Kulturasism

Kulturasism är ett mått på den hierarkiska status som utövare av en viss kultur ger varje annan kulturell gruppering. Kulturer/samhällen är nämligen rangordnade utifrån bl.a. individuell frihet, ekonomi och teknik. I en valsituation utan tvång avgör olika länders/kulturers nivågrupperade status dess folkliga anammande.  Samhällen med hög status drar till sig folk eller exporterar kulturyttringar och vice versa.

  1. Då två kulturer möts elegant, blir den med mest vinstkapital dominant – självuppfyllande.
  2. Då två kulturer nöts flagrant, blir den med mest våldskapital dominant – tvångsuppfyllande.

Detta är två allmängiltiga erfarenheter gällande kulturacceptans. Exempel på nummer ett ovan är, då svenskarna efter andra världskriget tog till sig den amerikanska USA-kulturen. Exempel på nummer två ovan är, då svenskarna i inledningsskedet till det karolinska enväldet genom svek förbjöd skånska kulturyttringar (trots att det fanns avtalade garantier om motsatsen). Detta ligger numera inom ramen för den svenska statens förnekelsekunskap.

Invandrare, som påtagligt utövar en kultur med lägre status än majoritetsbefolkningen i det nya landet, möts i regel av ett mentalt motstånd. Endast ett mindre antal ur majoritetsbefolkningen önskar ju se den egna kulturen bli ”besmittad” av statussänkande kulturinslag. Det är för att undvika ”smittoeffekter” som FN i sin flyktingkonvention (artikel 34) anger, att flyktingen skall assimileras dvs. skall anpassa sig till det nya landets samhällsliv. (Har man i Sverige felöversatt FN-konventionen för att kunna bryta mot den?)

Den överallt i världen rådande kulturasismen medför för Sveriges del att vane-svensken i gemen inte vill veta av den islamiska kulturens införande i landet. För islams del beror detta på dess medeltida prägel med teokratisk antidemokrati och patriarkal kvinnoförnedring. Trots detta anser islams anhängare, att deras kultur har en högre status än alla andra, vilket enligt regel två ovan vållar problem/konflikter överallt i dess sammanträffande med andra kulturer.

Vad gäller Sverige är vi bara i början av islams jihad (heligt krig), vilket med tiden sannolikt kommer att leda till en allt mer omfattande islamisering av landet. I motsats till ”det sovande folket” vill ju den USA-kritiska elitens flesta företrädare (t.ex. socialister, globalister, feminister, miljö- och klimatalarmister) fortfarande införa islamisk kultur till Sverige… och detta i strid med folkviljan och assimilations-kravet.

”Ju självgodare profet desto mera förtret.”

Den svenska elitens agerande kan förklaras med deras ego-hyllade floskel-ramsa: ”Alla människors lika värde.”

OBS! Först när ingen individ har någon fördel att förlora, har alla människor lika värde!! Motsvarande gäller även kulturer… varför kulturasism råder.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”