Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Augusti 2023

De tre heliga böckerna (Tora, Bibel och Koran) har alltså påtagliga likheter, men det är ändå skillnaderna, som betyder mest.

Allt båg är tro eller politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt helt fristående!

”Minnas och glömma forma finnas och drömma.”

– Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

För några år sedan läste jag koranen, som jag sedan i omgångar delvis har repeterat. Koranen borde alla vanesvenskar ta del av, och i synnerhet våra makthavare skulle absolut behöva känna till dess budskap. Boken ifråga har ju ett innehåll, vars samhällspåverkan blir allt påtagligare. Koranens text är uppdelad i 114 suror, vilka enligt islams traditioner är förmedlade av Muhammed och utgörs av Allahs (= guds) evigt heliga ord. Dessa allsmäktiga gudsord kan till följd av sin gudomliga helighet inte ändras, samtidigt som de måste åtlydas och inte ens får betvivlas. Detta måste man betänka!

”Bränn ingen koran med hat i protokollet… istället tänd på innehållet.”

I egenskap av Allahs profet påstås Muhammed vara ett osvikligt föredöme för alla människor (sura 33). Hans göranden och låtanden skildras i sira-texterna och haditherna, vilka således också utgör rättesnören för muslimerna (sura 4 och 65). Dessa lydnadsregler hör inte hemma i dagens Sverige. Muhammed hade ju samtidigt många hustrur och slavar. Han fullbordade sitt äktenskap med Aisha, då hon bara var nio år. Kritik gjorde honom så kränkt, att han lät döda Marwans dotter. Efteråt tackade han Umayr med orden: ”- Du har hjälpt Gud och hans profet.”

Islam hedrar blodshämnd (sura 2) såsom en legitim metod. Rättrogna muslimer menar dessutom, att de t.o.m. har rätt till hämnd även på icke-muslimer, om dessa har ”kränkt” islam.

Denna islamiska Muhammed-anda är lika fullständigt främmande för oss vanesvenskar, som den är en verklig förebild för alla rättrogna muslimska nysvenskar. Här kan man ana en rejäl kulturkrock. En försvårande omständighet utgör härvidlag ”taqyya”, som tillåts gälla till domedagen (sura 3). ”Taqyya” innebär, att en muslim får ljuga, om islam tjänar på det. Det kan förklara många felaktiga myndighetsbeslut, inte minst vad gäller ensamkommande ”barns” uppgivna levnadsålder.

Man kan mycket lätt få intrycket, att muslimernas koran skulle kunna vara en sammanvägd tolkning av utvalda berättelser ur judarnas Tora och de kristnas Bibel. Många av de förekommande personerna i dessa båda heliga skrifter har ju också blandats in i koranen. Även monoteismen tycks ha inspirerat Muhammed. Om dessa tre religioners rätta tillämpning har det uppstått ett konkurrensförhållande.

De tre ovannämnda heliga böckerna (Tora, Bibel och Koran) har alltså påtagliga likheter, men det är ändå skillnaderna, som betyder mest. Beträffande olikheterna blir det nu fortsättningsvis koranens ståndpunkter som beskrivs. För att lättare kunna hävda sig, blev det självfallet viktigt för Muhammed att betona skillnaderna och ta avstånd från judarna och de kristna. 

Då det gäller judarna påstås, att Israels barn hade brutit sitt förbund med Gud, varför Gud lät straffa dem för deras synder (sura 5). Angående de kristna menar koranen, att dessa bryter mot dogmen om den ende allsmäktige guden, då de säger: ”Gud är förvisso Kristus, Marias son” (sura 5). Därför låter koranen genomgående benämna judarna och de kristna såsom ”de otrogna”. Även omdömen som ”tvehågsna” och ”svekfulla” förekommer. Muslimerna däremot karakteriseras som ”de rättrogna” eller ”I som tron”.

Koranen uppmanar till utvandring för att sprida islam. ”Den, som utvandrar för Guds sak, skall finna mången tillflyktsort och överflöd på jorden,” (sura 4). Vidare gäller inte endast ”I, son tron, tagen ej judarna och de kristna till beskyddare!” (sura 5) utan även ”I, som tron, striden mot dem bland de otrogna, som bo i närheten, och må de finna stränghet hos eder!” (sura 9).

