Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Juli 2022

Den vite mannens senaste motstrategi mot intersektionalitetens ”sanningar” verkar vara överstatlighet och globalism, vilket gynnar deras kommersiella intressen. Med stor skicklighet och enorma resurser har man lyckats att få många regeringar och offerkulturer gynnsamt inställda.

Allt båg är tro eller politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt helt fristående!

– Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

Den otroliga värdegrundens främsta dogm ”Alla människors lika värde” omfattar naturligtvis också ”Alla politikers lika värde”. Alltså även alla de med ”fel” uppfattning. Om nu någon av dessa ändå nedvärderas till rasist… hur nedvärderar då sagespersonen sig själv för att den fastlagda likavärdesprincipen fortsatt ska gälla?

Den, som utan någon sådan deklarerad självkännedom nonchalerar sin egen uttalade diskriminering, gör ju sig själviskt till en godhetens übermensch. Lärdom: Slipp yppa aversion… skilj på sak och person!

ÄMNE 2

Ifall statsmedia (bl.a. SVT och SR) hade varit opartiska och sakliga skulle orden ”högerextremist” och ”vänsterextremist” ha förekommit i någorlunda lika omfattning.

Statsmedia tycks genomgående balansera ”högerextremism” mot ”islamism” på ett sådant sätt, att detta gör islammotstånd extremistiskt… högerextremistiskt.

ÄMNE 3

Dyra politiska beslut kan inte osannolikt vara resultatet av politikens skapade folkrädsla. För att en sådan metod ska fungera, måste ett känslobaserat tyckande så fullständigt få bekämpa all skepsis från fakta-relaterande motståndare, att folk blir skrämda till tystnad.

Det faktablinda men känslomässiga försvaret av invandringen blev till folkets rasist-rädsla. På samma sätt blev försvaret av klimatförändringen till folkets framtids-rädsla, av pandemin till folkets döds-rädsla och till NATO av folkets krigs-rädsla. Dessutom har faktaförespråkare genomgående i maktens feministiska känslo-sås-politik fått bli till extremister… högerextremister.

ÄMNE 4

De dominerande eliterna i Sverige har ideologiskt valt att över tid försumma respekten för de folkligt vanesvenska nationalyttringarna. Detta utarmar vårt traditionella kulturarv. Sålunda har t.o.m. traditionella ord förknippade med kristna högtider börjat ifrågasättas och ersättas. Snart får vi kanske bara lov att använda semla i stället för fastlagsbulle, kulörägg i st f påskägg, narciss i st f pingstlilja och helgskinka i st f julskinka. Vems intresse tillgodoser denna trend?

Min uppfattning är, att ordförändringarna ovan kan ses som ett led i eliternas ”islamkryperi”. Samma syfte fast tvärt om kan också spåras till begreppet ”hedersförtryck” med sina religiösa rötter. (Denna patriarkala jämställdhetsbrist beräknas 240 000 kvinnor och barn leva under i vårt land.) Frågan måste bli: Varför ska bristen ifråga inte rent sanningsenligt benämnas ”islamförtryck”?

Välfärdsprofessionerna har av eliterna under lång tid bit för bit blivit deklasserade med hjälp av byråkratiskt krångel och administra ålägganden. Detta har lett till ökad central makt… men till sänkt produktivitet, vilket har medfört försämringar av service och resultat. Utvecklingens komponenter tycks sammanlänkas av samverkande faktorer, för den yppersta makten: medelmåttor – konsensus – lagom, och för det ynkligare folket: kompetensunderskott – konflikträdsla – likgiltighet.

ÄMNE 5

Den folkfrånvända och förljugna politiken i Sverige förorsakar ett folkutbyte, där vanesvenskar blir utbytta mot invasiva nysvenskar, vilka samtidigt blir ersatta av naiva vanesvenskar. Syftet med denna oförklarligt stupida politik… att försämra homogeniteten hos den vanesvenska befolkningen för att kunna få till stånd en icke folkförankrad mångkultur… har totalt saknat konsekvensanalyser.

”– Bevaka hedershärden!” sa en lärd en, ”annars helt försaka välfärden.”

