Besannat lösryckta lösa rykten och annat

December 2022

Forskningen har visat (The Lancet), att under åren 2000-2021 fick vi globalt omkring 120 000 dödsfall årligen på grund av värme. Under samma period omkom varje år cirka 300 000 människor till följd av kyla.

Allt båg är tro eller politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt helt fristående!

”Minnas och glömma forma finnas och drömma.”

– Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från
den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

Den här inlagan kan betraktas som en metaforisk skildring av feminismens socialistiska samhällsuppbyggnad (= Väckelsen). Den nutida, svenska Väckelsen med stort ”V” (och fasa) motsvaras i bl.a. USA av Woke-ismen.

Väckelsens mål, motto och medel kan sammanfattas och benämnas med ett enda ord, nämligen enfalds-
dominans. Denna avser att med hjälp av sina samvetslena och i medierna ensam-abonnerade godhets-
dygder kunna fasa ut alla andra konkurrerande åsikter. Detta för att i sin värdegrunds-förkunnelse och likriktade propaganda kunna verka helt allena i samhället.

”Enfalds-dominansen röna röta i demokrati-balansen.”

Till Väckelsens hittills-varande indoktrinerings-triumfer kan inräknas migration-nyttan, nazist-stämplandet, pandemi-vaccineringen, självbilds-förhärligandet och klimat-hysterin. I alla dessa för Sveriges medborgare väsentliga samhällsområden har Väckelsens politiska maktcentrum ihop med sina trogna följare (”dessa lydrike medlöpare”) endast tillåtit sina egna ”ofelbara” och ansvarsbefriade synpunkter att få genomslag. Folket har därigenom blivit manipulerat.

Väckelsens enfalds-dominans verkar omfattande och tycks involvera många ”lydrike medlöpare” tillika mottagare av skattefinansierade ”mutor”. Dessa återfinns inom såväl nyhetsförmedlingen som forskningen och civilsamhället. Det måste vara ena anledningen till varför Väckelsen har fått en så revolutionerande folkpåverkan. Den andra orsaken kan inte vara något annat än den illasinnade behandling, som många motståndare har fått utstå.

På grund av värdegrunds-impregneringen har folket tämligen oanat blivit lydnads-inkluderat i Väckelse-sympatin och dess jargong, trots att dessa är både enfaldiga och falska. Genom sin åsikts-kvävande propaganda ihop med en skrämmande konsekvens-utmålning verkar Väckelsen demokrati-inskränkande, vilket förstärks av dess orsakade tystnadskultur.

Genom sin generellt allenarådande vuxenfostran med hjälp av ändamåls-sanningar och flum har Väckelsen kunnat tillskansa sig ett tolknings-monopol beträffande sin egen bild av skeendet. Utifrån en sådan utveckling närmar vi oss ett mono-samhälle med mentalt kuvade människor.

”Då dumbom… nu flum-from.”

All demokrati-försvagning förnekas naturligtvis av Väckelsens vilseförda intressenter. Därmed har enfalds-dominansen även gett upphov till en demokrati-mygel-förnekelse. Av den anledningen är en varningens upplysning befogad. Denna måste i första hand gälla Väckelsens igenkännings-faktorer, nämligen:

  • åsikts-intolerans
  • dissident-stigmatisering
  • demokrati-mygel-förnekelse

I andra hand måste feminismens nu uppbyggda makt-strukturer med en inflytande-dominans i även icke-politiska sektorer uppenbaras och brytas. Detta kommer att ta sin tid, då bortåt 90% av de tillsatta cheferna inom public service, forskning och civilsamhälle påstås vara Väckelse-frälsta.

ÄMNE 2

Den mest påtagliga skiljelinjen i politiken eller kollektivens hierarki går nu inte utan gnissel mellan maktrika och maktlösa, vars ekonomiska status numera inte måste vara avgörande. Istället har maktrika främst en maktposition rik på bestämmande. Dessa har i motsats till maktlösa en generell och laglig rätt att påverka/utforma villkoren gällande dels betingelser för andra myndiga människor, dels utvecklingsmöjligheter för samhället.

Maktens hierarkier:

  • makt-utformare (beslutsfattare)
  • makt-påverkare (opinionsbildare)
  • makt-funktionärer (byråkrater)
  • makt-tjänarinnor (välfärdspersonal)
  • makt-klienter (bidragsförsörjda)
  • offer-finansiärer (nettoskattebetalare)
  • offer-protestanter (oppositionsfrälsta)

Som synes är de maktrikas samhälls-imperium betryggande. Denna demokrati-utformning kan i Sverige benämnas Väckelsen eller”sosseriet” på grund av socialdemokraternas långvariga maktinnehav. Endast demokratin kan ännu sätta käppar i hjulet. Därför måste de farligaste demokratiska motståndarna, enligt min pratkompis Svensson, anklagas för att vara demokratins motståndare.

De maktrikas inflytande gäller faktiskt på flera olika plan: lokalt, regionalt, nationellt, överstatligt (EU) och globalt (FN). Ofta har då känslomässiga och skrämmande konsekvens-utmålningar fått företräde framför vetenskapliga sanningar, vilket märks inte minst på energi- och klimatområdet.

Eftersom gruppen maktrika respektive maktlösa förändras över tid liksom deras maktpåverkan, skall maktutövningen vara strukturerad på ett för demokratin stabilt och positivt sätt. Förhållandet mellan den lagstiftande, verkställande och dömande makten måste gagna medborgarnas trygghet och rättssäkerhet.

Detta brister i dagens Sverige. Både författningsdomstol och tjänstemannaansvar saknas.

ÄMNE 3

Enligt den kände forskaren Paul Huntington kan mänskligheten indelas i ett antal civilisatoriska block med så oförenliga egenheter, att antagonistisk/fientlig konkurrens mer eller mindre föreligger. Mycket kommer an på, hur något blocks krassa maktrealist/maktpolitik förhåller sig till territoriell/kulturell expansion. En sådan expansiv politik kan idag främst skönjas beträffande Ryssland, Kina och islam.

ÄMNE 4

Klimatet kan sägas vara genomsnittsväderleken över lång tid. Vår planet blir varmare. Detta betraktar många, och då framförallt ”vänsterfolk”, såsom en kris. En kris vore naturligtvis den rätta definitionen, om de mest väsentliga tendenserna visade på detta. Uppvärmningens positiva aspekter tystas emellertid hellre än diskuteras.

Forskningen har visat (The Lancet), att under åren 2000-2021 fick vi globalt omkring 120 000 dödsfall årligen på grund av värme. Under samma period omkom varje år cirka 300 000 människor till följd av kyla. Det betyder, att en aning varmare planet skulle rädda människoliv… knappast någon kris.

Koldioxid (CO2) kallas ”livets gas”. En något ökad koldioxid-halt skulle gynna växtligheten med större skördar som resultat. Detta borde kunna minska mänsklighetens värsta svält-katastrofer… knappast någon kris.

Kan det vara så, att egentligen har vi inte någon klimatkris utan en folkökningskris? Den globala urbaniseringen och folkvandringen till följd av minskad trygghet och bristande egenförsörjning tyder på
detta. Då kan en nedkylning eller en minskad uppvärmning tjäna ett outtalat syfte.

ÄMNE 5

Ett nödvändigt rättvisekrav:

Endast religioner, som i tanke, ord och gärning tillämpar en stats gällande religionsfrihet (ihop med politikens jämlikhet och demokrati), ska själva få åtnjuta berörda stats religionsfrihet.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”