Category Archives: Inrikespolitik

Värdegrundens certifierade statistikresultat

”Lögn… Förbannad lögn… Statistik!” komparerade Mark Twain så träffsäkert om politik. Ju egensinnigare tolkad statistiken blir, desto mer vilseledande framstår den… Detta är resultatet av att statistik har kommit att användas som ett kvalitetsmått på politiska åtgärder. ”Ju mer eftersträvansvärd politik desto mindre efter ävlan lärd statistik.” Med hjälp av statistik skönmålar makthavarna sina problemlösningar,

Läs mer

Fara med sanning

Världens kanske två mest lästa böcker är kristendomens bibel och islams koran. Bibeln anses av den kristne vara författad av människor utifrån mänskliga upplevelser. Koranen är enligt muslimen författad av Allah och ordalydelsen förmedlad till människorna av Muhammed genom hans uppenbarelser. Det betyder att koranens felfria gudsord är evigt heliga och aldrig kan förändras! För

Läs mer

ridå

Den svenska ”hjärnridåns” korrekta enfald

I den här artikeln ges min kortfattade förklaring till ovanstående rubrik samt till fenomenets mest bakomliggande orsaker och sannolika konsekvenser. Maktfullkomlighet tolkar jag som den främsta drivkraften bakom den uppifrån nedskickade ”hjärnridån”. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. ” stipulerar Regeringsformen (1 kap. 1 §). Här stadgar grundlagen ifråga, att det finns en

Läs mer

Shit-hole Society

Shit-hole Society är ett dysfunktionellt samhälle, till följd av maktmissbruk… ju mer maktmissbruk desto värre demokratur. I en debattartikel i DN 14/12 1965 använde Vilhelm Moberg detta ”teleskop-ord”, demokratur, för att uppmärksamma läsarna på en lömsk socialdemokratisk maktuppbyggnad till demokratins nackdel. Denna nackdel har i våra dagar ändå blivit verklighet genom skattefinansieringen av SR och

Läs mer

Svensk tradition

Vane-svenskar och ny-svenskar

Med vanesvenskar menas här medborgare, som har anammat det svenska samhällets lagar, regler, normer och traditioner, och vars föräldrar också har anammat desamma. Dvs. de är svenska i både juridisk och kulturell mening. Som ny-svenskar räknas här, dels invandrade personer med utländsk bakgrund, dels deras efterkommande, vilka inte har låtit sig assimileras och anammat svenska

Läs mer

Narr

Narrande narrativ

Rubriken ”Narrande narrativ” kan utläsas som vilseledande berättelser. Skildringen av både vår dåtid och vår nutid innehåller en hel del narrande narrativ, och den metoden tycks etablissemanget vilja fortsätta med. Berättelsen om vane-svenskarnas Sverige har nu börjat att skrivas om, för att även kunna passa ny-svenskarna. Målet syns vara att skapa en ny inkluderande nationell

Läs mer

Odlad oäkthet

Ett äkta multikulturellt samhälle har en kulturgruppsbaserad struktur med dels ett för varje grupp specifikt regelverk, dels ett gruppgemensamt regelsystem gällande för samtliga grupper inom statens gränser. På ett liknande sätt fungerar samhället i ett land med delstater eller autonoma regioner – ett multi-autonomt samhälle. Vart är Sverige på väg? Mångkulturbeslutet 1975 (prop. 1975:26) kan

Läs mer

Den isande förlamningens islamisering

Med islamisering menas här: införande av muslimska sedvänjor och stödjande av detta. Länge drev makten en bagatelliseringsprocess beträffande islams inverkan på det svenska samhället… men eftersom muslimer inte låter sig integreras (de får enligt koranen inte mer än skenbart underordna sig ”de otrogna”, t.ex. oss svenskar)  blir deras framfart allt mer märkbar. Allt oftare uppmärksammas

Läs mer

Dragkamp

Den omärkliga maktkampen

Har du märkt att det i Sverige pågår en maktkamp mitt framför näsan på dig? Du har kanske anat detta utan att egentligen notera saken. Dessutom har det hela utspelats under många år men blivit allt värre på senare tid. Den pågående maktkampen gäller förhållandet mellan staten och nationen. Staten är en uppifrån påtvingad norm-kultur

Läs mer

Inblick i oskick

Kollektivism, i likhet med dogmen, att alla människors skulle ha samma värde, har uppstått ur brist på förståelse. Den dogmen har förstärks dels av ett ideligt upprepande dels av metoden att värdera den gångbara politikens åsikter högre än kunskaper. Varje individ är unikt olika men kan betraktas som en anonym del inom sitt kollektiv. Detta

Läs mer