Aktiv krampaktig kamp

Termometer
Det är sedan ett par decennier tillbaka i alla fall fullständigt klart konstaterat att generellt sett blir jordklotet faktiskt varmare… men beror denna uppvärmning på människans utsläpp av koldioxid?

Under efterkrigstiden har ett antal världsomfattande överlevnadshot förekommit såsom… atomkrig, hungersnöd p.g.a. jorderosion, klimatomslag (istidshot!!),  multiresistenta bakterier, pandemi, supervulkanutbrott och överbefolkning. Nu har åter ett hot om klimatomslag utpekats, och detta med en global uppvärmning till följd av människans utsläpp av växthusgaser (bl.a. koldioxid, CO2) som främsta orsak.

Varje domedagstrend har haft sina anhängare och motståndare. Den senaste profetians hot om mänsklighetens undergång till följd jordklotets uppvärmning orsakad av människans utsläpp av CO2 är ännu inte bevisad. Anhängarnas främsta förespråkare är FN:s klimatpanel IPCC, som har granskat över 12 000 vetenskapliga artiklar men ratat omkring 8 000 av dessa. Anledningen sägs vara, att dessa saknade mänsklig aktivitet som orsak till den globala uppvärmningen. (Projekt sanning, 2019-10-01)  

En klimatalarmistisk rapport i den vänsterinspirerade tidningen BioScience är underskriven av cirka 11 000 ”forskare” i 153 länder varav 63 svenskar. Underskrift kunde göras av vem som helst genom att klicka på en digital knapp. Därför blev undertecknade personer med empirisk, evidensbaserad forskning inom klimatområdet en sällsynthet/minoritet.

Klimatvetenskapen bör vara mindre politisk, medan klimatpolitiken borde vara mer vetenskaplig.

European Climate Declaration med mer än 500 forskare inom relevanta discipliner skickade i förtydligande syfte 2019-09-23 en rapport till FN vari det kungjordes, att det inte föreligger något globalt klimathot. ”Vi motsätter oss starkt den skadliga och orealistiska koldioxidpolitiken som föreslagits för år 2050”

Av världens samtliga CO2-utsläpp under ett år lär människan stå för mindre än 4 %… resten kommer från naturen själv, när växter dör/ruttnar. Det är sedan ett par decennier tillbaka i alla fall fullständigt klart konstaterat att generellt sett blir jordklotet faktiskt varmare… men beror denna uppvärmning på människans utsläpp av koldioxid?

Vi vet genom borrkärnor i glaciäris och lerlager, att under de senaste 500 000 åren är det solen och vulkanismen, som allra mest har påverkat klimatet. Vi vet också, att istider och värmeperioder har avlöst varandra.

I en världsomfattande undersökning (YouGov) under juni-juli 2019 undersökte man olika befolkningars uppfattning om människans roll beträffande klimatförändringen. Här redovisas ett nordligt västland (Sverige) och ett tropiskt utvecklingsland (Filippinerna), vilka båda kan sägas vara representativa för andra likartade länder.

SverigeFilippinerna
Människan är huvudsakligen ansvarig36%62%
Människan är endast delvis ansvarig48%31%
Människan är knappast ansvarig6%4%
Vi har ingen klimatförändrting2%0%
(Bortfall)(8%5%)

Av ovanstående uppställning framgår tämligen klart, att mänsklig påverkan anses vara allra mest avgörande för klimatets förändring. Tänk om denna uppfattning bygger på en kanske falsk indoktrinering från FN:s sida, och detta till följd av lobbyverksamhet i regi av ”Big Business”… för att rikta intresset bort från deras mer eller mindre ljusskygga/skadliga förehavanden… en konspirationsteori kanske?

De globala företagsimperierna ”Big Food”  och ”Big Pharma” frambringar storskaligt – men ändå alldeles för mycket i det suspekt tysta – mänsklighetens kanske mest förödande samarbete. I den välfärdspandemi, som nu föreligger, orsakar processad industrimat från ”Big Food” årligen omkring 40 miljoner förtida dödsfall. När sjukdomssymtom (fetma, diabetes, cancer, gula fläcken, hjärt- och kärlsjukdomar etc) visar sig, kopplas ”Big Pharma” in.

För att bibehålla sina kunder så länge som möjligt sägs ”Big Pharma” ha utvecklat mediciner, vilka i första hand inte är botande utan endast symtomdämpande. Med den klara ambitionen att kunna ha sina produkter sterila och hygienförpackade måste ”Big Food” och ”Big Pharma” samarbeta med ”Big Plastic”. Både ihop och var för sig lär dessa ”Big Business” åstadkomma såväl mänskligt lidande som storskalig miljöförstöring.

Enligt konspirationsteorins logik har ”Big Business” ett självklart intresse av att FN fokuserar på en global klimatalarmism. Kan det verkligen vara så, att hittills har ”Big Business” lyckats lura både FN och klimataktivisterna med en så het klimatideologi, att de berörda koncernernas självförvållade miljöpåverkan har hamnat i skymundan? Det lär finnas kunskapsbaserade åsikter som påstår, att så är fallet.

”Big Business” tycks gärna etablera sig i låglöneländer med svag miljökontroll. Det innebär så gott som undantagslöst, att även ”Big Transport” måste involveras, då avsättningen för produkterna ofta sker på helt andra håll i världen.

Klimataktivisterna skam-belägger oss konsumenter för att inte äta rätt, för att inte medicinera rätt, för att inte transportera rätt och kanske snart även för att inte förpacka rätt. Skam-belägg hellre producenter och politiker för det påstådda klimathotet… och betrakta vanliga människor i första hand som offer, inte som skyldiga.

Tänk om… det är solen man ska koncentrera sig på, då det gäller ett allt varmare klimat. Tänk om… det är kärnkraften vi måste utveckla för att tillfredsställa ett allt större energibehov. Tänk om… det är vätgas/gengas och inte batterier som kommer att behövas för en allt intensivare bilism. Tänk om… 

Hur ser välfärden ut i framtiden, om klimat-alarmisterna får som de vill?

Redogör med god omtanke… vetenskapligt för klimatprognosernas olika tyngd och utseende samt belys i vilken omfattning solen, vulkanismen, ko-fisarna och ”Big Business” inverkar på klimatet. Förändringens orsak är/blir facit till vår förmåga att förstå, vad vi måste göra.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”