Author Archives: Carl-Olof

Aktiv krampaktig kamp

Under efterkrigstiden har ett antal världsomfattande överlevnadshot förekommit såsom… atomkrig, hungersnöd p.g.a. jorderosion, klimatomslag (istidshot!!),  multiresistenta bakterier, pandemi, supervulkanutbrott och överbefolkning. Nu har åter ett hot om klimatomslag utpekats, och detta med en global uppvärmning till följd av människans utsläpp av växthusgaser (bl.a. koldioxid, CO2) som främsta orsak. Varje domedagstrend har haft sina anhängare och

Läs mer

Shit-hole Society

Shit-hole Society är ett dysfunktionellt samhälle, till följd av maktmissbruk… ju mer maktmissbruk desto värre demokratur. I en debattartikel i DN 14/12 1965 använde Vilhelm Moberg detta ”teleskop-ord”, demokratur, för att uppmärksamma läsarna på en lömsk socialdemokratisk maktuppbyggnad till demokratins nackdel. Denna nackdel har i våra dagar ändå blivit verklighet genom skattefinansieringen av SR och

Läs mer

Svensk tradition

Vane-svenskar och ny-svenskar

Med vanesvenskar menas här medborgare, som har anammat det svenska samhällets lagar, regler, normer och traditioner, och vars föräldrar också har anammat desamma. Dvs. de är svenska i både juridisk och kulturell mening. Som ny-svenskar räknas här, dels invandrade personer med utländsk bakgrund, dels deras efterkommande, vilka inte har låtit sig assimileras och anammat svenska

Läs mer

Narr

Narrande narrativ

Rubriken ”Narrande narrativ” kan utläsas som vilseledande berättelser. Skildringen av både vår dåtid och vår nutid innehåller en hel del narrande narrativ, och den metoden tycks etablissemanget vilja fortsätta med. Berättelsen om vane-svenskarnas Sverige har nu börjat att skrivas om, för att även kunna passa ny-svenskarna. Målet syns vara att skapa en ny inkluderande nationell

Läs mer

Odlad oäkthet

Ett äkta multikulturellt samhälle har en kulturgruppsbaserad struktur med dels ett för varje grupp specifikt regelverk, dels ett gruppgemensamt regelsystem gällande för samtliga grupper inom statens gränser. På ett liknande sätt fungerar samhället i ett land med delstater eller autonoma regioner – ett multi-autonomt samhälle. Vart är Sverige på väg? Mångkulturbeslutet 1975 (prop. 1975:26) kan

Läs mer

Den isande förlamningens islamisering

Med islamisering menas här: införande av muslimska sedvänjor och stödjande av detta. Länge drev makten en bagatelliseringsprocess beträffande islams inverkan på det svenska samhället… men eftersom muslimer inte låter sig integreras (de får enligt koranen inte mer än skenbart underordna sig ”de otrogna”, t.ex. oss svenskar)  blir deras framfart allt mer märkbar. Allt oftare uppmärksammas

Läs mer

Dragkamp

Den omärkliga maktkampen

Har du märkt att det i Sverige pågår en maktkamp mitt framför näsan på dig? Du har kanske anat detta utan att egentligen notera saken. Dessutom har det hela utspelats under många år men blivit allt värre på senare tid. Den pågående maktkampen gäller förhållandet mellan staten och nationen. Staten är en uppifrån påtvingad norm-kultur

Läs mer

Inblick i oskick

Kollektivism, i likhet med dogmen, att alla människors skulle ha samma värde, har uppstått ur brist på förståelse. Den dogmen har förstärks dels av ett ideligt upprepande dels av metoden att värdera den gångbara politikens åsikter högre än kunskaper. Varje individ är unikt olika men kan betraktas som en anonym del inom sitt kollektiv. Detta

Läs mer

En hemsk tiger

Visste du att Sverige tvingades betala ett omfattande krigsskadestånd efter andra världskriget? Det hade jag själv ingen aning om, intill helt nyligen. Det hela rör sig om en känslig historia, vilken i efterhand har blivit i det närmaste fullständigt censurerad. Dokumentavskrifterna i de svenska arkiven är inte undertecknade och utesluter preciserade uppgifter. Skadeståndsutbetalningarna till berättigade

Läs mer

Lid i natt

Generellt sett har alla levande organismer (inklusive ”intressen” och makt-etablissemang) sin egen fortlevnad som sitt mest fundamentala mål, vilket betyder att egoism trots allt är den starkaste drivkraften i allt fortskridande. Maktkampens aktörer – socialister, konservativa och islamister – ser ut att profilera sig tydligare och tydligare… Islamisterna gör det för tillfället som infiltratörer. Framgent

Läs mer