Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Mars 2022

Suwalki-korridoren
Suwalki-korridoren är en ungefär 6,5 km bred landremsa mellan Belarus och den ryska Kaliningrad-enklaven (vid Östersjön)

Allt är tro och/eller politik… dock är allt i min håg religiöst samt partipolitiskt fristående!

– Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

Kriget i Ukraina har medfört, att en stor flyktingström har blivit mottagen i bl.a. Polen och Ungern. Tidigare har dessa båda länder motsatt sig att ta emot migranter inom ramen för EU:s flyktingpolitik. Angående de båda ländernas ”nya” agerande (som egentligen inte alls är nytt) uttrycker en del västländers mediereportrar sin låtsade förvåning… utan att den bakomliggande sanningen förklaras.

I Polen och Ungern är man fortfarande negativ till att ta emot utomeuropeiska, muslimska, i huvudsak manliga välfärdsmigranter (= man stannar inte i första säkra asylland), vilka enligt islam inte får anpassa/underordna sig ett kristet samhälles värderingar. Nu är situationen vid de polska och ungerska gränserna en helt annan… det gäller ett grannlands i huvudsak kristna kvinnor och deras barn, vilka är reella krigsflyktingar… inte alls några samhällsfientliga välfärdsmigranter.

Denna distinktion mellan nämnda välfärdsmigranter och krigsflyktingar måste bli tydligt klarlagd. Tänk om svenska politiker hade varit lika pragmatiska/insiktsfulla som sina polska och ungerska motsvarigheter. Med största sannolikhet hade vi i Sverige då sluppit merparten av alla våra importerade samhällsproblem. Dessutom hade vi stått bättre rustade att ta emot ukrainare.

Ett helt nytt invandringsproblem har med en övertydlig tendens visat, att talespersoner/debattörer bland landets utomeuropeiska välfärdsmigranter motsätter sig vissa kommuners/privatpersoners välvilja att ta emot krigsflyktingar från Ukraina. Dessa är ju vita, varför den visade välviljan har klassats som rasism av åsyftade debattörer… och vänsterfeministerna tiger instämmande, trots att merparten av krigsflyktingarna från Ukraina faktiskt utgörs av kvinnor och barn.

Vänsterfeminismens korrumperade alarmpolitik legitimerar gärna all motkultur såsom rasistisk.

ÄMNE 2

”Vanligtvis välinformerade källor” antyder att Putins val av tidpunkt för invasionen av Ukraina skulle bero på dels svaghetstecken i västvärlden dels en lömsk sympati från Kina, sedan OS var överspelat. I västvärlden har 1) USA en gammal gubbe till president, 2) UK en ifrågasatt premiärminister, 3) F en valrörelseupptagen president, och 4) D en nyvald förbundskansler. En uppenbar underskattning av såväl väst som den ukrainska motståndsviljan tycks ha ägt rum.

”Storhetsnoja – en mental boja.”

Den uppkomna situationen i Ukraina vänder nu upp-och-ner på de globalistiska vänsteraktivisternas

hittillsvarande och nästan oemotsagda argumentation. Det är ju de ukrainska nationalisterna (vilka med stor tapperhet försvarar sitt fosterland mot Putins invaderande krigsmakt), som har blivit de goda hjältarna. Detta kan vara svårt för vänsteraktivister att smälta, eftersom alla nationalister (felaktigt) har påståtts vara nazister. Därför kunde våra stalinistiska arvtagare i riksdagen inte rösta för att bistå Ukraina.

Anno horribiles 2022 tycks Putins ego-centrerade ambitionsmål kunna uppfyllas, nämligen att hans namn skall gå till historien, vilket i den samlade västvärlden torde kunna ske genom den engelska definitionen:

A ”putin” is as we can see… the ultimate ”Hitler-wannabe”.

ÄMNE 3

Den kanske allvarligaste konfliktfaktorn (mellan Ryssland och NATO) i vårt ganska omedelbara nätområde kan utgöras av Suwalki-Lücke eller Suwalki-korridoren. Denna är en ungefär 6,5 km bred landremsa mellan Belarus och den ryska Kaliningrad-enklaven (vid Östersjön). Åsyftade landremsa, som går utmed Litauens gräns mot Polen, är Rysslands enda landförbindelse med Kaliningrad-området. Av det sagda förstår man genast vilken betydelse Belarus har för Ryssland. 

NATO-trupper, som landvägen måste förflyttas mellan NATO-länderna Polen och Litauen, måste också passera Suwalki-korridoren. Därför kan man förmoda, att både Ryssland och NATO vill kunna kontrollera den strategiskt viktiga korridoren ifråga.

ÄMNE 4

Detta ÄMNE 4 är en välbehövlig repetition:

Det av ”godhetspolitiken” aktivt försummade glappet mellan invandrade muslimers assimilations- och integrationsfostran kan inte uteslutas vara den i särklass allvarligaste men ändå ”icke-existerande” grundorsaken till det vane-svenska samhällets eskalerande stress inom nästan alla välfärdssektorer.

Assimilations-fostran = lärotvånget att strikt följa landets lagar, regler och bestämmelser såsom samhällets gränssättande ramverk.

Integrations-fostran = frivilligheten att inom ramverkets gränser få tillämpa seder och bruk.

I ett samhälle grundat på islam-annorlunda värderingar blir den sanne muslimen alltid en inkompatibel samhällsmedborgare, som vägrar att anpassa sig, ty annars blir muslimen ifråga en ”avfälling”. Koranen stadgar nämligen, att den muslim som underordnar sig ”de otrogna (= vanesvenskarna) blir en av dessa… alltså en ”otrogen”.

Varför har begreppet ”de otrogna” inte klassats som xenofobiskt eller rasistiskt?

Den ovan beskrivna omständigheten utgör en fullständigt logisk förklaring, till varför muslimer nonchalerar svenska lagar och myndigheter, så snart dessa inte anses vara tillräckligt anpassade för muslimer. Detta har t.ex. socialtjänsten, skolan och polisen fått erfara.

Hur kan väljarna ha tillåtit våra naiva och tunnelseende politiker, att med fiffel och båg bedriva ett sådant här folkförräderi?

Civilisationskollisionens censur

Inte ens i fantasin och flummet
eller alls inom tigandepandemins ram
sias om risken med ”Elefanten i rummet”,
då denna frias från koranens så sanna islam.

(Oikofobiskt förtiger censurkulturen islams faror för rikets säkerhet: teokrati, tvångsliturgi, heresi, förföljelsemani, despoti, mansmani, kvinnofobi, polygami, pedofili och slaveri m.m. varav inget passar i Sverige.)

”Islams värsta fiende är sanningen om islam.” Detta gör islam till den största ”elefanten i rummet”, eftersom nästan alla (av okunskap?) tycks vilja undvika att komma in på koranens verkliga innehåll.

ÄMNE 5

I vissa TV-kanaler överöses vi med reklaminslag. Här finns en förekommande överrepresentation, som kan upplevas omotiverad. Så är det naturligtvis inte… Reklam-makarna och beställarna önskar självfallet ha inslagens utformning precis så som de presenteras… och då kan det finnas en dold indoktrinering. Varför matas vi med en överrepresentation av:

  • mindre vetande vita män?
  • självklart förklarande kvinnor?
  • vuxenvetande prepubertala flickor?
  • välsminkade kvinnliga bilförare?
  • välanpassade, smarta invandrare?
  • löjligt dansande individer?
  • hurtfriskt rabblade förtjänster med förvrängd eller utländsk röst?

Har det blivit så, att nämnda överrepresentation inte endast är reklam utan även involverar en dold politisk agenda?

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”