröna, hur makthavarna gynnar sitt trogna fotfolk.  Detta undergräver demokratin och gör samhället sämre.

Sverige är enastående… dess folk är utsatt för en invärtes indoktrinering (medier + byråkratin + civilsamhället), vars effekt saknar motsvarighet i andra västländer, där en analog åsiktsflora bestående av en ständigt närvarande förvrängning av verkligheten inte tillåts skända demokratins grundpelare.

Enligt Eurostat var fattigdomen i EU år 2007 beräknad till 9,9 % och för år 2019 till 15,8 %, vilket tyder på en negativ utveckling. Samtidigt med den ökande fattigdomen har även mångas fysiska trygghet i samhället blivit sämre. Detta är en oroande utveckling. I Sverige går så mycket pengar till invandringens kostnader, att framförallt fattigpensionärernas antal oanat växer i omfattning. Vi tycks gå mot ett växande Shit-hole Society.

Ett varken dementerat eller bekräftat påstående (av den muslimske predikanten Anas Khalifa) säger att omkring 90 % av gängkriminalitetens förövare är muslimer… medan statsministern och företrädare för bl.a. civilsamhällets organisationer, som vill komma till rätta med gängkriminaliteten, bestämt påstår: ”- Vi får inte blanda in etnicitet!” Med tanke på den invandring, som präglar vårt ”mångkulturella” samhälle, kommer inga samhällsproblem att kunna lösas, om inte hela sanningen (även den etniska) blir uppenbarad.

För några år sedan kom nyheten om en gigantisk pedofilhärva i norra England med bortåt 1 500 utnyttjade barn, samt att polisen var inblandad. Svenska medier rapporterade om just detta. I motsats till BBC avslöjade SVT inte, att pedofilligans ledning utgjordes män från Pakistan. Att inte avslöja negativa följdverkningar av en omhuldad politik (= migrationen) och därigenom utestänga en icke önskvärd sanning, är typisk för härskareliten i ett Shit-hole Society.

Det är ju just på den punkten (när det gäller etnicitet) som det brottsförebyggande arbetet måste sättas in, eftersom muslimska invandrare är överrepresenterade i kriminalstatistiken. Ska sedan brottsligheten verkligen bekämpas måste polisens befogenheter utökas, straffen bli av internationell standard och därtill i förekommande fall som regel kompletteras med utvisning. I dessa förekommande fall bör interneringen av kostnadsskäl kunna ske i något annat land enligt uppgjorda avtal med respektive stat.

Apropå utvisningar från Sverige så måste alla sådana kunna verkställas till varje land som har anammat den FN-deklarationen, vilken bl.a. förbjuder omänsklig behandling.

I de nyheter och reportage, vilka förekommer i våra allmänna medier, blir den invandringsrelaterade kriminaliteten oftast inte belyst såsom just invandringsrelaterad. Det medför att allmänheten ges en skev bild av skeendet. Så har det varit i många år. Nu har det negativa skeendet trots alla tabuförsök ändå fått en sådan medvetenhet, att den sanna verkligheten inte längre kan döljas.

Mycket av oron i det svenska samhället tycks bero på islam, vars anhängare enligt koranen förbjuds att mer än skenbart underordna sig ”de otrogna” och deras regelverk. För alla muslimer gäller sharia. Dess vikingatida regler kommer vid en utökad tillämpning här i landet medföra, att vi med tiden kommer att få ett helhjärtat Shit-hole Society.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”