Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Augusti 2022

Välfärdssystem enligt ”bidragsmodellen”, höga skatter – höga bidrag, är en förutsättning för den sedan flera decennier uppbyggda rikskorruptionen, där bidragsmottagare till en överväldigande andel har konstaterats utgöra socialdemokratisk ”valboskap” i enlighet med rikskorruptionens betingelser.

Allt båg är tro eller politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt helt fristående!

– Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

Sådana, som påstår sig behärska politiska ideologier, menar att sedan 1968 har västvärlden allt mer kommit att domineras av postmodernismen. Denna har blivit något av vänsterpolitikens överideologi. Dess främsta kännetecken lär vara 1) relativismen och 2) intersektionalismen. De flesta medborgare har i likhet med mig endast en vag förståelse för nämnda begrepp och deras betydelse.

1) Relativismen är med en kortfattad förklaring: tron på dogmen, att alla sanningar och individualiteter har helt lika värde. Detta ska tolkas som, att all kunskap är relativ (= icke-absolut) samt egoistiskt konstruerad. Därför premieras åsikter, som dels gör förnuftig objektivitet meningslös dels vinklar varje opassande sanning på ett korrigerande sätt.

Relativisten: ”Det finns ingen absolut sanning”.
Skeptikern: ”Är det absolut sant?”

2) Intersektionaliteten är med en kortfattad förklaring: tron på dogmen, att generellt sett dominerar eller förtrycker den starkare gruppen alltid den svagare. Världen ses indelad i hierarkier som skapar dels förtryckare dels offer enligt identitet. Såsom offer har kvinnor, invandrare, aktivister, HBTQ-individer osv. kommit att ses. Till följd av deras revanschtänkande har konfliktskapande maktkamper mellan olika identitetsgrupperingar blivit vanligare.

Målet är att placera sig högst upp på den inflytelsefokuserade prestigestegen, för då ökar den positiva uppmärksamheten i media och därmed också påverkansmöjligheterna i samhället. Ett knep för att lyckas med detta har blivit att genom påstådda hot sprida rädsla, och sedan kämpa mot de insinuerade hoten. Motståndare har samtidigt anklagats för att försumma hoten.

Därigenom har ”de hugade” (med ett tydligt politiskt mål) tagit sig an sitt eget framförda hot. De har då i god anda motarbetat exempelvis patriarkat-hotet (feminismen), rasist-hotet (invandringen), klimat-hotet (CO2-begränsningen), pandemi-hotet (vaccineringen) och krigs-hotet (NATO-anslutningen). Med varje hot drivs folket genom mediepåverkan att sympatisera med hot-förespråkarna.

”Då politiken med ord görs mer ideologisk än pragmatisk, så hörs mediekritiken mer gjord analogisk än dramatisk.”

ÄMNE 2

Vad det vanligtvis kostar att energimässigt fullborda ett barn, har forskningen beräknat. För pappan åtgår mindre än 60 kalorier. Mamman måste å sin sida tillgängliggöra mer än 3,7 miljoner kalorier. Det måste vara detta förhållande, som skapar den s.k. moders-känslan.

ÄMNE 3

  • Yngre män är överrepresenterade i botten av det svenska samhället.
  • Färre kvinnor är underrepresenterade i deras breda mitten av det svenska samhället.
  • Äldre män är överrepresenterade i toppen av det svenska samhället.

Ovannämnda demografiska situation är knappast idealisk för samhällsutvecklingen. Inte heller kommer en feministisk kvotering mot samhällets topp att lösa ”snedvridningen”. Problemets grundorsak torde vara den feminina dominansen inom förskola och skola… den gynnar flickor mer än pojkar.

ÄMNE 4

Mycket tyder på att regeringens maktinnehav grundas på en omfattande korruption, vars definition kan sammanfattas enligt följande:

  1. Utnyttja sin ställning för att smygvägen uppnå en annars ogörlig fördel.
  2. Missbruk av offentlig makt för egen vinning.
  3. Betala muta för gentjänst.

Om jag beaktar en sammanvägning av dessa tre förklaringar, tycker jag mig finna fog för uttrycket ”Rikskorruptionen rikligt snurrar upp nationen”. Detta innebär, att regeringens hantering av tillgängliga skatteintäkter söndrar samhället. Det är makten över denna söndrande korruption som regeringen eftersträvar.

