Godhet eller dumhet?

Det säregna Landet långt uppe i norr

Över folket i det säregna Landet långt uppe i norr härskade det stora Svekpartiet(S) ihop med det pyttelilla MikrobPartiet(MP). Genom sina skatteförsörjda riksmedier lät S + MP kontinuerligt driva en för folket försåtlig propaganda, vilket bröt mot medieuppdraget ifråga. Dessutom har härskarna undgått att bli kritiskt granskade av samma maktfromma riksmedier.

Svekpartiets ofta upprepade motto löd ”Vi tar ansvar”. Eftersom politikens i särklass viktigaste uppgift är att öka folkets trygghet ur alla välfärdsaspekter (ekonomiskt, säkerhets-, utbildnings- och vårdmässigt samt kulturellt och demokratiskt), så borde ansvaret ha fokuserats på tryggheten. Detta har regimen fullständigt misslyckats med. Istället har otryggheten och segregationen ökat i samhället.

Några av de allvarligaste sveken under de senaste sju åren kan vi med facit i hand nu fastställa:

Vi ska ha en invandring på EU:s miniminivå! Under den aktuella tiden har Landet beviljat inte  mindre än 814 216 uppehållstillstånd (mer än 100 000 per år), vilket per capita istället innebär en omvänd placering i EU:s toppskikt. De medier som inte krävt en efterlevnad av löftet visar, att de sympatiserar med de makthavande löftessvikarna.

Vi ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020! Nu vet vi, att Landet istället hamnade fyra från botten. De medier som inte krävt en efterlevnad av löftet visar, att de sympatiserar med de makthavande löftessvikarna.

Vi ska knäcka gängen! Här föreligger en tydlig tendens såsom facit. Denna presenteras nedan och blir en dyster prognos. Forskare har på goda grunder antagit, att gängens rekryteringsbas utgör omkring tio procent av de årskurs-nio-elever, vilka inte erhåller gymnasiekompetens. Regeringens medicin tycks då bli att sänka kraven för betyget godkänt, så att fler kan komma in på gymnasiet.

Nu står makthavarna inför ett dilemma. Elevernas skolprestationer kommer att påverka Landets framtid. Sänkta godkäntkrav medför sänkta kunskapskrav och en minskad konkurrensförmåga. Kan Landets elever såsom vuxna inte konkurrera med andra länders vuxna, blir det dessa, som tar hem spelet. Då kommer Landets exportinkomster att minska… man blir fattigare och välfärden minskar.

Ett stort problem härvidlag är, att den generella intelligenskvoten(IQ) sjunker för hela befolkningen (och naturligtvis då även för våra elever). Vad beror detta på? Svar: Invandringen från muslimska länder! Detta är självfallet en förklaring, som faktaresistenta sympatisörer till främst S och MP aldrig kan erkänna. Låt oss titta på siffrorna (enligt den faktabaserade forskaren K Tarvainen).

I forskningsunderlaget har vanefolkets/majoritetsbefolkningens medelvärde satts till 100, och detta jämförs med genomsnittsvärdet för nyfolket från de tio främsta invandrarländerna (8 muslimska stater samt Finland och Polen, vilkas påverkan dock är försumbar). Vidare har hänsyn tagits till den beräknade demografiska förändringen enligt en fortsatt oförändrad utveckling.

Vanefolk är beteckningen på medborgare, vars kulturella fostran är präglad av Landets värderingar och attityder. Nyfolk kännetecknar invånare, vars kulturella fostran domineras av utländska (här: inkompatibla, muslimska) värderingar och attityder. Prognos:

2021: – 7,7 milj. vanefolk     – 2,7 milj. nyfolk     – IQ för samtliga = 96,3

2100: – 6,2 milj. vanefolk     – 9,6 milj. nyfolk     – IQ för samtliga = 91,8

Demografin medför, att ovannämnda nyfolk kommer att bli Landets nya majoritetsbefolkning om några decennier… men vad beror den sjunkande intelligenskvoten på? Min egen ovetenskapliga förklaring grundas på faktumet, att den sedan antiken bedrivna klankulturen genom sina många kusingiften med tiden har blivit så inavlad, att detta har påverkat den generella intelligensnivån.

Demografins förändring + IQ-utvecklingen ingår i tystnadskulturen… en sorts inofficiell censur.

