Paradigmskiften parat med förändringsskeden

Samhällsutvecklingen i Sverige har under de senaste 200 åren medfört genomgripande förändringar, vilka med tiden har gått allt snabbare. Omgestaltandet styrs dels av impulser utifrån dels av det egna samhällets drivkrafter och belöningssystem. Gårdagens kunskapsglädje med flera hierarkiska nivåer i karriären har blivit dagens kompetensmakt med större konkurrens i färre hierarkiska steg. Det blir alltså en maktkoncentration. Det är en aspekt på samhällsutvecklingen.

Utbildningssystemet, som har en ytterst betydelsefull roll, äger en annan aspekt gällande samhällets framtid. Grundskolan, gymnasiet och högskolan ska naturligtvis utbilda elever i proportion till det kommande samhällets estimerade behov (inte fritt utifrån elevernas egna önskemål). Dessutom måste undervisningen effektiviseras genom nivågruppering (klasser och undervisningsgrupper anpassas till elevernas fallenhet/prestationsförmåga)… självklarheter som har försummats!

Åsyftade två sekel kan sägas inrymma nedan angivna kategorier av samhällen med varsitt adekvat tankegods.

Samhällsmodell                                 
1. Jordbrukssamhället
2. Industrisamhället
3. Informationssamhället
4. Desinformationssamhället
Tanke-karakteristik
Tänka fritt är stort.
Tänka rätt är större.
Tänka sant är störst.
Tänka gott är bäst.

Under den så kallade dataåldern har vi haft åtminstone fyra trender/perioder, som har påverkat det politiska skeendet i samhället.

StarttidBeteckningBudskapSamhällssyn
1980-tPostmodernismenAlla skepsisfilosofiers lika värdeNormkritiken definierar rätta inflytandet
1990-tVärdegrundenAlla människors lika värdeTolkningsföreträdet definierar rätta åsikten
– – 00-tRelativismenAlla kulturers lika värdeTrovärdigheten definierar rätta sanningen
2010-tIdentitetsdoktrinenAlla ego-utfalls lika värdeUppfattningen definierar rätta verkligheten

Nyssnämnda budskap/tendenser, som har gått från akademierna till myndigheterna och politiken med journalistiken som ständig katalysator, lever vidare i olika skepnader. Sammantaget har detta gett ett samhälle präglat av en mental rikskorruption, där den bidragskommersiella komplexiteten i sin oöverskådliga realitet utgör själva grunden. Det blir också en ökad, lömsk fara för demokrati- och rättsstatsprincipen.

Statsmaktens medborgare: nyttiga styrande, nyttiga idioter, lydiga idioter och verkliga  idioter… det vill säga beslutsfattare, medlöpare, undergivna och oppositionella.

Sedan en tid tillbaka går det i väldigt många länder att med stor korrelation skönja (åtminstone) tre maktsträvande system, nämligen: globalism, islamism och nationalism.

Globalismens mål påstås vara en världsregering. För att nå dit eftersträvas, dels en vilja att ge mer makt åt överstatliga sammanslutningar (t.ex. FN, EU, Världsbanken), dels en ambition att bakom en fasad av berömlig godhet ”köpa” välvilliga staters politik, som då bekostar behjärtansvärda projekt.

Islamismens mål sägs vara ett världskalifat. För att nå dit tillämpas, dels en omfattande migration ut från muslimska länder, dels en nativitet som är högre än det nya värdlandets. Genom västvärldens religionsfrihet går islam ”under radarn”. Islam är emellertid en konstruktion som innefattar politik. (”Om islam inte är politisk; är den ingenting alls!” deklarerade ahyatolla Khomeini).

Nationalismens mål omtalas vara största möjliga oberoende åt självständiga stater (t.ex. Brexit, America First, Visegrád-gruppens politik, Laïcité). För att nå dit måste både globalismen och islamismen utmanas, varför desamma genom skambeläggning gör nationalismen och dess företrädare till hatobjekt med nazistiska eller högerextremistiska förtecken. 

I globalisternas dominanta medieutbud insinueras genomgående att nationalismen är nazistisk till sin karaktär. Detta är fel… nazisterna var/är nationalsocialister, alltså en ideologi med hemska vänsterextremister. Däremot undviker globalisterna att framföra fakta om sin imperiesträvande medtävlare islam, trots att sanningen är islams värsta fiende.

Två kontroversiella frågor, där globalisterna genom sitt medieutbud och sina ekonomiska resurser äger både problemformulerings- och tolkningsföreträdet, är världsmigrationen (Global Compact for Migration) samt klimatförändringen. För att lättare förstå ståndpunkterna gällande planetens uppvärmning måste den vetenskapliga processen klargöras på ett enkelt sätt.

Moment 1: Ett problem konstateras.

Moment 2: En hypotes för problemets lösning definieras.

Moment 3: En teori, vilken verifierar/falsifierar hypotesen presenteras.

Moment 4: En empiri, som i praktiken fastställer/upprepar teorins giltighet fastställs.

Klimatfrågan

Hos globalisterna (= FN:s klimatpanel IPCC)  hittar man i hypotesens datamodeller ovetenskapligt bevisade/verifierade samband. Eftersom moment 3 har utelämnats kan man då se, att soleffekten har blivit försummad. Solstrålningens effekt styr naturens koldioxidbalans. Värmestegring till följd av en allt intensivare solstrålning ökar luftens/atmosfärens koncentration av koldioxid på grund av naturens egna utsläpp vid all förruttnelse. Alltså som grundorsak: Värmestegring alstrar en ökad koldioxidhalt… inte tvärtom!

Alla växthusgaser (inklusive koldioxid) i atmosfären tycks minska värmeutstrålningen från jorden. Det innebär, att bl.a. koldioxid först och främst magasinerar värme utan att ha orsakat denna.

Överstatlighetsfrågan

EU:s beslutade Pandemic Emergency Purchase Program om 750 miljarder euro för att bekämpa covid 19 blev en (nedtonad) seger för globalisterna. Dessa vill göra EU mer överstatligt, genom att bl.a. ge EU en central beskattningsrätt. Nu tror framförallt nationalister, att en EU-skatt blir oundviklig för att kunna betala tillbaka ett så stort belopp som 750 miljarder euro.

Inrikes resumé

Den tidigare svenska folksjälens tillit och attityder byggde på folkpli enligt normkulturens och pliktsamhällets homogena värderingar.

– Gör din plikt, kräv din rätt!

– Man tar seden dit man kommer!

Den nutida svenska folkflorans mångkulturella brist på normgemenskap bygger på ett enhälligt riksdagsbeslut (prop. 1975:26), vars följdverkan med strukturellt heterogena värderingar orsakar en hierarkisk segregation… som i en globalistisk anda oanat försvagar staten.

– Slipp din plikt, kräv din rätt!

– Man tar seden med sig dit man kommer!

Vilka förändringsskeden/paradigmskiften kan vi oundvikligen förvänta oss?

Kampen mellan globalister (”godhetsivrare”), islamister (”trohetsivrare”) och nationalister (”stolthetsivrare”) pågår… men inte helt öppet! Riksmedia redovisar ju mest globalistiska synpunkter såsom bäst… alltså nästan ensidigt de svenska makthavarnas ”goda” åsikter. Detta gör svenskarna mer och mer till ett resignerat folk på utförsbacken mot ”lydiga idioter”. 

”Den, som ej ser branden för alla lågorna,ger dej kalla handen till plågorna.”