Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Augusti 2 2022

Vilken är den största ”elefanten i rummet” i dagens svenska samhälle?

Allt båg är tro eller politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt helt fristående!

– Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

År 1814 lät ryssen Ivan Krylov publicera berättelsen ”Den nyfikne”. Här var huvudpersonen en nyfiken museibesökare. Denne fick för sig, att han skulle stilla sin nyfikenhet gällande museets samlingar i den stora utställningshallen. Därför studerade han pedantiskt noggrant varenda monter längs väggarna. Minsta lilla småkryp noterades.

När hans inventering var färdig framkom, att han hade missat den uppstoppade elefanten i utställningshallens centrum. Uttrycket elefanten i rummet hade fötts. I överförd bemärkelse avses numera mångas självvalda osynliggörande av vårt kanske mest gigantiska och allmängiltiga samhällsfenomen med problematiska konsekvenser… som i mesta möjliga tysthet varken politiken, folket eller media vill/vågar kännas vid. Vilken är den största ”elefanten i rummet” i dagens svenska samhälle?

ÄMNE 2

Hur hanteras 1) skuld, 2) synd och 3) skam inom politiken?

 1. Skuld uppkommer vid förseelser utifrån regimens lagar, och den reduceras genom gottgörelse eller påföljd. Omdömet eller urskillningsförmågan styrs av attitydens ”syn”.
 2. Synd uppkommer vid felsteg utifrån samhällets normer, och den reduceras genom botgörelse eller sonande. Hänsynen eller omtänksamheten styrs av moralens ”anda”.
 3. Skam uppkommer vid kränkning av kollektivets högmod, och den reduceras genom uppgörelse eller revansch. Toleransen eller fördragsamheten styrs av mentalitetens ”håg”.

Skuld är lättast att bli fri från och skam svårast. Inom politiken har trend-sättarna valt att motståndare ska beläggas med skam för sin inställning… och så har vi fått ”flyg-skam”, ”kött-skam”, ”SUV-skam” osv. När skam (i brist på adekvata fakta) ersätter sakargument fördummas politiken… och åsiktsfriheten drabbas av tystnad. Detta kan ses som ett led i maktens demokrati-mygel-förnekelse.

ÄMNE 3

Hassan al-Banna, grundare av nutidens politiska islam, spred den absolut orubbligt gällande tesen: ”Det är islams natur att dominera inte domineras”. Därför tillämpar islam den våldsförhärligande metoden jihad (heligt krig) i tre steg:

 1. Uppskjuten/passiv jihad… krux, med infiltration i adekvata icke-muslimska samhällen.
 2. Villkorad/defensiv jihad… kris, med vald laglöshet i adekvata icke-muslimska samhällen.
 3. Oundviklig/offensiv jihad… krig, med makt-övertagande i adekvata icke-muslimska samhällen.

Att jihad enligt punkterna 1 och 2 nuförtiden pågår i Sverige är det viktigt att inse. Målet är enligt koranen, att alla muslimer skall sträva efter att uppnå ett islamiskt samhälle. Det är viktigt, att våra sekulära makthavare fullständigt bringas till klarhet angående muslimernas pågående jihad här i landet, innan denna når punkt 3 (= inbördeskrig som i ex. Nigeria).

”Kvinna iförd både islamisk slöja och svensk folkdräkt gör en förskräckt… liksom vissas omdöme, nämligen: käckt.”

ÄMNE 4

Kriminaliteten i Sverige är alldeles för hög! Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har i sin rapport, 2021:9, tabellbilaga 1, lämnat uppgifter om brottslingars ursprung för tiden 2015-2018. Den erfarenhetsmässiga statistiken redovisar överrisk att begå brott jämfört med vanesvenskar.

 1. Utlandsfödda invandrare generellt: 2,5 x  vanligare
 2. Sverigefödda dubbelbarn generellt: 3,2 x  vanligare (dubbelbarn har två utlandsfödda föräldrar)

  Nedan anges mest adekvata heltal.
 3. Män från norra och östra Afrika: > 6 x vanligare (> = mer än)
 4. Män från Mellanöstern, Latinamerika: > 4 x vanligare
 5. Män från Sydasien, nya EU-länder: < 3 x vanligare (< = mindre än)
 6. Män från Östasien, Nordamerika, gamla EU-länder: < 2 x vanligare

Om det endast gällde grova våldsbrott, blir siffrorna för kategorierna 1 – 4 påtagligt högre.

 Att nysvenska brottslingar alltför ofta urskuldas och görs till offer påstås bero dels på värdegrundens ”Allas lika värde”, dels på nazismens dogmer om biologiskt arv. Sossarnas givande samarbete med nassarna (med vars hjälp folkhemmet kunde byggas upp och delvis bekostas av nazi-konfiskerat judiskt guld) måste naturligtvis sopas under mattan. Såsom ett annat sådant måste framstår ”Levande historia”.

ÄMNE 5

Ett nödvändigt rättvisekrav:

Endast religioner, som i tanke, ord och gärning tillämpar en stats gällande religionsfrihet (ihop med politikens jämlikhet och demokrati), ska själva få åtnjuta berörda stats religionsfrihet.

ÄMNE 6

Ett politiskt orsakat samhällsfenomen, vars kostsamma konsekvenser är märkbara i stort sett överallt, men som politiskt understödda medier nonchalerar och tabuerar i en sådan omfattning, att fenomenet har drabbats av de korrekta åsikternas beröringsfobi, fjärmar folket från makten. Att inte se skogen för alla träden… är att missa elefanten i rummet.

Ju mer förljugenhet beslutsfattarna har levererat, desto större blir elefanten i rummet. Lögnernas antal, upprepning och spridning har medfört, att vi har fått en hel mängd elefanter i rummet. Osanningarnas mest rumsterande småelefanter torde gälla invandrings-, kriminal-, skol-, energi-, vård- och bidragspolitiken. Fridlysningen av politikens elefanter är inget annat än demokrati-mygel. Den allra största elefanten i rummet torde heta islam, varom ingen talar öppet.

Eftersom rikspolitiken består av alldeles för stora andelar demokrati-mygel-förnekare och motsättningsundvikare, så kan man förmoda, att några drastiska förändringar knappast är att förvänta. Därtill har vi tämligen fastlåsta väljargrupper: makthavare, makttjänarinnor, maktbidragsdrönare och dissidenter. Det är makthavarna som bestämmer och då ekonomiskt gynnar de tre maktkollektiven, men det är dissidenterna som betalar. Den här situationen blir allt mer tillspetsad.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”