Besannat lösryckta lösa rykten och annat

(Januari 2022)

Allt är tro och politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt obundet!

 – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

Alla människors olika värde har den svenska sjukvården manifesterat via sin prioritering gällande vården av covidpatienter… de med en beräknat längre återstående levnad fick gå före. Att gamla personer genom åldersdiskriminering fick stå tillbaka, visar inte på ”Allas lika värde”.

Ett annat exempel på Alla människors olika värde är politikens ”positiva särbehandling” vid ex. tjänstetillsättningar/utnämningar samt vid vissa personkategoriers undantag från allmängiltiga regler… ex. när ett negativt covidtest krävdes för inresa till Sverige från utomeuropeiska länder, så gjordes undantag för asylsökande. Att vissa får favörer men inte andra, är en diskriminering, som avvisar tesen om ”Allas lika värde”. Detta är skrämmande!

ÄMNE 2

Brottsförebyggande rådet (BRÅ från 1974) varken förebygger brott eller ger adekvata råd… vilket har medfört, att naiva makthavare inte har sett sina utmaningar komma, fastän dessa utgör resultat av den egen-orsakade utvecklingens destruktiva dimensioner. Åtgärdernas vaga konturer har skapat en allt mer tydliggjord separatism mellan klan-dominanta enklaver och en kollektiv uppgivenhet hos majoritetsbefolkningen/vanesvenskarna.

”Hysterisk hyperhybris hylla hycklande.”

Till följd härav har vi generellt sett drabbats av inte enbart de rättrogna gängens avsiktliga våld utan även av deras mera sofistikerade ”bröders” systemhotande maffiastrukturer. På grund av den förda politikens lögnaktiga villfarelser och hycklande nonchalans har nödvändigheten tvingat fram en defensiv samhällsplanering, vilken hittills har varit alldeles för otillräcklig… inte minst mot den ökande kriminaliteten. Detta är skrämmande!

ÄMNE 3

I den kinesiska staden Wuhan bedrevs forskning på ett fladdermusvirus av sars-familjen. Denna forskning var (helt eller delvis) finansierad av USA. En obekräftad utsaga påstår, att underbetald personal sålde försöksdjur till en djurmarknad… Nobelpristagaren Luis Montagnier hävdade nästan genast år 2020, att viruset inte var naturligt. Det måste vara laboratoriemanipulerat på grund av sitt utseende och sin förmåga att fästa på människoceller.

Varför ska vi injiceras med en nödgodkänd, dyr kemisk substans , som kallas ”vaccin” utan att i klassisk bemärkelse vara det, och som därför varken skyddar oss mot smitta, sjukdom eller död… men som gör symtomen så lindriga, att dessa kan göra oss till oanade virusspridare? Det verkar nu dessutom som om personer med två eller tre injektioner blir mer smittade än ovaccinerade. Under alla omständigheter medför de lindriga symtomen, att sjukvården tar emot färre covidpatienter.

En ”troligen botande substans” kan bara bli nödgodkänd, ifall ingen annan verksam medicin föreligger. Nu fanns det faktiskt flera billiga anti-virala läkemedel, vilka hade visat sig ha en gynnsam effekt på sars-virus (där en variant, SARS coV 2, orsakar covid 19). Läkemedel såsom hydroxihyroxiklorokin (=HCQ), ivermektin och remdesivir är några. När den ovaccinerade president Trump blev sjuk i covid 19, fick han en kombination av anti-virala mediciner och blev frisk på ett par dagar.

”Pandemi Covid 19 verkar utan bot muterad till en förmynderi-farsot.”

Mediciner såsom de ovannämnda lär vaccinförespråkarna ha fått svårtillgängliga/förbjudna med argument i likhet med, att det rör sig om hästmedicin, forskningsfusk, parasitmedel… därför injiceras vi med dyra och i stort sett undermåliga, kemiska mRNA-preparat, vilka oftast inte tar död på viruset, så att detta därför kan mutera… och som därför också ger den mäktiga vaccin-industrin enorma inkomster.  Detta är skrämmande!

