Category Archives: Inrikespolitik

Saknar staten folkvett?

Sveriges ursvenska befolkning utgör en nationell majoritet i Sverige. Andra befolkningsgrupper i landet kan klassificeras som antingen 1) urfolk, 2) ursprungsbefolkning, 3) nationell minoritet eller 4) invandrad minoritet. För beteckningarna 1-3 finns inga internationellt gällande definitioner. Därför passar samer in på kategorierna 1-3, skåningar på 2-3 och romer på 3. Begreppen urfolk och ursprungsbefolkning innebär

Read More

El-marknaden verkar stötande

Enligt det politiska budskapet ska el-konsumtionen minska och el-produktionen förändras så att den blir förnybar. De som vill satsa på kärnkraft använder ordet fossilfri. Att el-konsumtionen ska minska torde vara en utopi. Vi använder allt fler el-apparater, laddbara bilar och serverhallar. Även industriproduktionen täcker sitt energibehov med en ökad el-användning. Just nu byggs vindkraften ut

Read More

Paradigmskiften parat med förändringsskeden

Samhällsutvecklingen i Sverige har under de senaste 200 åren medfört genomgripande förändringar, vilka med tiden har gått allt snabbare. Omgestaltandet styrs dels av impulser utifrån dels av det egna samhällets drivkrafter och belöningssystem. Gårdagens kunskapsglädje med flera hierarkiska nivåer i karriären har blivit dagens kompetensmakt med större konkurrens i färre hierarkiska steg. Det blir alltså

Read More

Byråkratur

Det yttersta ansvaret beträffande generella regler ligger alltid hos någon makthavare/beslutsfattare. Då det gäller beslut, som ligger utanför kommunernas och regionernas ansvarsområden, blir det regeringen eller den vilken regeringen har utsett, som fattar beslut. Lite förenklat kan man säga, att landets regelverk är uppbyggt av lagar, förordningar och föreskrifter. Lagar stiftas av riksdagen. Förordningar bestäms

Read More

Tendens, trend och ”legend”

En så kallad aktivistgrej eller en modefluga är innan någondera ”flyger” en flyktig idé. Idéerna är oftast kommersiella eller politiska och får då uppbackning av marknadens reklam respektive åsiktsbranschens propaganda. Detta gör att idén kan bli såväl genomgripande som långvarig. I fortsättningen behandlas enbart politiska idéer. ”Trend eller influens är en realiserad idé eller tendens.”

Read More

Politikens ruttna kärna

Vad har kommit att manifestera samhällets ekonomiska överskott? Då detta gick till makthavare byggdes pyramider, katedraler och slott. Då överskottet återgick till dess möjliggörande folk skapades välfärd. Då överskottet istället kom att omfördelas enligt en globalistiskt mångkulturell agenda uppstod ekonomiska orättvisor och splittring i samhället. Där är vi nu! Denna uppkomna situation hade med största

Read More

Sekulär religion

Sekulär religion kan uppfattas som en föga genomtänkt jargong med 1) kristendomsinfluerad moral utan någon egentlig gudstro, 2) materiellt karriärförverkligande, 3) naivt orimlighetsideal, 4) skenhelig strävan, 5) inkonsekvent integritetspolicy, 6) trendig aktivism, 7) grandios självbild. Det hjärntvättande mantrat ”Alla människors lika värde” fungerar inom denna sekulära åskådning såsom den heligaste av dogmer. Om du utgår

Read More

Islam – en inpiskad konstruktion

Den demografiska forskningen visar, att runt om i världen är nativiteten (= barn/kvinna) större bland muslimer (m) än bland övriga (ö) eller enbart kristna (k). Om två generationer beräknas islam vara världens folkrikaste religion/ideologi/civilisation: m = 2,9 och ö = 2,2. Islams tillväxt spås bli kraftigast i Afrika. För Europas del kommer flera länder, däribland

Read More

Sekret prioritet

Vad förväntas bli åtgärder och resultat, när en politikermajoritet i riksdagen deklarerar något i stil med nedanstående sju utfästelser? ”Hela Sverige ska leva!” ”Välfärden ska förbättras!” ”Jämställdheten ska förbättras!” ”Gängvåldet ska besegras!” ”Utanförskapsområdena ska integreras!” ”Decentraliserad demokrati ska fördjupas!” ”Sverige ska ha Europas bästa skola!” I alla lägen tycks politikernas universalåtgärder vara: utbildning, regelskärpningar och

Read More

”Den svenska modellen” kontra klanen

Hur reagerar ansvariga  och oförbätterliga beslutsfattare, då en majoritet bland väljarna upplever att politiken är oförlåtlig? Det finns ett välbekant och tyvärr alltför ofta upprepat mönster för sådana responser. 1) Tystnadskulturen blir prioriterad, 2) Förnekelseprocessen måste tillgripas, 3) Nyttoflosklerna blir välsignade, 4) Problembagatelliseringen måste tillgripas, 5)  Kritikerstigmatiseringen blir utnyttjad som ritual. Nämnda fem responser förekommer

Read More