Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Februari 2022

Dess överdrivna storhet och grandiosa självbild orsakade det romerska rikets undergång. Ser vi paralleller mellan utvecklingen nu och då?

Allt är tro och politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt obundet!

– Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

Den moderna makt-elit-mytologins trosbekännelse har kommit att benämnas ”värdegrunden”, och som det allra mest vilseledande budet däri, framstår den godhetsklingande formuleringen ”Allas lika värde”. Denna utnyttjas som en solidarisk fasad framför dess uteslutande tillämpning såsom ”kätteriparagraf”.

Saliga äro de rättrogna, ty dem skola bekvämlighet varda given.

Som budets följdverkan har maktens förljugenhet och likgiltighet medverkat till det förnekelse- och orosdrabbade folkets väsentligaste ärlighetsdilemman. Alltför många vågar inte korrekt erkänna de orsaker, vilka är och har varit vållande till samhällets många problem, vilka dessutom genom osann masspsykos i den ”problembefriade” politikens propaganda istället har blivit till ”utmaningar”.

ÄMNE 2

Här följer bl.a. ett sammandrag gällande medicinforskning i fas 3.

Ett läkemedels evidensnivå erhålls genom en randomiserad, helst dubbelblind, kontrollstudie (där behandlingseffekt jämförs med placeboeffekt i två slumpmässigt likvärdiga grupper), vilken sedan utan manipulerat forskningsfusk redovisas i ett standardiserat format.

Brittish Medical Journal (BMJ) publicerade en kritisk beskrivning av Pfizers fas-3-studier. Dessa ansågs innehålla undermåliga kliniska prövningar… Utan några som helst bevis blev BMJ:s artikel underkänd av faktakontrollsystemet hos Facebook/Meta. Anledningen torde vara de enorma penningbelopp, som är involverade. Varje mRNA-injektion kostar omkring 200 SEK och varje PCR-test ungefär 1000 SEK… och antalet måste räknas i multiplar av 100 miljoner. Det rör sig alltså om mångmiljardbelopp. Dessa motsätter sig Big-Pharma att gå miste om, vilket möjliggörs genom den egna informationen via samarbete med dels tech-jättarna dels många okritiska och ”köpta” regeringar.

På grund av för svag specificitet ger ett test ett antal falskt positiva resultat. Trots detta… i Sverige skambelägger regeringen, myndigheterna och riksmedierna ändå de s.k. ovaccinerade.

De nödgodkända och/eller mest använda preparaten (utöver det kinesiska) kommer från:

 • Astra-Zenica (adenovirusvektor-substans)
 • Sputnik 5 (adenovirusvektor-substans)
 • Pfizer (mRNA-substans)
 • Moderna (mRNA-substans)

Inget av dessa nödgodkända preparat är något vaccin, trots att de vilseledande får benämnas så.

Ett antal studier i bl.a. Kanada och Danmark har rangordnat ansiktsmasker vad gäller reducerad smittorisk beträffande virus. N-95-masker var något bättre än kirurg-masker, vilka var något bättre än tyg-masker, som i stort sett var värdelösa.

ÄMNE 3

Det av ”godhetspolitiken” aktivt försummade glappet mellan invandrade muslimers assimilations- och integrationsfostran kan inte uteslutas vara den i särklass allvarligaste men ändå ”icke-existerande” grundorsaken till det vane-svenska samhällets eskalerande stress inom nästan alla välfärdssektorer.

Assimilations-fostran = lärotvånget att strikt följa landets lagar, regler och bestämmelser såsom samhällets gränssättande ramverk.

Integrations-fostran = frivilligheten att inom ramverkets gränser få veta, hur seder och bruk ska kunna tillämpas.

I ett samhälle grundat på islam-annorlunda värderingar blir den sanne muslimen alltid en inkompatibel samhällsmedborgare, som vägrar att anpassa sig, ty annars blir muslimen ifråga en ”avfälling”. Koranen stadgar nämligen, att den muslim som underordnar sig ”de otrogna (= vanesvenskarna) blir en av dessa… alltså en ”otrogen”.

Varför har begreppet ”de otrogna” inte klassats som xenofobiskt eller rasistiskt?

Den ovan beskrivna omständigheten utgör en fullständigt logisk förklaring, till varför muslimer nonchalerar svenska lagar och myndigheter, så snart dessa inte anses vara tillräckligt anpassade till islam. Detta har t.ex. socialtjänsten, skolan och polisen fått erfara.

Hur kan väljarna ha tillåtit våra naiva och tunnelseende politiker, att med fiffel och båg bedriva ett sådant här folkförräderi?

Civilisationskollisionens censur

Inte ens i fantasin och flummet
eller alls inom tigandepandemins ram
sias om risken med ”Elefanten i rummet”,
då denna frias från koranens så sanna islam.

(Oikofobiskt förtiger censurkulturen islams faror för rikets säkerhet: teokrati, tvångsliturgi, heresi, förföljelsemani, despoti, mansmani, kvinnofobi, polygami, pedofili och slaveri m.m. varav inget passar i Sverige.)

”Islams värsta fiende är sanningen om islam.” Detta gör islam till den största ”elefanten i rummet”.

ÄMNE 4

Den allenarådande välfärdsstaten (socialstaten) vill forma medborgarens totala omvärldsintryck, sedan denne har dels bibringats konsekvensen att sannfärdigt ej få kritisera maktens åsikter och åtgärder utan repressalier, dels fått sin stolthet minimerad gällande historia, kultursamhälle och den traditionella folkgemenskapens grundvalar… en sorts mental diktatur med ”lydiga” undersåtar.

I denna anda bedriver makthavarna s.k. identitetspolitik. Därmed menas, att du är vad din identitet utstrålar, inte vad du tycker… och beträffande respektive identitet har endast den med en gedigen självupplevelse rätt förståelse för att få uttala sig. Med ett sådant resonemang får personer ur majoritetskulturen aldrig kritisera attityder kopplade till en minoritet (hets mot folkgrupp?). Därmed försvårar mångkulturen fortlevnaden av ett sammanhållet samhälle… vi får parallellsamhällen.

ÄMNE 5

Historiska skeenden upprepas, påstås det. Åtminstone kan likheterna mellan utvecklingen nu och då vara påtagliga.

Dess överdrivna storhet och grandiosa självbild orsakade det romerska rikets undergång, och parallella faktorer, som påskyndade förloppet, var exempelvis:

 • en ny makthungrig religion… kristendomen
 • högre skatter till föga nytta för folket
 • en tilltagande dekadans bland makthavare
 • inkräktande folkvandring
 • opålitliga minoriteter, inte minst britter, galler och germaner
 • pesten, vilken drabbade gränsförsvaret
 • miljöskador bl.a. avskogning och blyförgiftning av akvedukt-vatten

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”