Folkförräderi?

Har du mer än möjligen undantagsvis hört någon ansvarig makthavare eller känd riksmedieprofil klart och tydligt förklara grundorsaken till problemfloran vi ser med våldtäkter, droghandel, knivattacker, skjutningar, sprängningar, smittspridning m m?

Om rättsstatsprincipen inte fungerar visar erfarenheten, att regeringen tillskansar sig för mycket maktbefogenheter. Staten kan då i en demokratifientlig anda sträva efter monopolistisk dominans dvs. enpartivälde. Detta i form av demokratur eller diktatur. Under alla omständigheter blir småfolket oanat vilselett, då staten lever i symbios med medierna, lärosätena och kulturen.

Så snart staten sätter parti-ideologi före samhällets behov eller samhällets trygghet verkar rättsstatsprincipen satt ur spel. Ingen politik får ju vara så naivt omhuldad, att dess samhälleliga konsekvenser varken kan få beskrivas sanningsenligt med ett korrekt betecknande ordval eller skall kunna få ifrågasättas utan stigmatisering.

”Förräderi svika folkets givna krav och berika smolkets drivna nav.”

Landsförräderi är när landets försvar eller väsentliga delar därav säljs till en främmande makt. Folkförräderi är när folkets gemensamma livsstil till stor del ”säljs ut” till en främmande kultur… detta sker gradvis genom att svenska vanor får stå tillbaka för krav från samma osvenska kultur.  Politikernas lögnaktiga linje har då varit, att vi knappast har haft någon kultur och att våra tendenser till kulturella yttringar har varit löjliga.

Man får aldrig glömma eller åsidosätta syftet med statens symbiotiska förhållande till samhällets bidragsberoende  medier, lärosäten och kultur… nämligen att dessa såsom gentjänst förväntas hjälpa statsmakten med indoktrineringen av folket. Politiken ska ju framstå som god och felfri. Eftersom indoktrinering är ett manipulativt sätt att förmedla en vrångbild av skeendet, ges detta den förfalskade bild som bidragsutbetalarna vill ha.

Ett av indoktrineringens vanligaste knep är att förmedla en känsloladdad detaljriktighet (ex. en gråtande mamma i sin ovärdiga miljö eller svåra situation), vilken sedan underförstått ska gälla allmängiltigt för ett mycket större problem. Sammantaget ska överhetens indoktrinering få folket att tro på statens goda och korrekta politik.

”Indoktrinering heter en nätt härdig smet, som rättfärdigar skenhelighet.”

Om viss politik trots allt sätts i verket och får fortgå, samtidigt som den ska vara så heligt omhuldad, att dess genomgripande konsekvenser i samhället varken må klargöras sanningsenligt eller få kritiseras utan personlig smutskastning som svar… kan man tala om att politikens hyckleri har uppnått en status av folkförräderi!

I det åsyftade fallet med folkförrädisk politik har de negativa konsekvenserna för samhället blivit så genomgripande, att man måste förundras över den auktoritära kraft, som statens indoktrinering verkar ha. Många tycks ju fortfarande tro på statens politik, till följd av många förmildrande och  vilseledande påståenden (= indoktrinering).

Trots indoktrineringsapparatens stora ansträngningar har politikens konsekvenser för samhället inte kunnat döljas. Utan hänsyn till ekonomiska aspekter följer här tjugo konstaterade punkter med överrepresentation gällande förvärrade utfall av den folkförrädiska politikens följdverkningar:

 • arbetslöshet
 • trångboddhet
 • segregation
 • människosmuggling
 • skolprestationsförsämringar
 • verklighetsförvrängning
 • samhällsservicebelastning
 • våldsbenägenhet
 • antisemitism
 • svenskhat
 • demokratifientlighet
 • kvinnoförnedring
 • könsstympningar
 • våldtäkter
 • droghandel
 • knivattacker
 • skjutningar
 • sprängningar
 • smittspridning
 • anti-svenskhets-etablering

TÄNK EFTER! Har du mer än möjligen undantagsvis hört någon ansvarig makthavare eller känd riksmedieprofil klart och tydligt förklara grundorsaken till den ovanstående problemfloran? Svaret nej ligger väl till. Skälet kan vara, att de ifrågavarande personerna på olika sätt själv har medverkat till ”utmaningarnas” uppkomst.

Det är fullständigt ofattbart dels att politiker medvetet kan driva politik med en sådan här påverkan på samhället dels att dessa politiker får ett fortsatt förtroende. Svaret torde vara, att många inte vill betrakta sig som lurade offer i indoktrineringens förnekelseprocess av verkliga förhållanden… ”Vi har varit naiva!” som statsministern lite medgivande sa.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”