Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Oktober 2023

Då även tron som politik är båg, är dock all min håg ojävig gällande religion och parti-utopi!

”Minnas och glömma forma finnas och drömma.”

– Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

Islamomani

I den svenska samhällsdebatten förekommer allt oftare det odefinierade begreppet islamofobi. Vanligtvis avses ”otillbörlig islamfientlighet”.

Mestadels tillgrips ordet ifråga såsom en nödvändig motåtgärd efter en upplevd islam-kränkning. Argumentet bör då också uppfattas som ett motangrepp med en antydan om, att islamförsvararen är offer för religiös intolerans.

Anklagelsen om islamofobi har därför fått en åsikts-tystande effekt, vilket också tycks vara användningens avsikt.

Med anledning av islamofobi och dess negativt tolkade innebörd ligger det nära tillhands att introducera motsatsordet islamomani. Betydelsen skulle då kunna tolkas som ”tillbörlig islamvänlighet”.

Inget inom islamomanins mission måtte väl då kunna tilltala den avoge eller sekuläre svensken mer än den åsyftade lärans gudomligt initierade uppenbarelsetexter. Dessa utgörs av evigt heliga gudsord, vilka med sin gudomliga status måste vara dels oföränderliga dels utan minsta ifrågasättande. Därtill skall de villkorslöst åtlydas.

Islams uppenbarelsetexter finns nedtecknade i koranen. De grundläggande och orubbliga gudsorden i denna heliga bok med sina absoluta krav på efterrättelse, utgör ett oomtvistligt fundament för islam. Islam betyder följdriktigt underkastelse, vilket ytterligare understryker lydnadskravet.

Islamomani måste kunna ses som koranens teori bakom det mer handgripliga jihad (heligt krig).

Såsom motsatsord till islamofobi avses med begreppet islamomani att tillbörligt respektera koranens evigt heliga uppenbarelsetexter (här i Zetterstéens översättning). För att kunna respektera koranens budskap måste dess texter vara bekantgjorda. I det följande framförs därför ordagranna koran-utdrag utan kommentarer. Däremot görs erforderliga förtydliganden (inom parentes), dock utan att innehållet förlorar sin andemening. Naturligtvis anges understruket varifrån koran-citatet är hämtat.

”Bränn ingen koran med hat i protokollet, istället tänd på innehållet.”

NÅGRA  AV  ISLAMOMANINS  TILLBÖRLIGA  KORANBUDSKAP:

23:1-6 Lyckliga äro de rättrogna,
Som äro ödmjuka i sina böner,
Och som vända sig bort från fåfängligt tal,
Som erlägga allmosan
Och som akta sin lem
För andra än sina hustrur eller de slavinnor, över vilka de råda – ty då äro de fria från tadel,

3:106 (Om rättrogna muslimer) I ären det bästa folk, som frambragts bland människorna.

33:36 (Om att människorna är underkastade islams apostel/profet Muhammeds avgöranden)  Det höves ej en rättrogen man eller rättrogen kvinna, när Gud och hans apostel avgöra en sak, att hava fritt val i denna sak, och den, som är olydig mot Gud och hans apostel, är fången i uppenbar villfarelse.

98:5 (Om icke-muslimer) Dessa äro de sämsta varelserna.

4:38 Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra…

2:223 Edra hustrur äro en åker för eder; besöken alltså eder åker efter behag, men uträtten ock något gott för egen räkning! …

4:24 (Om njutningsäktenskap)  Om I viljen taga en hustru i stället för en annan och I given någondera en talent (mynt), så återtagen ej något därav!

4:27 (Om att ej ha förbjudet umgänge med närstående, ogifta kvinnor samt…)  Så ock de gifta kvinnorna med undantag av de slavinnor, över vilka I råden, enligt vad som blivit eder av Gud föreskrivet.

2:220 Ingån ej äktenskap med månggudadyrkande (otrogna) kvinnor, med mindre de antaga tron! En rättrogen slavinna är sannerligen bättre än en månggudadyrkande, även om den senare skulle behaga eder mera.

8:40 (Om att göra alla människor till muslimer)  Striden mot dem (de otrogna), tills det ej finnes någon frestelse längre, utan all gudsdyrkan ägnas Gud…

2:175 (Om att själv bestraffa)  Blodshämnden innebär liv för eder, I, som haven förstånd, för den händelse I månden frukta Gud.

4:101 Den, som utvandrar för Guds sak, skall finna mången tillflyktsort och överflöd på jorden…

3:114 I, som tron, skaffen eder icke vänner utom eder egen krets, de där ej upphöra att vara fördärvliga för eder!

3:27 (Om att ej taga skydd av exempelvis det svenska våldsmonopolet)  De rättrogna må ej taga de otrogna till beskyddare i stället för de rättrogna…

9:124 I, som tron, striden mot dem bland de otrogna, som bo i närheten, och må de finna stränghet hos eder!

9:29 Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion…

8:27 I, som tron, sviken ej Gud och aposteln, så att I sviken edra förpliktelser mot bättre vetande!

45:6 Ve varje skuldbelastad förvrängare.

39:71 Och de, som äro otrogna, skola hoptals drivas till helvetet…

9:14 Striden mot dem (de otrogna), så skall Gud straffa dem genom edra händer och låta dem komma på skam…

8:12 (Om de som trotsar Gud och hans apostel/profet) … Jag (Gud) skall injaga skräck i deras  hjärtan, som äro otrogna; (uppmaning till de rättrogna) halshuggen dem (de otrogna) och huggen av dem alla fingrarna!

47:4 När I möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem!…

När du nu genom ”tillbörlig islamvänlighet” eller islamomani har fått några av muslimernas heliga rättesnören framlagda för dig, kanske du inser, varför många korantrogna muslimer känner sig motarbetade i Sverige. De uppger ju också, att de är offer för islamofobi. Blir deras vedersakare då reciprokt offer för islamomani?

”Den, som gör sanningen stum, är antingen dolsk eller dum.”

Ifall den svenska civilisationen ska försvaras med undfallenhet, då den attackeras av islamomanins jihad (= islamstyrkande), så kommer jihad att segra!

ÄMNE 2

Ett nödvändigt rättvisekrav:

Endast religioner, som i tanke, ord och gärning tillämpar en stats gällande religionsfrihet (ihop med det landets övriga regelverk), ska själva få åtnjuta berörda stats religionsfrihet.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”