Den 7 juli 2022 fick vi alla bevittna, hur korruptionen kom till uttryck på allra högsta nivå i riksdagen.

Riksdag av vildaste slag
Aldrig har så få (en alldeles ensam kommunist)
fått rösta bort så många (174 riksdagsledamöter)
och förmått få så mycket. (3,5 miljarder kronor?)

Naturligtvis måste regeringen med alla medel få behålla sin ”korruptions-general”. Detta kan ses som toppen på isberget. Under ytan verkar ju landets enorma välfärdssystem, som är uppbyggt av socialdemokratiskt konstruerade bidragsmodeller. Inbetalda skatter från alla skattepliktiga ska administreras av en socialdemokratiskt uppbyggd byråkrati och enligt socialdemokratiska principer sedan betalas ut till enskilda samt till civilsamhällets organisationer.

Nyssnämnda välfärdssystem enligt ”bidragsmodellen”, höga skatter – höga bidrag, är en förutsättning för den sedan flera decennier uppbyggda rikskorruptionen, där bidragsmottagare till en överväldigande andel har konstaterats utgöra socialdemokratisk ”valboskap” i enlighet med rikskorruptionens betingelser. Det alternativa välfärdssystemet kallas ”arbetslinjen”, låga skatter – låga bidrag, som automatiskt skulle minska rikskorruptionen.

Ju högre skatter desto större centralmakt… ju större centralmakt desto värre rikskorruption… ju värre rikskorruption desto sämre samhälle… med växande avund, skuld, misstro och maktkamp till följd av den allt mer segregerande fördelningsproblematiken inom regeringens åtskillnadspolitik.

I Sverige finns offentlighetsprincipen för att om möjligt förhindra maktmissbruk och korruption. Regeringen åsidosätter offentlighetsprincipen genom bl.a. inkorrekt sekretess, parti-jäviga tjänstetillsättningar och bort-smusslande av insyn, vad gäller överföringar av skatteintäkter (mångmiljardbelopp) till stiftelser och föreningar. Sådant kan ske inom ramen för rikskorruptionen.

”Korruption är förledd svindel… osedd med avsiktens ögonbindel.”

ÄMNE 5

Riksrevisionen är en från politiken självständig myndighet, som bl.a. ska granska kvaliteten i beslutade reformer. Dessa måste i första hand besvara tre enkla frågor, nämligen:

  1. Vilket samhällsproblem?
  2. Vilka konsekvenser?
  3. Vilken kostnad?

Endast fem av tjugofem granskade reformer besvarade de tre frågorna, vilket alltså betyder att 80 % av reformerna under kontrollperioden uppvisade för låg kvalitet. Detta är skrämmande!

Regeringen och de enskilda statsråden kan även granskas av konstitutionsutskottet (borde vara en fristående författningsdomstol) samt av riksdagen. Där kan misstroendeomröstningar genomföras, trots den rådande jävsituationen. En fristående författningsdomstol hade därför varit mera lämpad.

ÄMNE 6

Ett nödvändigt rättvisekrav:

Endast den religion, som i tanke, ord och gärning själv tillämpar en stats gällande religionsfrihet (ihop med politikens jämlikhet och demokrati), ska själv få åtnjuta berörda stats religionsfrihet.

ÄMNE 7

Mediekratin i Sverige (riksmediernas maximerade känslotolkningar med politiskt hänsynstagande) har allt mer blivit den starkaste politiska drivkraften. Det har visat sig, att mediebilden har en överensstämmelse med det politiska utfallet i val. I en forskningsöversikt från Göteborgs universitet (2022) fastslås följande: Det finns ingen politisk dimension i SVT:s och SR:s nyhetsvärdering, såvida denna inte jämförs med alternativmedia eller utländska nyhetsprogram.

Således är SVT och SR endast neutrala i en svensk, statlig kontext, där i stort sett alla aktörer mer eller mindre lever av inkomster från samma statliga källa. En sådan rikskorruption underminerar demokratin.

”I riks-folkparkens rotunda rotera i taktfast trans, landets tondöva och ge hals

som i bandets inövade vals.”

ÄMNE 8

Efter den nya grundlagens tillkomst 1974 tog den socialdemokratiska regeringen bort tjänstemannaansvaret. Detta har i praktiken gjort politiker och tjänstemän immuna vid missbruk av sina åligganden, vilket i politiken har underlättat för både korruption och oärliga misstroendevoteringar.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”