Besannat lösryckta lösa rykten och annat

September 2022

Valkompass (med en enda fråga): Är det ”socialist-kartellen” eller ”marknads-syndikatet” som enligt din mening bäst kommer att kunna göra Sverige tryggare, samt kunna hantera svårigheten att erkänna genomgripande och problematiska fenomen i samhället, utan lockelsen att gradvis omformulera tolkningen av fenomenet till en urvattnad utmaning, som försvårar både verklighetsförankrade beslut och ett egentligt ansvarsutkrävande av politiken?

Allt båg är tro eller politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt helt fristående!

– Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

Nu är det snart val i Sverige. Då det gäller riksdagsvalet står två konstellationer med inre oenighet emot varandra. Nedan följer i huvudsak mitt simpla klarläggande.

1. En ”socialist-kartell” (MP, V, S, C) där majoriteten förespråkar: högre skatter och högre bidrag, samt högt bistånd och hög invandring, vidare låga straff , och en större offentlig välfärdsverksamhet. Modellen gynnar de som inte arbetar eller inte har arbetat. Särskiljande ideologier:

                                                V   – kommunism (minska privat ägandemakt)

                                                S    – feminism (minska privat välfärdsmakt)

                                                MP – radikalism (minska demokratins makt)

                                                C    – centralism (minska ytterkantsmakten)

2. Ett ”marknads-syndikat” (L, KD, M, SD) där majoriteten förespråkar lägre skatter och lägre bidrag, samt lågt bistånd och låg invandring, vidare höga straff, och en större privat välfärdsverksamhet. Modellen gynnar de som arbetar eller har arbetat. Särskiljande ideologier:

                                                L    – liberalism (öka valfrihetens makt)

                                                M   – kapitalism (öka näringslivets makt)

                                                KD – humanism (öka medmänsklig makt)

                                                SD  – nationalism (öka svenskkulturell makt)

ÄMNE 2

Politikens olika hot handlar mindre om vetenskapliga sanningar, och mer om vem som ska äga det politiska inflytandet/bestämmandet.

Hot-politikens skrämsel har via statsfinansierade media (ex. klimathot, el-brist, krigsrisk, kriminalitet, pandemi osv.) och utnyttjande av konsensusmetodiken gett ett falskt sken av en tolerant men ansvarsbefriad maktutövning. Denna är ändå överordnad den politiserade myndighetsaktivismen och dess skattemedelsförskingring, vilket har lett till dels en apatisk vanmakt dels en trygghets-dekadent likgiltighet hos många vanesvenskar.

”Utan samma samhällspatos ramma eld och hat oss.”

Den som säger NEJ till en aktuell folkräkning, till en fristående författningsdomstol, till en sekretessförändrad myndighetssamverkan och till ett återinfört tjänstemannaansvar, torde vara offer för regeringens demokrati-mygel-förnekelse.

ÄMNE 3

Samhällets viktigaste påverkansinstrument är riksmedia och då allra mest TV och radio. SVT och SR skall därför enligt sitt sändningstillstånd ha som mål att agera opartiskt och sakligt. Graden av en sådan måluppfyllelse återspeglas till stor del, av hur partisk uppfattningen inom den allmänna folkopinionen har blivit. Hur opinionen hos folket ser ut, har forskare vid Uppsala universitet undersökt.

Man kunde då konstatera, att de av den allmänna folkopinionen mest ogillade åsiktskollektiven med stor majoritet återfanns på den politiska högerkanten. Detta indikerar, att det är socialist-kartellens propaganda, som bl.a. via riksmedierna har kommit att styra opinionen. Ett litet exempel: ”Maggan” mötte inte ”Uffe” i SVT, utan ”Maggan” mötte ”Lill-Uffe”, vilket innebar att parterna blev olika värderade… genom ett s.k. partiskt nålstick.

Ett annat exempel från Almedalen 2022: Talarens ”partierna på högersidan” blev i SVT:s undertext genom medarbetares partiska preferenser till ”de blå-bruna partierna”… ett nytt partiskt nålstick.

”Nitiska och kritiska följdfrågor är ett gott avstånds-mått.”

Personer med ”fel” åsikter får som regel fler ifrågasättande frågor, medan de med ”rätt” åsikter oftast får sista ordet.  För brottslingar, vilka är en konsekvens av ”rätt” politik, anges endast ålder. 

”S.k. nålstick är fula trick.”

Medias generella partiskhet visar sig ofta på det utrikespolitiska planet. Socialistiska vänsterledare i ex. Kina, Ryssland, Nordkorea och Kuba kritiseras endast då nöden så kräver. Nationella högerledare såsom Donald Trump i USA, Boris Johnson i UK, Jair Bolsonaro i Brasilien och Viktor Orbán i Ungern framställs i dålig dager så snart tillfälle ges. Opartiskhet och ibland även saklighet försummas medvetet här.

”Uppenbarad och betraktad fakta-distans bli försvarad med föraktad intolerans.”