ÄMNE 4

Kvinnor (= mänskliga individer utan Y-kromosom) och män (= mänskliga individer med Y-kromosom) är olika, något som åtskilliga genus-studier har svårt att förhålla sig till. Olikheten tar många feminister emellertid ändå fasta på, särskilt då det gäller att motverka underrepresenterad kvinnlighet. Sålunda hävdas, att kvinnors annorlunda tänkande och synsätt (jämfört med männens) gör det nödvändigt att ha en jämn könsfördelning i alla tänkbara verksamheter/instanser.

Med fokus på den ovannämnda olikheten angående tänkandet, måste man fundera på pojkars orättvisa situation. I grundskolan finns 76 % kvinnliga lärare och i barnomsorgen en ännu högre andel. Påtvingas våra aningslösa pojkar inom ramen för skolans fostran genom de många fröknarnas försorg ett kvinnligt/feministiskt tänkande… eller är bolagsstyrelser viktigare än skolan, då det gäller att motverka könsdominans? I så fall är detta skrämmande!

ÄMNE 5

Socialdemokraterna (S) har genom sitt långa maktinnehav förtjänat epitetet som den trygghetsgarant, vilken byggde upp rösträttssamhället, folkhemmet och välfärdsstaten. Dessa samband tycks på något sätt ha fastnat i den svenska folksjälen. Enligt konsensuspraxisen i det svenska samhället har S-politiken ihop med LO-facket lyckats behålla rollen som landets mest trygghetsskapande faktor.

Trygghetens faktiska motkraft är, förutom ofred, rädsla eller osäkerhet beträffande ekonomisk och mental fattigdom. När dessa motkrafter genom S-politiken hade blivit optimalt avskaffade, hade samtidigt tryggheten kommit att bli som störst. Till följd härav började S-politiken nu att förlora sin attraktion hos det självbelåtna folket. Detta ville minska samhällets socialistiska uppbyggnad och införa en ökad frihet och olika alternativ i välfärden.

Inom etermedia samt inom vård, skola, omsorg och diverse andra samhällsmonopol ställdes krav på  möjlighet till privata lösningar. Den dittillsvarande ”svenska modellen” hade trots det kalla kriget i vårt närområde bidragit till folkets trygghet. När nu kraven ökade på att den ”svenska modellen” skulle förändras/utvecklas, oroades egentligen främst S-politikens företrädare. Deras politik hade ju varit garanten för folkflertalets trygghet. Känslan, att trygghetspolitiken hade blivit förmynderi, medförde att detta upplevdes som en minskad trygghet.

Sambandet mellan å ena sidan medborgerlig trygghet samt å den andra en folklig rädsla/osäkerhet till följd av skrämmande faktorer behövde analyseras. Resultatet tycks ha blivit, att en av S-politiken självförvållad samhälls-oro skulle kunna stärka dess makt. Alltså skulle kontraproduktiva åtgärder sjösättas samtidigt som kontrollen av riksmedia och deras utbud måste göras lömskt lojal. Detta verkar skrämmande!

Genom att använda utnämningsmakten och bidragssystemet torde en positiv tacksamhet hos de berörda parterna kunna implementeras. Parallellt med detta ska naturligtvis inget, absolut inget, politiskt ifrågasättande kunna tolereras rörande de lömska åtgärderna. Dessa åtgärders hotbilder måste därför vara så enormt ogreppbara, att vanligt folk omöjligen ska kunna genomskåda deras grad av sanning.

Som exempel på globala politikinslag med oöverskådliga skrämselargument gör sig främst pandemin, klimatet och migrationen gällande. Deras nationella följdverkningar såsom kriminaliteten, vårdköerna, el-hanteringen, skolsituationen och samhällets islamisering framstår som inte bara mänskligt utan också ekonomiskt kostsamma problem. Detta är skrämmande!

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”