Trots åsyftade, ansvarslösa politik uppvisar dess företrädare en grandios självbild, som utstrålar en självbelåten godhet. Åtskilliga nysvenskar har fått en ökad trygghet, men detta har oförlåtligt fått ske till priset av en minskad trygghet för minst lika många vanesvenskar.

”Hoten mellan välfärden och hedershärden ses brännande,
men farsoten måste först medges ett erkännande.”

700 000 utlandsfödda/nysvenskar (= 73 %) lär sakna egen försörjning och således leva på bidrag. Tänkbara åtgärder: 1) Bevilja inga bidrag utan motprestation. 2) För att stimulera till antingen egenförsörjande arbete eller frivillig återvandring, låt försörjningsbidrag alternativt återvandringsbidrag få ett tidsreglerat och minskande belopp. 3) Avskaffa den samhällsbetalda tolkservicen efter två år.

”Mer pengar till välfärden… ser väl mest till hedershärden.”

ÄMNE 6

Västvärldens makt symboliseras, enligt bl.a. feminismen, av den vite mannen och dennes traditionella politik. Denna uppfattning har såsom motreaktion anammats av tron på intersektionalitet (= den starkare gruppen dominerar/förtrycker alltid den svagare). Samma sak förklaras även av lärdomen: ”Om två kulturer krockar, vinner den med mest våldskapital.” (Ett exempel härpå är Skånes olagliga försvenskning/avskånskning.)

Bekämpandet av intersektionalitetens effekter har nu av dess självutnämnda offer blivit till en för dessa och deras sympatisörer lovvärd insats i västvärldens demokratier. För de flesta ”icke-offer” framstår dock orsakssammanhangen som svårbegripliga. För att försöka förklara dessa måste t.ex. en historisk arvsynd tillgripas på ett generaliserande sätt. Född till vit man är ett privilegium, som måste misskrediteras på grund av vissa vita fäders tidigare medverkan i kolonisation och slaveri.

Även om ”utomstående” personer kan förmärka en mer eller mindre lågintensiv konflikt i samhället  och då också förnimma diffusa hämndbegär, så är likgiltigheten mest påtaglig. Förmodligen har den ökade otryggheten medfört, att de flesta förhåller sig passiva.

Som motkrafter till de normer och värden, vilka den vite mannen genom sin förmenta makt anses ha initierat, verkar alla möjliga ”offerkulturer” ha uppstått. I deras resonemang framkommer deras egna ”sanningar”. Vidare märks i samhällsdebatten ett både överdimensionerat samt positivt framhävande liksom ett omotiverat försvar av åsyftade ”sanningar”.

Framläggandet av intersektionalitetens ”sanningar” har hittills verkat gynnsamt för feminismen, islamismen, antirasismen och särintresse-aktivismen. Dessa grupperingar har olika ideologier, men de kan med den vite mannen som ett gemensamt hatobjekt hitta en tolererbar samverkan.

Den vite mannens senaste motstrategi verkar vara överstatlighet och globalism, vilket gynnar deras kommersiella intressen. Med stor skicklighet och enorma resurser har man lyckats att få många regeringar och offerkulturer gynnsamt inställda. Att dessa nu spelar den vite mannen och storkapitalet i händerna tycks de blunda för, då de får ta för sig av smulorna från den vite mannens business.

ÄMNE 7

Ett nödvändigt rättvisekrav:

Endast religioner, som i tanke, ord och gärning tillämpar en stats gällande religionsfrihet (ihop med politikens jämlikhet och demokrati), ska själva få åtnjuta berörda stats religionsfrihet.

ÄMNE 8

En ”militär specialoperation” heter det i Ryssland om framfarten i Ukraina, samtidigt som det är olagligt att omnämna denna såsom ”krig”. I Ukraina använder Ryssland värvade soldater, vilka är anställda på kontrakt (alltså inga värnpliktiga). Kan det vara så – med tanke på Rysslands engagemang i Syrien – att kontrakten stipulerar, att ingen soldat skall skickas utomlands för att (i ordets rätta betydelse) delta i ”krig”?

”Den, som ej ser branden för alla lågorna,ger dej kalla handen till plågorna.”