Category Archives: Inrikespolitik

Brand efter ett upplopp

Folkförräderi?

Om rättsstatsprincipen inte fungerar visar erfarenheten, att regeringen tillskansar sig för mycket maktbefogenheter. Staten kan då i en demokratifientlig anda sträva efter monopolistisk dominans dvs. enpartivälde. Detta i form av demokratur eller diktatur. Under alla omständigheter blir småfolket oanat vilselett, då staten lever i symbios med medierna, lärosätena och kulturen. Så snart staten sätter parti-ideologi

Läs mer

Rättsstatsprincipen

Rättsstatsprincipen är en grundtanke eller utgångspunkt som bestämmer förhållandet mellan den politiska överheten och de folkliga undersåtarna. Syftet är att skydda de folkliga undersåtarnas medborgerliga fri- och rättigheter från politiskt maktmissbruk. För att förhindra/försvåra en ökad politisk maktkoncentration måste det råda en sund balans mellan parlamentet, domstolarna och regeringen. Nämnda balans ska finnas fastlagd i

Läs mer

Monopolismen

Socialismen är i grunden såväl centralistisk/hierarkisk som maktfullkomligt  härsklysten. Första målet är en-parti-staten, vilken dock kan tillåta en ofarlig kvasi-opposition, men aldrig något reellt mot-parti. Andra målet är imperialistiskt dvs. att utöka maktsfären, vilken slutligen ska bli universell. En strävan mot båda målen kan ske samtidigt. Socialismens fem mest auktoritära ideologier efter år 1900: Stats-socialism

Läs mer

Kulturasism

Kulturasism är ett mått på den hierarkiska status som utövare av en viss kultur ger varje annan kulturell gruppering. Kulturer/samhällen är nämligen rangordnade utifrån bl.a. individuell frihet, ekonomi och teknik. I en valsituation utan tvång avgör olika länders/kulturers nivågrupperade status dess folkliga anammande.  Samhällen med hög status drar till sig folk eller exporterar kulturyttringar och

Läs mer

När öden när döden

Ädel-reformen från början av 1990-talet gav primärkommunerna ansvar för omsorgen och landstingen för sjukvården. Den renodling av uppgifter som därefter följde innebar ekonomiska nedskärningar. Förmåga och resurser minskades till följd av denna s.k. besparingspolitik. Minskningen blev så genomgripande, att de nya samhällsinsatserna inte skulle kunna tåla en omfattande störning… t.ex. alldeles för små beredskapslager. Vilket

Läs mer

Gråzonsläge?

Gråzonsläge typfall 5 innebär en situation, då det varken råder fred eller krig… och ”typfall 5” att ingen främmande stat kan anses involverad. Ett sådant gråzonsläge definierar alltså, att det råder väpnade motsättningar inom Sveriges gränser utan någon direkt utländsk inblandning. Om militär ska kunna sättas in, vill makthavare nu utreda. Den här självförvållade situationen

Läs mer

Värdegrundens certifierade statistikresultat

”Lögn… Förbannad lögn… Statistik!” komparerade Mark Twain så träffsäkert om politik. Ju egensinnigare tolkad statistiken blir, desto mer vilseledande framstår den… Detta är resultatet av att statistik har kommit att användas som ett kvalitetsmått på politiska åtgärder. ”Ju mer eftersträvansvärd politik desto mindre efter ävlan lärd statistik.” Med hjälp av statistik skönmålar makthavarna sina problemlösningar,

Läs mer

Fara med sanning

Världens kanske två mest lästa böcker är kristendomens bibel och islams koran. Bibeln anses av den kristne vara författad av människor utifrån mänskliga upplevelser. Koranen är enligt muslimen författad av Allah och ordalydelsen förmedlad till människorna av Muhammed genom hans uppenbarelser. Det betyder att koranens felfria gudsord är evigt heliga och aldrig kan förändras! För

Läs mer

ridå

Den svenska ”hjärnridåns” korrekta enfald

I den här artikeln ges min kortfattade förklaring till ovanstående rubrik samt till fenomenets mest bakomliggande orsaker och sannolika konsekvenser. Maktfullkomlighet tolkar jag som den främsta drivkraften bakom den uppifrån nedskickade ”hjärnridån”. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. ” stipulerar Regeringsformen (1 kap. 1 §). Här stadgar grundlagen ifråga, att det finns en

Läs mer

Shit-hole Society

Shit-hole Society är ett dysfunktionellt samhälle, till följd av maktmissbruk… ju mer maktmissbruk desto värre demokratur. I en debattartikel i DN 14/12 1965 använde Vilhelm Moberg detta ”teleskop-ord”, demokratur, för att uppmärksamma läsarna på en lömsk socialdemokratisk maktuppbyggnad till demokratins nackdel. Denna nackdel har i våra dagar ändå blivit verklighet genom skattefinansieringen av SR och

Läs mer