Author Archives: Carl-Olof

Tabu-frågan

Arvet efter Palmes politik är förbluffande ”heligt” utan något reellt ifrågasättande. Han och hans ministrar avskaffade faktiskt folkhemmet och ersatte detta med ”världshuset”. Förändringen kunde ske genom etablerandet av en svensk värdegrundsdemokrati. Denna verkar som en förförisk och samvetsfrälsande illusion om godhet, där oförmåga döljs bakom ett sken av högre moral. Värdegrundsdemokrati kräver en ideologisk

Läs mer

aktivism-extremism

Falsk demokrati

Vi har nu i början av 2017 kunnat bevittna ett hårdare politiskt klimat i bl.a. USA, EU och Sverige. Bakgrunden till denna utveckling tycks ha ganska gemensamma orsaker. Dessa kan man på goda grunder benämna ”falsk demokrati”. I viss överensstämmelse med min kompetens begränsas ämnet till svenska förhållanden. I Sverige har vi sedan flera decennier

Läs mer

Utför välfärden väl färden utför?

Frågans förtydligande skulle kunna lyda: Genomförs samhällsservicen på ett bra sätt med allt mer försämringar? Den här funderingen har kommit att ventileras oftare och seriösare. Forskarnas besked blir därtill allt entydigare: Enligt nuvarande regelverk kan vi inte bedriva massinvandring utan att välfärden försämras för många svenskar. Välfärden finansieras av skatteinkomster, och dessa genereras i sin

Läs mer

Civilisationernas kamp

Enligt den internationellt kände forskaren Samuel P Huntington finns det nio världscivilisationer. Mötet här hos oss mellan två av dessa kommer jag enligt hans hypotes att beskriva i den här bloggen. Hans empiriska redovisning, vilken våra makthavare med optimalt politisk korrekthet har bagatelliserat eller förbisett, kan beträffande nämnda möte därför utvecklas till en olustig historia.

Läs mer

Aningar om utmaningar

Varför ser invandringen ut som den gör? Denna något naiva fundering har till och från återkommit under flera år. Jag har inget emot invandring som företeelse, så min undran gäller främst invandringens officiella framtoning, alltifrån befarade spetsfundigheter till misstänkta demokratisvek. Några enkla svar finns naturligtvis inte. Därför väljer jag att jämföra återkommande åsikter/uttalanden med relevanta

Läs mer

Gnola om skola

Den senaste PISA-undersökningen (2016-12-06) tolkades initialt som en ordentlig framgång för den svenska skolan, och en sådan behövs! De uppåtgående kurvorna presenterades med glädje som ett trendbrott. Frågan som många ändå ställde sig var, om uppgången ska visa sig vara tillfällig. Det svaret kommer vi att få först om tre år. I de massiva glädjeyttringarna

Läs mer

Trender och tendenser bakom makten i Sverige

Det här handlar om makt och maktambitioner, samt om utvecklingen och den strategi som utövas… här beskrivet med ett delvis elitistiskt ordbruk. Historiskt sett har maktambitionerna i samhällssystemet gällt kontrollen över: Civilsamhället, som individualismen vill behärska med folkliga värderingar. Myndighetssfären, som elitismen vill behärska med offentliga värderingar. Näringslivet, som ekonomismen vill behärska med marknadsmässiga värderingar.

Läs mer

Oädla försmädligheter

Med oädla försmädligheter avses här i texten: makthavares avsteg från ärlighet, riktighet, (val-)löften och/eller bindande avtal. Orsaken till den här typen av oetiska handlingar kan med stor sannolikhet definieras utifrån den ekonomiska termen förlust-aversion (hellre förebygga förluster än möjliggöra vinster). Inom politiken skulle ett motsvarande handlingsmönster bli: hellre nonchalera lösa problem än riskera ens famösa

Läs mer

Värdegrund – kollektivets gemensamma synsätt

På grund av asylpolitiken tog diskussionen om vår värdegrund fart under 1990-talet, åtminstone inom skolan där jag då arbetade. Efter en tid kom Skolverket med den för Sverige världsunika värdegrundsdefinitionen (En light-version lär finnas i Norge.) Denna bestod av så vackert klingande teser, att den nu har fått en mycket stor spridning i det svenska

Läs mer