Åsiktsbildningen blir aldrig objektiv, då den villkoras av stat, myndigheter och statsmedia. Den blir aldrig fri, förrän en mångfald tankar kan få mötas i en likvärdig konkurrens… innan så skett verkar  demokrati-mygel-förnekelse råda enligt makthavarnas intriganta ”floskel-dominans-beteende”.

”Skeendet i floskel-dominans-beteendet förvänder seendet.”

ÄMNE 4

De främsta trygghetsfrågorna i Sverige torde just nu vara en NATO-anslutning och en ISLAM-begränsning, som hör samman med ett yttre respektive inre hot. Dessa hot har ”marknads-syndikatet” tagit på större allvar än ”socialist-kartellen”. NATO-anslutningen är idag en pågående process. Här måste enighet nås beträffande åtgärder angående dels terrorister enligt turkiskt synsätt dels frihetskämpar i enlighet med svensk S-värdering. Den saken löses nog inte före valet nu i september.

ISLAM-begränsningen har ännu inte börjat… och den framstår som omöjlig utan återvandring. Hassan al-Banna, grundare av nutidens politiska islam, spred den absolut orubbligt gällande tesen: ”Det är islams natur att dominera inte domineras”. Därför tillämpar islam den våldsförhärligande metoden jihad (heligt krig) i tre steg:

 1. Uppskjuten/passiv jihad… med infiltration i adekvata icke-muslimska samhällen.
 2. Villkorad/defensiv jihad… med vald laglöshet i adekvata icke-muslimska samhällen.
 3. Oundviklig/offensiv jihad… med makt-övertagande i adekvata icke-muslimska samhällen.

Oavsett om våra beslutsfattare har fattat innebörden av sina beslut eller ej, så kan deras agerande i den specifika invandringsfrågan ses som ett folkförräderi, eftersom det vane-svenska folket har ställts utanför demokratin, när det gäller just importen av muslimer… och denna fortsätter i oförsvarligt stora volymer. Sanningen framgår av det stora antalet beviljade uppehållstillstånd. (Migrationsverket: år 2020 – 88 814 st, år 2021 – 94 589 st, och nästan alla kom från islam-stater.)

Migrationspolitiken är ett ackumulerat säkerhetsproblem! (SÄPO i mars 2021)

Budskapet ”Alla ska med” har av många uppfattats som ”Allah ska med”. Just nu har regeringen på nätet fler annonser riktade mot arabiskt-talande än mot svensk-talande.

Hotet från islam tycks smygande öka. För många med mig verkar påfund dominerade av islampåverkad invandring som ett mycket ovälkommet inslag i det traditionellt vanesvenska samhällslivet. Exempel på sådana åsyftade påfund (i alfabetisk ordning):

 • assimilationsvägran
 • balkongflickor
 • barnäktenskap
 • bidragsbedrägeri
 • blåljusangrepp
 • böneutrop
 • demokratifientlighet
 • ”de-otrogna”-skymfen
 • elevradikalisering
 • förnedringsrån
 • gangster-rap
 • gruppvåldtäkter
 • gängkriminalitet
 • hederskultur
 • judehat
 • jämställdhetsfobi
 • klanröstning
 • knivdåd
 • kristofobi
 • könsseparering
 • könsstympning
 • mordbränder
 • njutningsäktenskap
 • offermentalitet
 • oskuldskontroll
 • segregationssträvan
 • shariahävdande
 • skjutningar
 • sprängningar
 • sverigeförakt
 • taqqiyya-ljugande
 • terrorism
 • utanförskap
 • våldsbenägenhet

Alla dessa trygghetssänkande påfund hade varit mycket obetydligare eller helt frånvarande, om den islamiska invandringen hit aldrig hade ägt rum. ”Islams värsta fiende är sanningen om islam.” Därför kritiseras islam-relaterade olägenheter endast motvilligt av förespråkare för importen av muslimer. Motståndet mot paria-kritiken har lett till rasist-stämplingar och en omfattande tystnadskultur.

Ofta förekommer även något av en skuldbefrielse-mentalitet, genom att muslimska gärningsmän om möjligt inte kopplas till islam, då detta påstås inte vara relevant (en omskrivning för censur). Tystnadskulturen, vilken avser att info-minimera sanningen om islamiska påfund, inbegriper även mediernas pöbeltolerans vid kravaller.

”Vår demografiska nydaning spår svår demokratisk utmaning.”

I olika omfattning minskar ovanstående exempel tryggheten i hela det vanesvenska samhället. Regeringen ”såg det inte komma”. Detta trots att analoga påfund på grund av just muslimsk invandring redan hade drabbat andra länder långt före Sverige. Anhängare till framförallt MP, V, S och C vill fortfarande inte inse, att det faktiskt har kommit hit med den av folkflertalet oönskade invandringen.