”Den där sura nian få röja… sia män här på lur avslöja.”

Till följd av religionsfriheten gäller den svenska jämställdheten inte för muslimer. ”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit soliga framför andra,” (sura 4). Om vanesvenska kvinnor i allmänhet inte känner till detta, är det förlåtligt. Däremot är det inte alls försvarbart, när en feministisk regering i en allas-lika-värde-anda fullständigt nonchalerar islams patriarkala verklighet och understödjer en muslimsk invandring.

”En svensk tiger om osvenska intriger.”

I koranen ges människor olika värdighet. Alla otrogna är de sämsta av varelser (sura 98). Muslimerna är däremot det bästa folk, som frambragts bland människorna (sura 3). Därför skall muslimen aldrig skaffa sig vänner utanför sin egen krets, då dessa är fördärvliga (sura 3). Vidare får muslimer ej ha det svenska våldsmonopolet som beskyddare i stället för de egna (sura 3). Koranen uppmanar sina anhängare att agera: De som trotsar Gud och hans apostel skall halshuggas (sura 8).

”Ifall islam vore fredens religion, skola tron skola jihadister till fredligaste aktivister.”

Av det sagda kan vi förstå, att en rättrogen muslim aldrig någonsin kommer att ärligt anpassa sig till det svenska samhället… utan istället bekämpa detta. Det finns forskare som menar, att redan innan muslimerna, om en generation framåt i tiden, uppnår ett befolkningsunderlag på 40-50 % kommer de att börja bedriva miliskrigföring såsom skett i andra länder. Om detta vittnar bl.a. IS, Al Qaida, Polisario, Hizballah, Mujahedin, Houthi-milisen, Abu Sayyaf, PKK, PLO, Hamas och Al Shabaab.

”Lojaliteten till samhället är lojare än till klan-gället.”

Alla dessa terrororganisationer utnyttjar våldsförhärligandet, som de menar att koranen, sira och haditherna legitimerar. Det finns en terrorstämplad inrättning, som bedriver islamistisk politik utan att själv utföra våldshandlingar. Inrättningen ifråga, som arbetar med ideologi, har infiltrerat många andra islamiska organisationer.  Det handlar naturligtvis om Muslimska Brödraskapet, som dock inte förbjuder andra att använda våld. Brödraskapets svenska gren sägs vara Islamiska Förbundet i Sverige (IfiS).

  1. Erkänner koraninnehåll gör rättsinnade personer och förklarar.
  2. Förnekar koraninnehåll gör hycklande personer och fakta-rymmer.
  3. Försvarar koraninnehåll gör passionerade personer och attackerar.

Islam är en civilisation bestående av tre sammanflätade delar, nämligen: lagen (sharia), politiken (samhällsreglerna, världskalifatet) och religionen (Allah-andligheten). Än så länge gäller västvärldens religionsfrihet, inklusive den svenska, för alla tre delarna. Denna misshällighet gör att islam hittills har kunnat undgå befogad kritik. Därtill görs ifrågasättande oftast till ett kränkande.

Att sanningen om islam helst ska förbli dold i skrifterna, har våra naiva politiker och ”mutade” medier länge eftersträvat. Intressanta reaktioner framkom, när Sameh Egyptson i februari 2023 lade fram sin doktorsavhandling vid Lunds universitet. Mot hans redovisade islam-fakta reagerade då svenska muslim- och etablissemangshöjdare. Kritiken tycktes grunda sig på deras uppfattning om en illvillig och missvisande kunskapsförmedling. Min inställning är fakta, så…  

”Bränn ingen koran med hat i protokollet… istället tänd på innehållet.”

Svenskens förmodligen totalt omedvetna protest mot just koranens inhumana kategorisering av människor återspeglas ändå oanat(?) i användningen av den islamfientliga regnbågsflaggan. Denna har ju faktiskt ett antal kommuner samt försvaret oväntat nog anammat.

ÄMNE 2

Ett nödvändigt rättvisekrav:

Endast religioner, som i tanke, ord och gärning tillämpar en stats gällande religionsfrihet (ihop med politikens jämlikhet och demokrati), ska själva få åtnjuta berörda stats religionsfrihet.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”