Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Mars 2023

Maktmissbruket har orsakat en trygghetsförsämring, som är särskilt märkbar vad gäller kriminaliteten… den värsta i hela EU.

Allt båg är tro eller politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt helt fristående!

”Minnas och glömma forma finnas och drömma.”

– Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

Att politikers i särklass viktigaste uppgift måste vara, att ur alla aspekter befästa/öka medborgarnas trygghet torde ingen kunna förneka.

FRÅGA: Vilka svenska riksdagspartier har i tur och ordning sedan millennieskiftet mest prisat Sveriges skenheliga självbild, och då samtidigt genom sin självgodhet systematiskt ha tillskansat sig den största politiska skuldfriheten gällande ansvaret för vårt samhälles allvarliga trygghetsförändring?

Trygghetsförändringen i samhället är en följd av politiskt maktmissbruk, vilket upprepat har visat sig som en faktafrånvänd försvarsmetod så snart:

1) Tystnadskulturen blir prioriterad, 2) Förnekelseprocessen måste tillgripas, 3) Nyttoflosklerna blir välsignade, 4) Problembagatelliseringen måste tillgripas, 5)  Kritikerstigmatiseringen blir nyttjad som ritual.

Ovanstående fem punkter är exempel på försåtligt dubbelspel, då i första hand rikspolitiker sätter partiet före landet, alltmedan folkflertalet förs bakom ljuset. Då tillämpas floskelargument utifrån ett massformerat omdömestyckande enligt den rumsrena konsensusens förutbestämda mönster. Framtidens spekulativa förutsägelser blir känslomässigt beledsagade av diverse hotbilder.

”Ohederlig tolerans hedra egen arrogans.”

Sverige har liknats vid en s.k. tjarringstat med egenvållade hotbilder, där feministisk empatistyrning genomgående har diskvalificerat ”manligt hårdare” åsikter/åtgärder. Därigenom har vi nu verkligen fått uppleva, hur låg-affektiv svensk undfallenhet med tillåten ursäkt ställts mot upphetsad islamisk oförsonlighet med tillåtet våldsbruk. Upplevelsen gäller både här hemma och i utlandet.

Det feministiska synsättet, som tidigt blev kidnappat och utnyttjat av samhällets vänsterkrafter, har genomsyrat såväl politik som media och civilsamhälle. Denna oheliga konstellation har utmynnat i ett intrigliknande maktkluster med dysfunktionell samhällspåverkan. Maktmissbruket har orsakat en trygghetsförsämring, som är särskilt märkbar vad gäller kriminaliteten… den värsta i hela EU.

Som SVAR på den ovan ställda frågan krävs en rangordning. Denna måste enligt mångas uppfattning ses som en följd av invandringspolitiken. Ju naivare respektive parti-inställning har varit till migrationen desto högre rangordning. Överst på prispallen hamnar då Socialdemokraterna följt av tvåan Miljöpartiet. Som goda treor har både Centerpartiet och Vänsterpartiet placerat sig.

På den allra sista platsen, ganska långt ifrån prispallen, hamnar de åsidosatta Sverigedemokraterna. Detta torde bero på faktumet, att de aldrig har kunnat inordna sig i konsensuskulturen, och att de av den orsaken har fått utstå mycket mobbingliknande ovett.

De senaste åren har riksdagsledamöter emellanåt sneglat mot Danmark och menat, att där finns en politik, som vi borde införa i vårt land. Att detta har visat sig vara väldigt svårt beror på den fundamentala skillnad i samhällssyn, vilken präglar respektive stat.

I Sverige dominerar vänster-globalism, medan Danmark är marinerat av vänster-patriotism.

ÄMNE 2

Svenskarna lyder under den svenska välfärdens förmyndarmakt, där partibyråkrater fördelar politikerväldets resurser på ett suspekt sätt. Hanteringen är så korrupt, att en fullständig redovisning av utbetalningarna gällande medborgarnas skattemässiga finansiering av diverse ”särintressen” absolut inte kan göras. Sammantaget rör det sig ändå om miljardbelopp.

Ovan åsyftade åtgärder kan med särskild tydlighet härledas till ex. SIDA, migrationspolitiken och Folkbildningsrådet. Metoden att då överföra skattemedel till ex. stiftelser (utan insyn) är inte ovanlig. Att politikerna har valt att undanhålla samhällsresurser för medborgarna måste naturligtvis ha ett syfte. Det handlar sannolikt om projekt, som har en så politiskt känslig agenda, att ”slöseriet” med skattepengarnas ändamål samt respektive belopp måste förbli okänt.

ÄMNE 3

I en begripligt förenklad modell av motpolernas kalla krig kan man ana världens fem intresse-sfärer. Uppdelningen karakteriseras av:

  1. Västvärldens toppstyrda demokratier.
  2. Kinas kommunistiska enpartistat.
  3. Rysslands socialistiska toppstyrning.
  4. Islamvärldens teokratiska samhällssystem.
  5. Övriga beroendestaters belägenhet.

Mellan grupperingarna 1-4 menar en del bildade intressenter, att det faktiskt pågår ett kallt krig. Detta styrs av oligarker (= personer som ivrar för ett eget fåmansvälde inom sin bransch). Västvärldens överstatliga globalism konfronteras av Kinas och Rysslands expansiva nationalism… samt inifrån av ditkomna muslimers obetingade tro på islams sharia-synsätt.

Kina och Ryssland kompletterar varandra vad gäller behov av råvaror, energi och tillverkade industriprodukter. Dessa bägge ekonomier kommer därför att öka sin samverkan. Samtidigt kommer västvärldens ekonomiska makt att minska till följd av dess ”feministiska mjukhet”. Övriga länder (kategori 5) i framförallt Afrika och Sydamerika ser ut att exploateras av de fyra förstnämnda och kommer troligen att få föga global maktpåverkan.

ÄMNE 4

Enligt icke oemotsagda källor uppges omkring 90 % av alla invandrade personer till Sverige ha saknat ID-handlingar i original. Ändå har flertalet blivit insläppta och finns nu i det svenska samhället. Detta är ett exempel på ”feministisk mjukhet”. Somliga kallar det godhet eller snällhet. Beträffande den eskalerande gängkriminaliteten uppges, att nästan 90 % av förövarna har invandrarbakgrund. Den saken tydliggörs dock mycket sällan i media p.g.a. den rasism-anda, som ”feministisk mjukhet” har lyckats etablera.

I Sverige utformas ”feministisk mjukhet” utifrån vänsterkrafternas fundamentala jämlikhets-kult, vilken bygger på den orealistiska dogmen om Allas lika värde. Eftersom dogmen är falsk, så måste även det kategoriska skyddet av densamma bygga på bedräglighet. Därför har dogmens ifrågasättande vanligtvis blivit bemött med osakliga antydningar/anklagelser om rasism.

ÄMNE 4

Ett nödvändigt rättvisekrav:

Endast religioner, som i tanke, ord och gärning tillämpar en stats gällande religionsfrihet (ihop med politikens jämlikhet och demokrati), ska själva få åtnjuta berörda stats religionsfrihet.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna,ger dej kalla handen till plågorna.”