Pandemiteori

Spanska sjukan

Nu har Covid-19-epidemin pågått i drygt ett år och man kan uppleva att sjukdomsbekämpningen blir mer och mer politisk, vad gäller åtgärderna och då inte minst vaccineringen. Mer om detta efter en kort resumé gällande den moderna pandemihistoriken.

Sedan år 1889 har flera pandemier drabbat världen och Sverige med olika varianter av influensa- eller coronavirus. Deras spridningshastighet och dödlighet uppvisar ett utvecklingsmönster.

Ryska snuvan 1889 hade i exempelvis Stockholm en överdödlighet på cirka 2,5 gånger det normala, och spreds främst med järnvägsresandet, som var den tidens snabbaste färdsätt. Statistiken är i övrigt bristfällig.

Spanska sjukan 1918 hade i Sverige en dödlighet på ungefär 6 %. Den drabbade mest yngre personer, som inte bodde i större städer… och som alltid gällde det individer med ett svagare immunförsvar. Yngre hade ett mer bristfälligt immunförsvar än äldre, vilket därtill även accentuerades i mindre samhällen (vilka tills nu hade varit mindre utsatta för smitta). Detta ökade den omnämnda bristfälligheten.

Asiaten 1957 hade i hela världen en dödlighet som låg kring 0,7 % (för Sverige finns ingen siffra noterad). Smittan spreds från Kina till Sverige på sex månader och drabbade företrädesvis yngre personer.

Hongkong 1968 hade i hela världen en dödlighet kring 0,3 %. 

Svininfluensan 2009 fick i Sverige en försumbar dödlighet. Istället blev massvaccineringen med en oren substans (Pandemrix) ett problem. Denna substans orsakade nämligen att flera hundra barn och ungdomar fick den obotliga nervsjukdomen narkolepsi.

Covid 19 kom 2020 från Kina till Sverige med en smittofördröjning på endast två månader. Nu är det i första hand äldre personer med ett nedsatt immunförsvar på grund av underliggande sjukdomar, som har drabbats allra värst. Dödligheten har hittills legat på 0,12 %.

Varje pandemis utvecklingsmönster har enligt forskningen varit, att pandemivirusets dödlighet har minskat för varje återkommande ”våg”, samtidigt som spridningshastigheten har ökat. Viruset har efter sitt akuta skede vanligtvis återkommit i en muterad och försvagad form med årliga, influensaliknande epidemier som följd.

Man kan undra, varför alla människor i hela världen nu ska vaccineras till stora kostnader. Globalisternas eller oligarkernas Big-Pharma har troligen aldrig tidigare tjänat så mycket pengar som nu. Det är här, som politiken kommer in. Nästan alla regeringar samverkar med en grupp stormrika oligarker, vilka med stor sannolikhet har medverkat till, att det råder en brist på vaccin och i denna situation förespeglat politikerna att teckna förmånliga vaccinavtal… mest förmånliga för oligarkerna själva.

De vaccinvarianter som nu föreligger kan betraktas som försöksvacciner, eftersom framtagningen inte har följt beprövade metoder. Därför har vaccinföretagen också friskrivit sig från alla negativa följdverkningar. I fortsättningen koncentreras texten till att handla om Pfizer-BioNTech Covid 19. Detta torde vara det mest spridda vaccinet, åtminstone i västvärlden.

Det åsyftade vaccinet är ett s.k. mRNA-vaccin mot spikprotein. Efter att ha injicerats i en muskel, börjar muskeln att producera antikroppar mot virusets spikprotein men inte mot hela viruskroppen. Då antikroppar blott bildas mot spikproteinet och inte mot hela viruspartikeln kan den vaccinerade personen fortfarande bli smittad av viruset. Smittan torde då bli så lindrig, att personen ifråga inte märker något. Den vaccinerade personen kan alltså därigenom bli en oanad smittspridare.

Virusets yttre spikprotein lär mutera snabbare än andra delar av viruset, vilket måste betyda att vaccinets tidsmässiga skydd blir kortvarigare än tidigare ”totalvirus-vacciner”. Häri ser oligarkerna en vinst. Eftersom vi i framtiden med deras mRNA-vacciner sannolikt endast får en partiell immunitet,  kommer vi att behöva vaccinera oss med jämna mellanrum. Oligarkernas vaccinlobby tycks ha korrumperat WHO samt ländernas medicinska eliter ihop med respektive regering.

Mycket tyder på att medicin-industrins (Big-Pharmas) profit värderas högre än människors liv och hälsa. Många immunologer menar dessutom, att det egentligen inte är antikroppar till följd av mRNA-vaccin, som är det centrala för immunskyddet mot virus, utan att det är s.k. T-celler. Dessa kan aktiveras av D-vitamin. Denna ”enklare och billigare väg” är dock bortprioriterad.

Många politiker har börjat prata om att införa vaccin-pass e.d. Men inte en enda har omnämnt, hur detta kommer att påverka livet för vaccinerade resp. ovaccinerade.  Allt fler protester har börjat göra sig gällande mot såväl covid-restriktionerna som den politiskt styrda massvaccineringen både här hemma och utomlands. Myndigheterna menar att det handlar om illvillig ryktesspridning, när det gäller vaccineringen.

Det mest fantastiska ryktet torde vara, att vaccinet är försett med nano-chips. Dessa och det nu parallellt pågående införandet av 5G-teknik kommer att ge makthavarna en möjlighet till fullständig övervakning av undersåtarna. Fiffigare än kontrollen i ”Apornas planet”.

En hel del inspiration till den här texten har kommit från Anthrocene via Lars Bern 2021-03-13.

Så här skulle ett obevisat påstående från globalistiska politiker kunna låta: Pandemier kommer i framtiden att bli vanligare på grund av klimatförändringen, som försätter vår globala miljö i obalans… vilket framtvingar stora folkförflyttningar.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna,ger dej kalla handen till plågorna.”