Byråkratur

”Sosseriets” strävan att utifrån den egna ”godhetspolitikens” sofistikerade syfte äga rätt att kunna begränsa och/eller tillrättalägga informationsflödet, så att verklighetsbilden inte överensstämmer med den sanna verkligheten utan istället med ”sosseriets” verklighetsbild… torde kunna benämnas ”Sosseriets hederskultur”.

Det yttersta ansvaret beträffande generella regler ligger alltid hos någon makthavare/beslutsfattare. Då det gäller beslut, som ligger utanför kommunernas och regionernas ansvarsområden, blir det regeringen eller den vilken regeringen har utsett, som fattar beslut. Lite förenklat kan man säga, att landets regelverk är uppbyggt av lagar, förordningar och föreskrifter.

Lagar stiftas av riksdagen. Förordningar bestäms av regeringen, och föreskrifter utfärdas av myndigheter. Skulle landet hamna i krig gäller särskilda regler och befogenheter. Sådana bestämmelser tycks inte finnas, ifall landet råkar i kris. Det kan vara därför som Sverige har en krisberedskap vilken gör, att vi skiljer oss från nästan alla andra länder.

Regeringens i särklass viktigaste uppgift är att genom regelverket och dess transparenta tillämpning skapa optimal trygghet för landets medborgare. Härvidlag verkar ett antal av landets regeringar i modern tid ha lidit av (omedveten?) försumlighet till följd av kompetensbrist. Denna brist kan flera av ministrarnas förhållandevis både låga ålder och klena arbetslivserfarenhet tyda på.

En statsman planerar och agerar för nästa generation.

En politiker planerar och agerar för nästa valsituation.

Många medborgare menar, att regeringen inte lider av någon omedveten försumlighet… utan att den vill ha det precis såsom det har blivit. Då uppstår dilemmat med påtagligt minskad trygghet på grund av ”oansvarig” politik. Det har man från regeringens sida försökt lösa genom att hänvisa till den formalia, som säger att ansvaret ligger hos någon annan… dels hos regionerna dels hos myndigheterna t.ex. Migrationsverket och Folkhälsomyndigheten.

Mellan makten och folket råder byråkrati i välkänd regi… kunde det förr få heta.

Mellan makten och folket råder byråkratur ur okänd dur… månde man nu trumpeta.

Förr var ju ämbetsverken partipolitiskt neutrala. Nu kan dessa och merparten av den offentliga sektorns institutioner liknas vid socialdemokratiska bastioner. Indoktrineringen har med hjälp av  hyckleriets värdegrund, informations-agendans enögdhet och bidragspolitikens korruption drabbat hela samhället… byråkratur. Denna kan ses som maktens sköld mot folket, som i sin ”kollektiva tvångströja” blir matat med maktens och byråkraturens egen-gestaltade verklighetsbild.

När prioriteringen över tid påtagligt är, att världsambitionen måste få överglänsa nationella behov råder globalism.

                                    Globalism + byråkratur   = ”Sosseri”

                                    ”Sosseri”   + vallöfte        = svek

                                    ”Sosseri”   + riksmedia    = maskopi

                                    ”Sosseri”   + likvärdighet = likformighet

Kampen mellan globalismen och anti-globalismen är just nu inne i ett kritiskt skede… och den gäller yttrandefriheten. De allra största tech-bolagen (däribland YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon) vill kunna stänga/blockera konton, där det yttras åsikter, som bolagen menar står i strid med deras policy. Det liknar censur… Imperiet slår tillbaka.

Globalistiska regimer – såsom ”sosseriet” i Sverige – har i symbios med tech-jättarna låtit dessa sköta hanteringen av obekväma åsiktsyttringar. Därför har svenska konton (med kritiskt innehåll till ”sosseriets” pandemibekämpning och migrationspolitik) drabbats, och detta med justitieministerns uttalade stöd. Vart är vi på väg, när korrekta yttringar inte får yttras?

Varje nationellt sinnad regering (= anti-globalistisk) vill skydda sitt lands medborgerliga yttrandefrihet. I exempelvis Polen finns en lag som stadgar… ifall ett it-bolag stänger eller blockerar ett yttrande från en polsk medborgare och detta yttrande inte strider mot polsk lag, så får it-bolaget böta 1,8 miljoner euro i varje enskilt fall. Naturligtvis skall det vara lagen och inte bolagen, som sätter gränser för yttrandefriheten, för gränser måste vi ha!

Att det pågår en yttrandefrihetskamp i Sverige är många kanske inte så medvetna om. Förmodligen är det fler, som har följt den analoga utvecklingen i USA, där den är mer öppen. De globalistiska ”demokraterna” har ju lyckats att förmå de likaledes globalistiska tech-jättarna att stänga ner tusentals konton för anhängare till ”republikanerna”… således inte bara för president Trump. Om yttrandefriheten endast är/blir till för medlöpare… skadas demokratin!

Åtskilliga av de nedstängda ”republikanerna” öppnade istället konton hos det lilla nätbolaget Parler, som tillät mer yttrandefrihet. Amazon Web Services stod för Parlers server men även för konkurrenten Twitters. I december 2020 skrevs ett avtal mellan Amazon och Twitter, varefter Parler kastades ut. Orsaken kan man bara ana… liksom när svenska Swebbtv i december 2020 stängdes av från YouTube.

Eftersom svensken i gemen hela tiden blir indoktrinerad i en ”neo-goebbelsk anda” av ”sosseriet” i maskopi med riksmedierna, torde många av landets mentalt påverkade offer, inte ana annat än att det är korrekt godhet, som orsakar suspendering av konton med obekväma åsikter. Samma offer torde inte heller märka av, att ”sosseriet” byter ut ord och benämner invanda begrepp på ett nytt sätt. Sålunda kallas problem för utmaning och kritik  för populism, som om detta vore något negativt.

”Sosseriets” strävan att utifrån den egna ”godhetspolitikens” sofistikerade syfte äga rätt att kunna begränsa och/eller tillrättalägga informationsflödet, så att verklighetsbilden inte överensstämmer med den sanna verkligheten utan istället med ”sosseriets” verklighetsbild… torde kunna benämnas ”Sosseriets hederskultur”.

Först då medborgare inser, att de har indoktrinerats… och av härskarväldet blivit berövade sin allsidiga informationsfrihet, kan denna börja att återerövras.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”