Dessa partier skyller istället för den uppenbara kulturella olikheten på socio-ekonomiska faktorer, vilka emellertid aldrig tycks ha drabbat andra invandrargrupper än just den islamiska. Det råder oredlighet i redovisning, då det gäller samhälleliga olägenheter i samband med ovannämnda påfund. En sorts censur undviker/tystar om görligt mesta möjliga kritik av islam och dess samhällspåverkan… detta torde bero på klanröstningen och våldsbenägenheten.

”Då invandrarna är invaggade till röstboskap, så äras hjordens raggare med inhöstat stor-kap.”

ÄMNE 5

Ett nödvändigt rättvisekrav:

Endast religioner, som i tanke, ord och gärning tillämpar en stats gällande religionsfrihet (ihop med politikens jämlikhet och demokrati), ska själva få åtnjuta berörda stats religionsfrihet.

ÄMNE 6

Energitryggheten är en faktor, där ”socialist-kartellen” vill satsa på instabil vindkraft utan att räkna in kostnaderna för varken elnätsanslutningen, avskrivningar, återställningsavgifter eller tillgången på en ständigt tillgänglig och stabiliserande back-upp-kapacitet (på cirka 90 %). Finska beräkningar gör gällande, att nätkostnaden för vindkrafts-el blir fem gånger dyrare än för kärnkrafts-el. Det blir en billigare nätinvestering med att ha ett fåtal större el-källor jämfört med många mindre.

”Stopp i el-nät kan bli en svår välfärdsflopp… likt propp i vårt blodomlopp.”

Brittiska kalkyler gällande kostnaderna för landbaserad vindkraft är fyra gånger högre än motsvarande svenska skönmålning. Om detta blir att jämföra ”allt inklusive” med ”allt intuitive” kommer vindkrafts-elen att bli en obehaglig blåsning. Med havsbaserad vindkraft förvärras kostnadsläget. Förlusten av stabil el (efter regeringens nedläggning i Sydsverige av 4 kärnkraftsreaktorer sedan 2014) kommer med en ansvarsbefriande falskhet sannolikt kunna skyllas på kriget i Ukraina.

”Marknads-syndikatet” vill satsa på stabil kärnkraft med små modulära reaktorer, som snart är produktionsfärdiga. Balanskraft i el-nätet är nödvändig, ifall driftsstörningar skall kunna undvikas. Det råder redan nu el-produktionsbrist i Sydsverige, dit el således måste överföras/importeras.

”Ju mer instabil el desto fler labila driftsfel.”

ÄMNE 7

En annan tydlig skiljelinje mellan ”socialist-kartellen” och ”marknads-syndikatet” gäller synen på människan. ”Marknads-syndikatet” menar på fullaste allvar, att det vetenskapligt finns belägg för:

 • två biologiska kön (maskulint med Y-kromosom, och feminint utan Y-kromosom)
 • tre sexuella läggningar (hetero-, homo- och bisexuell… beroende av kroppens testosteronhalt)
 • ett otal själs-artade attityder (med exempelvis prefixen trans, queer, inter osv.)

Inom ”socialist-kartellen” gäller företrädesvis appellen: ”Du är vad du känner dig som”, vilket främst kan anses härröra från feminismens agenda. Regnbågsflaggor, pridefestivaler och könskorrigeringar ligger mest i linje med denna uppfattning. Även påhitt såsom mens-certifierade toaletter, feministisk snöskottning och könsneutrala cykelbanor har förekommit.

ÄMNE 8

Semi-censurerade fakta finns tillgängliga, men de har blivit så svåråtkomliga/svårtolkade, att vanligt folk icke göre sig besvär. Det rör sig om sådana uppgifter, vilka är genanta för ansvariga makthavare, som sysslar med demokrati-mygel-förnekelse. Här följer två exempel.

1. 2016 levde 13,4 % av befolkningen i arbetsför ålder på bidrag (SCB) och trenden var ökande. Över 70 % av dessa bidragstagare var utomeuropeiska invandrare. Redovisad arbetslöshet i april 2022 skrevs till 7,7 % (Ekonomifakta). Procentsiffrorna 13,4 respektive 7,7 verkar inte gå hand i hand.

2. EU-kommissionens rapport i juli 2022 om ekonomi och tillväxt för 2022-23 har placerat Sverige på allra sista plats med Rumänien närmast före. Sveriges beräknade tillväxt blev 1,3 % och EU-snittet 2,7 %. Som svar har det hävdats, att Sverige har goda statsfinanser… som dock inte förklarar den dåliga tillväxten.

Hur mår egentligen moder Svea?

ÄMNE 9

Valkompass (med en enda fråga): Är det ”socialist-kartellen” eller ”marknads-syndikatet” som enligt din mening bäst kommer att kunna göra Sverige tryggare, samt kunna hantera svårigheten att erkänna genomgripande och problematiska fenomen i samhället, utan lockelsen att gradvis omformulera tolkningen av fenomenet till en urvattnad utmaning, som försvårar både verklighetsförankrade beslut och ett egentligt ansvarsutkrävande av politiken?

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”