Sekulär religion

I Minneapolis, USA, orsakade en vit polis, att den 46-årige, färgade rapparen George Floyd avled under ett ingripande. Dödsfallet fick reaktioner runt om i hela världen med mottot Black Lives Matter. Några månader senare i Nice, Frankrike, orsakade en islamistisk terrorist, att den 44-åriga, färgade trebarnsmamman Simone Barreto Silva blev mördad. Mordet på henne fick inga stora reaktioner i Sverige. Förmodligen berodde detta på den omständigheten, att mördaren inte var en vit man.

Sekulär religion kan uppfattas som en föga genomtänkt jargong med 1) kristendomsinfluerad moral utan någon egentlig gudstro, 2) materiellt karriärförverkligande, 3) naivt orimlighetsideal, 4) skenhelig strävan, 5) inkonsekvent integritetspolicy, 6) trendig aktivism, 7) grandios självbild. Det hjärntvättande mantrat ”Alla människors lika värde” fungerar inom denna sekulära åskådning såsom den heligaste av dogmer.

Om du utgår ifrån ovanstående sju ”ingredienser” och blandar dessa enligt din egen viktning får du din gällande uppfattning beträffande den typiske utövaren av ”sekulär religion”. Skaran av bekännare har under det senaste halvseklet vuxit sig så stor, att dess inflytande nu kan ses som samhällets främsta maktfaktor. Styrkan har blivit så genomgripande, att den benämns politiskt korrekt (PK).

Då denna ”religion” tycker sina – på godhet grundade – åsikter och åtgärder vara korrekt politik, bör någon negativ kritik inte förekomma. En sådan uppfattning begränsar dock yttrandefriheten… på så sätt att många inte vågar/vill yttra sig. Den, som ändå gör sin avvikande stämma hörd, kritiserar ju den korrekta godhetens politik och måste därför anses representera mänsklig ondska… med stigmatisering som följd och andra till varnande exempel.

”Den, som från konsensus evident avviker, har konsekvent fått vrångsinta rubriker.”

Den sekulära ”religionens” företrädare har i västvärlden inklusive Sverige lyckats tillskansa sig det s.k. tolkningsföreträdet. Det innebär att deras bild av verkligheten ska bibringas folket såsom den allra mest korrekta. Som svar på den sekulära ”religionens” allenarådande verklighetstolkning och maktutövning har det uppstått en folklig eller populistisk motrörelse. Den förra har sitt främsta stöd i riksmedia och den senare i alternativmedia. Dessa har därför betraktats som icke trovärdiga.

Här nedan följer ett antal tillvägagångssätt, vilka karakteriserar den sekulära ”religionens” förespråkare och anhängare:

 • ovilja att inte med skattefinansiering beroendeinfiltrera såväl myndighets- som civilsamhällets olika aktörer och avnämare
 • ovilja att inte lansera en oärlig verklighetsbild av det uppenbara (ifall detta står i strid med egna värderingar)
 • ovilja att erkänna de skattefinansierade public-service-bolagens förljugna anspråk på opartiskhet
 • ovilja att inte avvisa den genom arvsynd hyckleriinfekterade offerkulturen inom anti-rasismen, feminismen och islamismen
 • ovilja att inte visa en bestört häpenhet eller motvillig skepsis till negativa utfall av egna beslut
 • ovilja att inte tillämpa ett insinuerat skuldbeläggande av andra, för att själv slippa ifrån allt ansvar
 • ovilja att inte genom en skattesubventionerad barnomsorg befria avkomman från föräldrarnas skadliga fostran
 • ovilja att inte tillvälla sig oförtjänta förmåner

Individuellt beteende styrs av självbevarelsedrift, hämndgirighet eller maktberusning. Kollektivt beteende initieras av en påverkanskraft som appellerar till en gemensam känsloupplevelse. Under 2020 inträffade två tragiska händelser vars efterföljande reaktioner väl återspeglar ett beteende helt förenligt med den sekulära ”religionens” politiska önskemål.

I Minneapolis, USA, orsakade en vit polis, att den 46-årige, färgade rapparen George Floyd avled under ett ingripande. Dödsfallet fick reaktioner runt om i hela världen med mottot Black Lives Matter. Den globalt sekulära ”religionens” anhängare hävdade med bestämdhet, att detta var ett exempel på den vite mannens strukturella rasism gentemot färgade.

Några månader senare i Nice, Frankrike, orsakade en islamistisk terrorist, att den 44-åriga, färgade trebarnsmamman Simone Barreto Silva blev mördad. Mordet på henne fick inga stora reaktioner i Sverige. Förmodligen berodde detta på den omständigheten, att mördaren inte var en vit man. Enligt Black Lives Matter kan rasism tydligen endast orsakas av vita män. Den sekulära ”religionens” bekännare reagerade med en nästan total tystnad.

Den kanske starkaste falangen inom den sekulära ”religionen” torde vara feminismen. Utifrån pseudovetenskapliga teser hävdar denna bland annat:

 • att kvinnan är undertryckt i vårt patriarkala samhälle
 • att kön är en social konstruktion
 • att traditionella könsmönster är av ondo
 • att män och kvinnor är motståndare

Kvinnan är offer och mannen förövare, så lyder ett påstående, vilket verkar ha blivit till en allmängiltig, feministisk sanning inom den sekulära åskådningens propaganda.

I stora delar av västvärlden pågår ett lågintensivt krig (passiv jihad) mellan sekulär ”religion” och helig ”religion”, i detta fall islam. Detta beror på den omständigheten, att islams bekännare såsom inflyttade till ett icke-muslimskt land aldrig får underordna sig eller anpassa sig till ”fiendens” (de otrognas) samhällsmönster. Detta skapar konflikter överallt i hela världen, eftersom muslimerna/islamisterna är skyldiga att bedriva jihad (heligt krig) för att sprida islam.

Det mest obegripliga tycks vara, att den sekulära ”religionens” feminister skönmålar det ytterst patriarkala islam. Förklaringen torde vara, att de i nuläget är ömsesidigt beroende av varandra. Den sekulära ideologins makthavare ger skattefinansierade bidrag och inflytelserika poster till den heliga ”religionens” företrädare, vilka i sin tur förmår sina anhängare att rösta på bidragsgivarna. Detta sker till följd av ett avtal från år 1999 mellan företrädare för socialdemokrater respektive muslimer.

Om en generation framåt i tiden är muslimerna/islamisterna med nuvarande tendenser i majoritet i Sverige. Då torde nämnda avtal ha spelat ut sin roll.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”