Category Archives: Inrikespolitik

En hemsk tiger

Visste du att Sverige tvingades betala ett omfattande krigsskadestånd efter andra världskriget? Det hade jag själv ingen aning om, intill helt nyligen. Det hela rör sig om en känslig historia, vilken i efterhand har blivit i det närmaste fullständigt censurerad. Dokumentavskrifterna i de svenska arkiven är inte undertecknade och utesluter preciserade uppgifter. Skadeståndsutbetalningarna till berättigade

Läs mer

Lid i natt

Generellt sett har alla levande organismer (inklusive ”intressen” och makt-etablissemang) sin egen fortlevnad som sitt mest fundamentala mål, vilket betyder att egoism trots allt är den starkaste drivkraften i allt fortskridande. Maktkampens aktörer – socialister, konservativa och islamister – ser ut att profilera sig tydligare och tydligare… Islamisterna gör det för tillfället som infiltratörer. Framgent

Läs mer

”Rättsstaten hotas av folkviljan”, lyder det falska påståendet. Därför måste staten skyddas från folket (underförstått den folkliga demokratin)

Socialism eller konservatism?

Maslows behovsteori är allmänt erkänd sedan länge. Den visar på mänskliga nödvändighetskrav i fem steg, med de mest grundläggande villkoren nederst (steg 1 i ”behovstrappan”). Steg 5: Behov av handlingsfrihet/självförverkligande Steg 4: Behov av uppskattning/synliggörande/beröm Steg 3: Behov av gemenskap/samhörighet/vänlighet Steg 2: Behov av trygghet/skydd/säkerhet (ex. kläder, bostad, tillit) Steg 1: Behov av livsuppehållande faktorer

Läs mer

Sosseasismen – korrekthetens oanat nya religion?

Både politik och religion bygger på tron om något bättre. Det medför att dessa två lätt kan blandas. Sosseasismen är ett fyndigt nyord (= sosse-samfundet), vilket syftar på sossarnas allt mer andäktiga förhållningssätt till sin egen allt mer ”felfria” politik. Denna har i vissa delar anammats även av andra partier. Politik kan sägas vara värdering

Läs mer

Intet nytt under solen

Ibland begår människor så fruktansvärda grymheter, att en tillämpbar laglig bestämmelse saknas. Sådan var situationen efter andra världskriget 1945. För att kunna döma de ansvariga nazisterna tillkom Nürnbergstadgan. Denna retroaktiva lagstiftning användes sedan vid den efterföljande rättegången, där de värsta förbrytarna dömdes till döden och avrättades. Nu har vi en snarlik situation, sedan många IS-terrorister

Läs mer

Ultimativ utmaning?

”Invandringen har blivit utmaningarnas moder och islamiseringen hennes roder.” Ruud Koopmans är professor vid Humboldt-universitetet i Berlin. I mer än tjugo år har han forskat om integration och assimilation bland muslimer i Europa. Han har skrivit en artikel om sin forskning och dess resultat. Artikeln är publicerad i Danmark och Norge men endast på alternativa

Läs mer

Utrotningshotad demokrati

En nation är en gemenskap, vilken (oavsett var någonstans) upprätthåller en rad karaktärsvärden, som bottnar såväl i det förflutna som i nuet. Inom den svenska nationen har en stats-liberal demokrati fått fäste. Grundsatserna har från början varit, att det skall finnas: okränkbara och lagstadgade rättigheter för varje medborgare i staten. ett system för att upprätthålla

Läs mer

Den kosmopolitiska kraftmätningen

Överallt i den demokratiska världen pågår en kraftmätning mellan globalismen och olika nationella rörelser (här med samlingsnamnet anti-globalismen). Oanat för folk i allmänhet gäller konflikten främst, vem som ska äga tolkningsföreträdet, dvs. inneha rätten att redogöra för beskrivningen av verkligheten. Denna tolkas nämligen olika. Det gäller ju att behärska opinionsbildningen. Under flera decennier har globalisterna ägt

Läs mer

Härska och hyckla

Om demokratins förtroendevalda politiker väljer att nonchalera folkviljan och istället prioritera taktik, ideologi och maktbegär, så kan folkets makt över politiken gå förlorad. Detta har i olika omfattning skett förr och kan ske igen. Därför vore nog en återblick från år 1900 fram till idag något att titta närmare på. Inrikespolitiken kan då beskrivas med tre

Läs mer

Den statsbärande politikens uppgång och ?

Efter ”Kosackvalet” 1928 började socialdemokraterna anamma en politik, som skulle visa sig bli statsbärande 1932-1976. Under den tiden kombinerade staten marknadsekonomi med socialt ansvar, vilket grundlade den nationella välfärd som etablerades. Såväl det homogena folket som politikerna bakom den nationella välfärden anammade tesen ”Gör din plikt, kräv din rätt!” Även om utvecklingen i stort fungerade

Läs mer