Fara med sanning

Världens kanske två mest lästa böcker är kristendomens bibel och islams koran. Bibeln anses av den kristne vara författad av människor utifrån mänskliga upplevelser. Koranen är enligt muslimen författad av Allah och ordalydelsen förmedlad till människorna av Muhammed genom hans uppenbarelser. Det betyder att koranens felfria gudsord är evigt heliga och aldrig kan förändras!

För en tid sedan företog jag en extensiv genomläsning av Zetterstéens koranöversättning. (Det är till denna som alla hänvisningar här nedan görs.) Eftersom muslimernas andel blir allt större i Sverige kan det vara av betydelse att känna till deras heliga skrift eller åtminstone andemeningen i den. Jag har valt att kortfattat ta upp följande fem ämnesområden:

1) migration, 2) integration, 3) sharia, 4) tabligh, och 5) jihad.

1. Migration

”Den, som utvandrar för Guds sak, skall finna mången tillflyktsort och överflöd på jorden… ”

(4:101)

”De, som antagit tron, och de, som utvandrat och stritt för Guds sak, dessa kunna förvisso hoppas på Guds barmhärtighet… ”

(2:215)

Av detta lär vi oss således, att det är en vällovlig gärning att sprida islam genom migration. En sådan utvandring måste ske, ifall ett världskalifat ska kunna uppnås.

Värt att notera är att islams tideräkning utgår från Muhammeds migration från Mekka till Medina. Det var först efter denna migration Muhammed nådde framgång i att vinna anhängare.

2. Integration

”I, som tron, skaffen eder icke vänner utom eder egen krets, de där ej upphöra att vara fördärvliga för eder!… ”

(3:114)

 ”I, som tron, tagen ej judarne och de kristna till beskyddare! De äro ju varandras beskyddare, och den av eder som tager dem till beskyddare, hör dem till;… ”

(5:56)

Av detta lär vi oss således, att för muslimer kan någon egentlig anpassning till ett samhälle med kristna värderingar aldrig ske. Istället får vi parallellsamhällen.

3. Sharia

Sharia = islamisk lag, här: avseende jämställdhet och rättstillämpning

”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka I frukten uppstudsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då lyda eder, så söken ej sak med dem!… ”

(4:38)

”I, som tron, det har föreskrivits eder blodshämnd i fråga om de dräpta, fri för fri, slav för slav och kvinna för kvinna, men om någon får den på ett eller annat sätt efterskänkt å broderns sida, må dock saken fullföljas på tillbörligt sätt och böter till denne ärligen erläggas.”

(2:173)

Av detta lär vi oss således, att mannen, som är sin kvinnas förmyndare, får aga hustrun, samt att mord är en tillåten hämnd, när en ekonomisk gottgörelse inte har skett (”gänguppgörelser”?).

4. Tabligh

tabligh = obligatorisk skyldighet att sprida islam

”I, som tron, striden mot dem bland de otrogna, som bo i närheten, och må de finna stränghet hos eder!… ”

(9:124)

”Striden mot dem, så skall Gud straffa dem genom edra händer och låta dem komma på skam,… ”

(9:14)

”Striden mot dem, tills det ej finnes någon frestelse längre, utan all gudsdyrkan ägnas Gud (= Allah),… ”

(8:40)

Av detta lär vi oss således, att islam uppviglar sina troende till strid mot de otrogna dvs. alla icke rättrogna muslimer t.ex. svenskar i allmänhet, samt att alla otrogna måste omvändas till islam.

5. Jihad

Jihad = ansträngning, oftast tolkad som ”heligt krig”

”… Jag (=Allah) skall injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!”

(8:12)

”När i möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem!… ”

(9:4)

Av detta lär vi oss således, att islam är en väldigt våldsbejakande ideologi, som inte tolererar oliktänkande, samt att ”radikaliserad” benämner vi den islamist, som är redo att troget följa koranens heliga/radikala befallningar.

Alla muslimer är beordrade av Allah att utan tvekan följa alla Allahs och Muhammeds bud (33:36 och 4:65). Denna radikala våldsideologi, som nästan totalt avviker från svensk kultur, har våra makthavare tillåtit att på bred front etablera sig i Sverige.

”Fara med sanning innebär hederlighet eller riskera avslöja realitet.”

Vidare kan man utgå ifrån antagandet, att de invandrade muslimerna inte vill/får bli svenska mer än i juridiskt hänseende, utan att de istället måste följa sitt koran-tvång och göra svenskarna till muslimer samt ta över landet.

”Vi kommer att ta över makten i Sverige lika lätt som att plocka ett moget äpple!” skall en av Muslimska Brödraskapets företrädare ha sagt 1999, efter de svenska muslimernas just då ingångna avtal med Broderskapsrörelsen (S). Sossarna skulle få ”röstboskap” medan muslimerna garanterades pengar och poster (med inflytande).

Islam är en civilisation bestående av tre sammanflätade delar, nämligen: lagen (sharia), politiken (samhällsreglerna, världskalifatet) och religionen (Allah-tillbedjan). Än så länge gäller den svenska religionsfriheten för alla tre delarna, vilket gör att islam kan undgå befogad kritik. Sådan kallas istället ”islamofobi”.  

Ska Sverige bli en islamisk stat?  Muslimerna svarar: ”- Ni äger klockorna, vi äger tiden!”

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”