Category Archives: Inrikespolitik

Utrotningshotad demokrati

USAs Högsta Domstol. I Sverige har statens inflytande över resurserna under 1900-talet mer än fördubblats. Det medför att statens makt över folket har påtagligt ökat. Sverige saknar en författningsdomstol! En nation är en gemenskap, vilken (oavsett var någonstans) upprätthåller en rad karaktärsvärden, som bottnar såväl i det förflutna som i nuet. Inom den svenska nationen

Läs mer

Den kosmopolitiska kraftmätningen

De nationella protesterna mot globalisterna har blivit mer och mer tydliga: ”America first”, ”Brexit”, ”Visegrad-länderna”, Bolsonaro, allt starkare nationell parti-politisk opposition i allt fler länder och i viss mån ”de gula västarna”, som protesterar mot den ekonomiska utarmningen. Överallt i den demokratiska världen pågår en kraftmätning mellan globalismen och olika nationella rörelser (här med samlingsnamnet anti-globalismen).

Läs mer

Härska och hyckla

Om demokratins förtroendevalda politiker väljer att nonchalera folkviljan och istället prioritera taktik, ideologi och maktbegär, så kan folkets makt över politiken gå förlorad. Detta har i olika omfattning skett förr och kan ske igen. Därför vore nog en återblick från år 1900 fram till idag något att titta närmare på. Inrikespolitiken kan då beskrivas med tre

Läs mer

Den statsbärande politikens uppgång och ?

Efter ”Kosackvalet” 1928 började socialdemokraterna anamma en politik, som skulle visa sig bli statsbärande 1932-1976. Under den tiden kombinerade staten marknadsekonomi med socialt ansvar, vilket grundlade den nationella välfärd som etablerades. Såväl det homogena folket som politikerna bakom den nationella välfärden anammade tesen ”Gör din plikt, kräv din rätt!” Även om utvecklingen i stort fungerade

Läs mer

Se ”oskulden i horhuset”

Är det egentligen inte den politiska feminismen, vars maktställning i samhället kan tillåta sig intoleranta, fördömande anklagelser/påståenden, vilken verkligen tycks likna ”oskulden i horhuset”? ”Oskulden i horhuset” är den metaforiska beskrivningen av en maximalt utnyttjad maktberusning, vars tilldragelse blott kan tillvaratas sålänge samma situation förblir oförändrad… därefter blir betraktelsesättet ett annat. ”Då politikens främsta mål

Läs mer

Samtidsförståelse

Innebörden av ”förståelse” kan pendla mellan begriplighet och sympati. Politisk förståelse grundas som regel på graden av en kostnadseffektiv, folklig nyttighet. Onödiga och dessutom dyra åtgärder tenderar att öka diskrepansen mellan beslutsfattarna (= valda) och skattebetalarna (= väljare), dvs. förståelsen för politiken urholkas, vilket leder till ett ökat politikerförakt. Om beslutsfattarna och skattebetalarna inte äger en

Läs mer

Odemokratiska hemligheter?

När Sverige år 1995 blev medlem i EU, blev vissa inträdesvillkor genom avtal förpliktigade. Här utfäste sig Sverige då att genomföra en del reformer, som redan gällde i EU. Sverige måste t.ex. 1) ratificera Europarådets deklaration om mänskliga rättigheter, 2) förverkliga en regionalisering i NUTS 2-enheter, 3) införa subsidiaritetsprincipen. 1) Att skriva under en internationell

Läs mer

Värdegrunden – överordnat flum

Alla människor är unika och genuint olika men har samma värdighet. Detta är verkligt och sakligt samt naturligt fastställt och accepterat… utom av offer för den svenska värdegrunden. I Sverige heter det enligt värdegrundens fel-tes: ”alla människors lika värde”. En tänkt förklaring av ordet ”värdegrund” kan vara, att det är ett folks eller en folkgrupps gemensamma syn-

Läs mer

Sverabien – ett islamiserat Sverige

Sverabien kan ses som ett begrepp i en allt mer trovärdig konspirationsteori. Teorin förkunnar, att muslimer i alla tider, överallt, har vägrat underordna sig andra samhällssystem än det muslimska… ingen anpassar sig ju frivilligt till en civilisation, vars levnadsstil man föraktar. Istället för anpassning väljer muslimerna att tillämpa jihad (=ansträngning/heligt krig) i tre steg. Deras

Läs mer

Klockan tickar och tiden lider

Ordet ”värdegrund” är något av ett konstruerat och odefinierat kollektiv, dvs. ett gruppbegrepp för substantiv/uttryck med en viss gemenskap  t.ex. personal, frukt, farkost, vänskap osv. ”Värdegrund” kan ses som folkets/folkgruppens gemensamma syn- och uttryckssätt – en förklaring som gäller i denna text. Ordet ”värdegrund” förekommer bara i Sverige och lite i Norge. Den traditionellt svenska

Läs mer