Värdegrundens certifierade statistikresultat

”Lögn… Förbannad lögn… Statistik!” komparerade Mark Twain så träffsäkert om politik.

”Lögn… Förbannad lögn… Statistik!” komparerade Mark Twain så träffsäkert om politik.

Ju egensinnigare tolkad statistiken blir, desto mer vilseledande framstår den… Detta är resultatet av att statistik har kommit att användas som ett kvalitetsmått på politiska åtgärder.

”Ju mer eftersträvansvärd politik desto mindre efter ävlan lärd statistik.”

Med hjälp av statistik skönmålar makthavarna sina problemlösningar, medan oppositionen gör sitt bästa för att istället svartmåla. Här nedan följer exempel på fusk med statistik inom vitt skilda politikområden: 1) Arbetslöshet, 2) Skolprestationer, 3) Kriminalitet, 4) Invandringskostnader, och 5) Klimatspekulationer.

1. Arbetslöshet (med vilseledande statistiska definitioner)

Arbetslösheten har stor betydelse för välfärdens utveckling. Vid oförändrad kapitaltillgång gäller  sedan gammalt: Ju mer arbetslöshet desto mindre välfärd. Hur politikerna än redovisar arbetslösheten blir denna vilseledande, eftersom den statistiska definitionen medger detta. Alla som blir sysselsatta, är inte utan arbete och registreras därför inte som arbetslösa.

Statistiska definitioner av ”sysselsatta” respektive ”arbetslösa”:

Sysselsatta = arbetstagare eller arbetsgivare som arbetar minst en timme per vecka (= 2,5 % av heltid), med eller utan samhällsbidrag, eller som oavlönad medhjälpare i företag tillhörande någon i                 samma hushåll. (Här finns en dold partiell arbetslöshet, som inte syns i statistiken.)

Arbetslösa = personer som är utan arbete + söker arbete + kan ta ett arbete (= 3 krav).

Om den ovannämnda partiella arbetslösheten (på upp till 97,5 % av heltid) hade medräknats, skulle statistiken med största sannolikhet ha återspeglat verkligheten på ett bättre sätt. Är den officiella statistiken en metod för makthavarna att få varje icke anställningsbar svensk registrerad såsom sysselsatt?

2. Skolprestationer (med vilseledande statistiskt underlag)

PISA-resultatet, som gäller för 2018, visade på en liten uppgång för elever i svenska skolor. Bortfallet av lågpresterande elever på cirka 25 % är dock så stort (störst i EU)  att de svenska resultaten sannolikt inte längre är jämförbara med varken tidigare svenska resultat eller andra länders resultat. Detta därför att ”botten kapades och att fördelningen i PISA-2018 flyttades uppåt på ett artificiellt sätt.” (Dagens Samhälle 2019-12-18)

Exempelvis bör 18,4 % på lägsta nivån i läsfärdighet utan beaktade bottenbortfall försiktigt kunna uppskattas till drygt 30 %. Läsförståelsegapet i Sverige (42 p) är större än i något annat OECD-land (vars genomsnitt är 14 poäng). Med omkring 6000 obehöriga elever till gymnasiets yrkesprogram varje år, varav 1500 saknar betyg i alla ämnen, blir konsekvensen att uppskattningsvis 5 % av varje årskull riskerar att bli icke anställningsbar. En majoritet härav är nysvenskar.

Enligt TIMMS undersökning 2015 var stöket i svenska skolor värre än i grannländernas. Det finns alltså en större andel odisciplinerade elever i Sverige (ordnings- och uppförandebetyg saknas ju).

3. Kriminalitet (med vilseledande statistiska manipulationer)

Att vara icke anställningsbar kan öka risken att tjäna pengar på kriminalitet. Sedan länge vet vi att generellt sett har nysvenska muslimer en större benägenhet än vanesvenskar att begå brott. Kulturen vad gäller kriminaliteten i hemlandet tar nämligen migranten med sig. Det är alltså inte socio-ekonomiska förhållanden i det nya landet som är avgörande. (DGS 2019-12-07)

I Nederländerna. visar den registrerade brottsligheten, att kriminaliteten för första generationens invandrare är 2,5 gånger större än ursprungsbefolkningens och för nästa generation hela 7,5 gånger större (Chris Forsne, Ledarsidorna 2019-03-30). I Sverige verkar en motsvarande redovisning inte kunna tillfredsställa de politiskt ansvariga.

Statistiken för brott och kriminalitet i vårt land redovisas av Brå (Brottsförebyggande rådet). Ledningen för Brå har ”direkt utsatt dem (= berörda underlydande) för påtryckningar för att ändra rön, som av politiska, ideologiska eller andra skäl inte varit önskvärda.” (Rapport från Linköpings universitet 2019-12-16)

Hur ska allmänheten kunna lita på Brå:s och regeringens förskönade statistik?

4. Invandringskostnader (med vilseledande statistiskt urval)

Enligt Migrationsverket är invandringen över tid totalt sett sakta ökande vad gäller antalet beviljade uppehållstillstånd (undantaget är år 2016). Borträknat gruppen studerande beviljades under 2019 inte mindre än 94 000 uppehållstillstånd för utom-europeiska migranter, varav 19 000 asylsökande.

Nationalekonomen Joakim Ruist har beräknat att varje invandrare i genomsnitt och jämnt utslaget  under hela sitt 58 år medellånga liv i Sverige kostar vårt välfärdssystem cirka 6 200 kr i månaden. Totalt blir medelsumman 4 292 000 kr per individ. Enligt många ansvariga påstås invandringen vara  så lönsam, att den ska rädda våra pensioner.

En statistisk välgrundad helhetssyn för kostnaderna har makthavarna aldrig redovisat. Istället kungörs ”gynnsamma” förändringar t.ex. att antalet asylanter har minskat (trots att antalet uppehållstillstånd för totalinvandringen över tid är ökande).

5. Klimatspekulationer (med vilseledande statistiskt utgångsvärde)

FN:s roll är att avhjälpa/bekämpa kriser, och av den anledningen behövs just kriser för FN:s fortlevnad. Därför har FN uppfunnit klimatkrisen, vars påstådda sanning FN styr över. Krisens kontrahenter är i första hand klimatalarmister (som grundar sin åsikt på körda datamodeller) och klimatskeptiker (som grundar sin ståndpunkt på gjorda uppmätningar).

Klimatalarmisterna hävdar att jordens allt större uppvärmning främst beror på människans utsläpp av koldioxid. Klimatskeptikerna påstår däremot, att hittills ligger jordens uppvärmning inom den naturliga variationen samt att solen är den viktigaste faktorn beträffande klimatet. FN:s redovisade uppvärmning tar sin utgångspunkt i en köldperiod, varför temperaturhöjningen blir missvisande.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”