Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Juni 2022

”Socialdemokraternas demokratisyn känner inga nationsgränser. Målet är global gemenskap” (Ur socialdemokraternas principprogram) Är denna ideologi orsak till Sveriges öppna gränser och till landets massinvandring av utomeuropeiska migranter utan ID-handlingar?

Allt båg är tro eller politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt helt fristående!

– Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

Det pågår just nu två parallella krig. Båda dessa berör oss… Putinkriget i Ukraina och Dollarkriget inom världshandeln – ett varmt och ett kallt krig. Dollarkriget gäller sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Man måste betänka, att flertalet handelskontrakt runt om i världen skrivs just i US-dollar. Vidare att ungefär ¾ av jordens länder alls icke deltar i de nyssnämnda sanktionerna, och här ökar Rysslands handel.

Om ryska handelsavtal ej skrivs i US-dollar, minskar betydelsen härav. Därför måste USA se till, att Ryssland inte kan vinna Putinkriget. Detta sker bl.a. genom enorma vapenleveranser till Ukraina samt teknisk hjälp. Skulle Ryssland vinna Putinkriget, destabiliseras inte bara världshandeln utan även Rysslands ”intresseområden” i Europa.

ÄMNE 2

För att tillmötesgå de tyska nazisternas önskemål införde de svenska socialdemokraterna en ”arienförsäkring” den 22 september 1937. Det var en slags raslag riktad mot främst judar, vilka skulle uteslutas ur det svenska samhället. Året därpå krävde de svenska socialdemokraterna, att de tyska nazisterna skulle stämpla ett 7 cm stort ”J” i alla tyska judars pass. Detta förverkligade nazisterna!

”Det gäller att stå på rätt sida i historien.”

Stefan Löfven

ÄMNE 3

”Socialdemokraternas demokratisyn känner inga nationsgränser. Målet är global gemenskap” (Ur socialdemokraternas principprogram) Är denna ideologi orsak till Sveriges öppna gränser och till landets massinvandring av utomeuropeiska migranter utan ID-handlingar?

”Mitt Europa bygger inga murar!”

Stefan Löfven

Migranterna, vilka vällde in i landet, kallades flyktingar och sökte asyl. Det s.k. flyktingundantaget ger asylinvandraren full garantipension, om vederbörande har bott i Sverige under minst ett år före 64 års ålder. En vanesvensk måste ha arbetat i 40 år.

”Sveriges like… ett allemansrike.”

ÄMNE 4

Maktutövning pendlar mellan VANSTYRE och REALSTYRE, varvid

förmågan pendlar mellan dysfunktion och förtrogenhet, varvid

metoden  pendlar mellan tafatthet och handlingskraft, varvid

beteendet pendlar mellan ansvarsflykt och beslutsfattande.

Feministisk konsensus ihop med ovidkommande hänsyn hämmar funktionella beslut vid kriser… här behövs istället en lämplig ”krisbefälhavare” med makt över myndigheter och civilsamhälle. För att främja effektiviteten måste det råda tjänstemannaplikt (= agera lagligt och lösningsfokuserat samt partipolitiskt och religiöst neutralt/obundet).

ÄMNE 5

Det är med en sannolikhet gränsande intill visshet fastslaget, att såväl ett imperium som ett företag eller en folkrörelse/åskådning har en livscykel, nämligen: att födas – att utvecklas – att leva – att degenerera – att dö. Vissa företeelser har en lång livslängd t.ex. religioner, medan andra såsom trender och nycker uppvisar en tämligen kort varaktighet. Politikens idéer har en förmåga att överleva sig själv.

”Hellre det utgångnas snabba slutgräns än dess utdragna ’demens’ och postexistens.”

ÄMNE 6

Enligt lärda personer har koranen ett snarlikt innehåll i överensstämmelse med framförallt tre tidigare källor (1-3) plus en fjärde egenskapad, nämligen:

  1. Judendomens Torah
  2. Zoroastrismens Avesta
  3. Kristendomens Bibel
  4. Muhammedanismens Sharia

Koranen, som av ”de rättroende” betraktas såsom Guds/Allahs evigt heliga (och därför fullständigt oföränderliga) ord, utgör grunddokumentet för den antika civilisationen islam (= underkastelse). Den för alltid fastlagda underkastelsen består bl.a. i förbud att lämna islam och att underordna sig ”de otrogna” (exempelvis de sekulära svenskarna). På grund härav har jag aldrig förstått våra politikers ambition att stödja eller eftersträva en islamisk invandring.

Negativa följdverkningar av invandringen och då inte minst från den islamiska/muslimska har bagatelliserats. För mig framstår de ansvariga politikernas bedrägliga förfarande som fullständigt förrädiskt. Först lögner om hur lönsam invandringen från MENA-området tedde sig (MENA = Middle East Northern Africa, alltså Mellanöstern och Nordafrika). Därefter alla falska bortförklaringar om MENA-invandrarnas skadeverkningar på det svenska samhället.

”Det finns en bas i varje själ… där inget kan has ihjäl.”

Här följer några av verklighetens skrämmande resultat (enligt statistik från SCB och Eurostat), och då berörs varken försörjningsmässiga eller kulturella belastningar.

  • Befolkningsförändring 2000-2021: nysvenskar + 1 602 128 och vanesvenskar – 28 898.
  • Andel män 15 – 44 år (brotts-aktivast): utländsk bakgrund 37,4 % och svensk bakgrund 62,6 %.
  • Brottsmisstänkta jämfört med vanesvenskar: från ME 5 ggr fler och från NA 6 ggr fler.
  • Dödligt skjutvapenvåld i Sverige har femdubblats sedan 2005.
  • Mer än 85 % av våldsverkarna i Sverige har utländsk bakgrund.

Att ersätta invandringspolitiken med en återvandringspolitik skulle gynna vanesvenskarnas Sverige. Varför finns det ingen lag ”Hets mot samhället” (det vanesvenska samhället)?

ÄMNE 7

Ett nödvändigt rättvisekrav:

Endast religioner, som i tanke, ord och gärning tillämpar en stats gällande religionsfrihet (ihop med politikens jämlikhet och demokrati), ska själva få åtnjuta berörda stats religionsfrihet.

ÄMNE 8

Yrkeskvinnan: – Hur gör vi det lättare att ha män på det kvinnodominerade jobbet?

Feministen: – Hur gör vi det lättare att ha mens på det kvinnodominerade jobbet?

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”