I Landets skolor finns det idag nästan överallt nyfolkliga elever. Generellt sett presterar dessa så dåliga skolresultat redan nu, att bland Landets utbildningsansvariga beslutsfattare såg sig vissa tvungna att fuska i den senaste PISA-undersökningen. Än en gång sviker S och MP sitt lands vanesvenska medborgare genom att redovisa skönmålade siffror, för att dölja den verklighet, vilken deras egen dysfunktionella invandringspolitik har givit upphov till.

Gängens påstådda rekryteringsbas (10 % av grundskolans icke godkända niondeklassare) ser på grund av IQ-sänkningen snarare ut att gynnas än att stävjas, oavsett om betygens godkäntgränser för tillfället sänks. Det hela liknar mer dumhet än godhet.

Kriminologer har visat, att mest brottsbenägna är barnen till invandrare. Det stora migrant-inflödet år 2015 bestod till största delen av unga män. Cirka 20-25 år senare, alltså omkring 2035-2040, har deras barn nått en brottsaktiv ålder. Med en noterbar erfarenhet och en i stort oförändrad politik innebär detta, att kriminaliteten framgent kommer att öka i Landet.

Den VärldsmarknadsKommersiella MaktKonstellationen (VKMK), med t.ex. IPCC, WHO, Världsbanken, World Ecomomic Forum, G 7, FN och EU m.fl. hävdar inte oblygt sin legitimitet utifrån skrämselpropaganda. Deras tillrättalagda undergångsteser sprids snabbare på Internet än den allsidiga forskningens vetenskapliga tillkännagivanden. Dessa blir dessutom vanligtvis marginaliserade/tystade, eftersom VKMK äger Internet. På samma sätt blir också den nationella demokratin överspelad.

Flertalet regeringar inklusive Landets har valt den lätta vägen och blir oreserverat medlöpare till VKMK. Motståndare blir däremot stoppade på Internet samt verbalt trakasserade, och kan av Landets globalister lätt bli anklagade för att vara extremister/fascister. Detta är att betrakta som förnedringspolitik eller fake news. Vidare blir i stort sett alla kritiska invändningar mot VKMK ansedda som konspirationsteorier.

Den världsmarknadskommersiella maktkonstellationens skrämselpropaganda handlar främst om klimatet, miljön och pandemin. Dessa tre företeelser är tillsammans med migrationen tänkta att genom kostsamma åtaganden spoliera de enskilda staternas ekonomier, varefter VKMK ska träda in som en räddande ängel. Planeringen kallas ”The Great Reset”, och den ska leda till en av oligarker överstatligt styrd världsekonomi.

Svekpartiets ständigt upprepade floskelbluff ”Alla människors lika värde” tycks lura många. Detta fastän Landets hierarki-makts-ordning uppvisar något annat. Några av Svekpartiets nedtystade avvikelser från ”lika-värdes-fantasin” kan underkännas av den egna verklighetens orättvisor. I Landets Svekparti-styrda likabehandlingskrav bemöts nämligen människor väldigt olika:

– ett positivt åsiktsvärde gäller för vänsterfolk…  men inte för högersympatisörer

– ett positivt godhetsvärde gäller för globalister…  men inte för populistsympatisörer

– ett positivt hänsynsvärde gäller för offerklassade…  men inte för faktasympatisörer

– ett positivt kulturvärde gäller för invandrare…  men inte för hembygdssympatisörer

– ett positivt könsvärde gäller för kvinnor…  men inte för jämlikhetssympatisörer

– ett positivt historievärde gäller för riksnationella…  men inte för provinssympatisörer

– ett positivt statusvärde gäller för huvudstadsfrälsta…  men inte för maktdelningssympatisörer

Medborgarnas alltför stora likgiltighetslättja verkar tyvärr direkt proportionerlig mot Svekpartiets (S) och MikrobPartiets (MP) vilseledande floskler… Oh, vad Landet utvecklas bra! Betala skatt är häftigt! Migrationen tillför Landet mest högutbildad kompetens! Tryggheten har aldrig varit bättre än nu! Vi ska gå före! Landet är rikt! Vi ska bli allra mest klimat-smarta i hela världen! Har IQ-sänkningen redan gått för långt, emedan en okänt stor befolkningsandel låter sig luras av flosklerna?

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”