Category Archives: Inrikespolitik

Kulturasism

Kulturasism är ett mått på den hierarkiska status som utövare av en viss kultur ger varje annan kulturell gruppering. Kulturer/samhällen är nämligen rangordnade utifrån bl.a. individuell frihet, ekonomi och teknik. I en valsituation utan tvång avgör olika länders/kulturers nivågrupperade status dess folkliga anammande.  Samhällen med hög status drar till sig folk eller exporterar kulturyttringar och

Read More

När öden när döden

Ädel-reformen från början av 1990-talet gav primärkommunerna ansvar för omsorgen och landstingen för sjukvården. Den renodling av uppgifter som därefter följde innebar ekonomiska nedskärningar. Förmåga och resurser minskades till följd av denna s.k. besparingspolitik. Minskningen blev så genomgripande, att de nya samhällsinsatserna inte skulle kunna tåla en omfattande störning… t.ex. alldeles för små beredskapslager. Vilket

Read More

Gråzonsläge?

Gråzonsläge typfall 5 innebär en situation, då det varken råder fred eller krig… och ”typfall 5” att ingen främmande stat kan anses involverad. Ett sådant gråzonsläge definierar alltså, att det råder väpnade motsättningar inom Sveriges gränser utan någon direkt utländsk inblandning. Om militär ska kunna sättas in, vill makthavare nu utreda. Den här självförvållade situationen

Read More

Värdegrundens certifierade statistikresultat

”Lögn… Förbannad lögn… Statistik!” komparerade Mark Twain så träffsäkert om politik. Ju egensinnigare tolkad statistiken blir, desto mer vilseledande framstår den… Detta är resultatet av att statistik har kommit att användas som ett kvalitetsmått på politiska åtgärder. ”Ju mer eftersträvansvärd politik desto mindre efter ävlan lärd statistik.” Med hjälp av statistik skönmålar makthavarna sina problemlösningar,

Read More

Fara med sanning

Världens kanske två mest lästa böcker är kristendomens bibel och islams koran. Bibeln anses av den kristne vara författad av människor utifrån mänskliga upplevelser. Koranen är enligt muslimen författad av Allah och ordalydelsen förmedlad till människorna av Muhammed genom hans uppenbarelser. Det betyder att koranens felfria gudsord är evigt heliga och aldrig kan förändras! För

Read More

ridå

Den svenska ”hjärnridåns” korrekta enfald

I den här artikeln ges min kortfattade förklaring till ovanstående rubrik samt till fenomenets mest bakomliggande orsaker och sannolika konsekvenser. Maktfullkomlighet tolkar jag som den främsta drivkraften bakom den uppifrån nedskickade ”hjärnridån”. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. ” stipulerar Regeringsformen (1 kap. 1 §). Här stadgar grundlagen ifråga, att det finns en

Read More

Shit-hole Society

Shit-hole Society är ett dysfunktionellt samhälle, till följd av maktmissbruk… ju mer maktmissbruk desto värre demokratur. I en debattartikel i DN 14/12 1965 använde Vilhelm Moberg detta ”teleskop-ord”, demokratur, för att uppmärksamma läsarna på en lömsk socialdemokratisk maktuppbyggnad till demokratins nackdel. Denna nackdel har i våra dagar ändå blivit verklighet genom skattefinansieringen av SR och

Read More

Svensk tradition

Vane-svenskar och ny-svenskar

Med vanesvenskar menas här medborgare, som har anammat det svenska samhällets lagar, regler, normer och traditioner, och vars föräldrar också har anammat desamma. Dvs. de är svenska i både juridisk och kulturell mening. Som ny-svenskar räknas här, dels invandrade personer med utländsk bakgrund, dels deras efterkommande, vilka inte har låtit sig assimileras och anammat svenska

Read More

Narr

Narrande narrativ

Rubriken ”Narrande narrativ” kan utläsas som vilseledande berättelser. Skildringen av både vår dåtid och vår nutid innehåller en hel del narrande narrativ, och den metoden tycks etablissemanget vilja fortsätta med. Berättelsen om vane-svenskarnas Sverige har nu börjat att skrivas om, för att även kunna passa ny-svenskarna. Målet syns vara att skapa en ny inkluderande nationell

Read More

Odlad oäkthet

Ett äkta multikulturellt samhälle har en kulturgruppsbaserad struktur med dels ett för varje grupp specifikt regelverk, dels ett gruppgemensamt regelsystem gällande för samtliga grupper inom statens gränser. På ett liknande sätt fungerar samhället i ett land med delstater eller autonoma regioner – ett multi-autonomt samhälle. Vart är Sverige på väg? Mångkulturbeslutet 1975 (prop. 1975:26) kan

Read More