Att backa in i framtiden

Växelspak, backa in i framtiden

Hur väl mår egentligen Sverige?

Inom OECD finns en välståndsliga som rangordnar länderna utifrån BNP/invånare. 1974 låg Sverige 4:a. 2019 hade Sverige dalat till tolfte plats. Sveriges utveckling har beskrivits som ”medioker”. Orsaken torde vara, att landets konkurrens-potential (trygghet, stabilitet, utbildningsresultat, arbetskraftskompetens, infrastruktur, el-försörjning etc.) påtagligt har försämrats.

Bristande investeringar och underhåll gällande miljon-programs-bostäder, järnvägar, landsvägar, vattenledningar, elektrisk överföringskapacitet, äldrevård och samhällets våldskapital är några områden, som har blivit eftersatta till följd av den förda politikens hutlösa miljardsatsningar på ”globalistisk godhet”. Detta sista har därtill gett landet ett dyrt inkompatibelt främmandeskap.

Den förda politikens mål kan liknas vid: Kollektivets likformiga värdegrundsvälfärd. Såsom politikens medel kan Sosseriets bidragskommersiella mutsystem beskrivas.

Global konsensus

Den politiska uppfattningen har varit, att i vår ”krympande” värld måste alla hjälpas åt för att lösa de mest omfattande samt allvarligaste kriserna, som konstateras. Det talas om en global konsensus. Därför behövs en internationell ordning som bygger på multilateralism samt säkerhet genom solidaritet och samverkan. Detta låter väldigt bra, och det är också den paroll som globalismen marknadsför.

Till sin natur är globalismen socialistisk… alla jordens likvärdiga människor ska styras av en ”världsregering”. De socialistiska undertonerna medför, att socialistiskt inspirerade partier världen över agerar medlöpare. Ett steg på vägen blir stödet till överstatliga konstellationer såsom FN och EU. Besluten flyttas därigenom allt längre bort från folket, vilket samtidigt urholkar demokratin.

All socialism behöver en ”fiende” – kommunismen fick sina statsfiender, nationalsocialismen sina judar, islam utsåg ”de otrogna”, han-kineserna kuvar sina minoriteter etc. – vilket från början var avvikande människor. Globalismens fiender kan vara ”onda” människor, men det är i första hand istället allomfattande företeelser, vilka framställs som hotande för väldigt många t.ex. covid 19, klimatförändringen, miljöförstöringen, svälten, fattigdomen, ojämlikheten och konfliktrisken.

Varför ökar den demokratiförsämrande globalismen?

Demokratin styrs nu av en politisk-ekonomisk överklass, som fullständigt distanserar sig från det samhälle, vilket den administrerar. En sådan riggad demokrati bedriver en massiv, teknologisk indoktrinering och ger bidrag till en underklass, vars kollektiv man utökar på alla sätt man kan med invandring och ghettoisering.

Beskrivningen ovan kommer från en amerikansk opinionsbildare och gäller det av demokraterna styrda Kalifornien, där en globalistisk agenda är rådande. Likheten med den likaledes globalistiska politiken i Sverige är påtaglig. Hos oss tillkommer  Sosseriets bidragskommersiella mutsystem, vilket är tänkt att ge bidragsgivaren röstboskap. Förmodligen förekommer något liknande i USA, eftersom demokraterna där pläderar för en stor invandring utan murar.

Anm. Kalifornien lär ha USA:s mest företags-ovänliga förutsättningar på grund av lagar om representation av minoriteter i styrelser o.d. Resultatet har blivit att företag och anställda flyttar ut från delstaten ifråga. Detta leder till en demografi, som förändrar det politiska landskapet i andra delstater.

Alla måste vara snälla

Makthavarna i Sverige har via sosseriet pådyvlat det vanesvenska folket värdegrundens universella synsätt, för att lättare kunna få nysvenskar att känna sig välkomna. Att få dessa att acceptera den tämligen naiva och allmänt hållna värdegrunden (ungefär: Alla måste vara snälla.) måste i sammanhanget anses smakligare för dessa… än att bejaka specifikt svenska normer och attityder.

Något ”vi och dom” skulle ju absolut inte få förekomma. Därför har majoritetsbefolkningens svenska kulturyttringar negativiserats, samtidigt som hänsynen till det främmande har blivit överdrivet positivt behandlat. Detta synsätt har missgynnat anpassningen till ”det svenska”. Maktens styrning har varit kontraproduktiv, så att samhällets ”vi och dom” istället har vuxit sig allt starkare med ökad könsseparation, segregering och misstro. För att slippa kritik av den förda ”godhetspolitiken” har kritiska röster demoniserats/rasistanklagats.

Värde vs värdighet

Ett samhälle med målet att vara allas gemensamma tillhörighet skapas inte utifrån en socialistisk enhetskultur eller värdegrund, där lögnen om ”Alla människors lika värde” ska vara vägledande. (Först när ingen individ äger någon förmån, har alla människor lika värde.) I Sverige talas det felaktigt om ”lika värde” medan det i andra länder korrekt heter ”lika värdighet”.

”Land skall med lag byggas” är en gammal sanning, som fortfarande gäller. Före högertrafikomläggningen 1967 blev hela folket (mot folkviljan) trots allt enat genom gemensamma bestämmelser samt upplysning i skolor och media. För att ena alla invånare kring samhällsutformningen behövs ett allomfattande och välkänt regelverk med tydliga konsekvenser. Bestämmelserna ska samtidigt vara fostrande, så att önskvärda beteenden erhålls. Här kan Singapore tjäna som en förebild.

Den defensiva straffrätten infördes i Sverige 1989. Enligt denna skapar samhället problem, som är skuld till brottsligheten. Man talar då ofta om socio-ekonomiska faktorer. Den valda vägen innebär att Sverige har en avvikande syn på kriminalitet jämfört med snarlika länder. Då man minskar individens eget ansvar, försämras rättssäkerheten. Ju mer de kriminella gängen infiltrerar samhällets välfärdssystem, desto mer maffia-lika blir de.

Det svenska samhället blir allt mer dysfunktionellt. Den förmodligen allvarligaste anledningen till detta är den alldeles för stora invandringen. Vi har 10 000-tals hitkomna människor, som inte kan försörja sig, inte kan språket (svenska), inte kan kulturen, inte kan samhällsordningen och som inte har tillräckliga krav att behöva kunna detta.  Sosseriets bidragskommersiella mutsystem tar hand om dem.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”