Förbannat lösryckta lösa rykten och annat?

Under åren 2006-2010 skrev jag ett antal brev till Utbildningsministern, Skolministern, JO, Skolverket, Skolinspektionen och Regeringen. I varje brev upprepades samma faktaunderbyggda JA-och-NEJ-fråga. Är den nuvarande tolkningen/efterlevnaden av skollagen (1 kap. 9§) lagligt korrekt, då dess praktiska utfall till allra största delen förhindrar att Skånes elever får en kursplanemässig utbildning i sin egen särpräglade historia?

Read More

Dikt eller tillförsikt

Politiken har efter hand svårt omvandlat vårt land.Detta har för folket markant skett, utan att makten något har sett.Den, som land och rike så styr, sig efter hand om gelike illa då bryr. Politiken har tillräckligt konkret kunnat landa, efter förskräckligt smet och skrämselpropaganda.Vinklade versioner av selektivt utvalda skeenden har upplevts sanna efter upprepade beteenden.Ifall

Read More

Godhet eller dumhet?

Över folket i det säregna Landet långt uppe i norr härskade det stora Svekpartiet(S) ihop med det pyttelilla MikrobPartiet(MP). Genom sina skatteförsörjda riksmedier lät S + MP kontinuerligt driva en för folket försåtlig propaganda, vilket bröt mot medieuppdraget ifråga. Dessutom har härskarna undgått att bli kritiskt granskade av samma maktfromma riksmedier. Svekpartiets ofta upprepade motto

Read More

”Lika barn leka bäst”

Ett samhälles kvalitativa beskaffenhet kan utläsas av dess mänskliga harmoni. Denna levandegörs genom funktionen av de båda samverkande faktorerna: kulturgemenskap och konsumtionsförmåga eller levnadsstandard. Det var den tidigare allomfattande kulturgemenskapen, som gjorde det svenska samhället nästan helt homogent. Folks allmänna uppfattning var i stort sett allas egendom. Det hade den blivit på grund av vuxenvärldens

Read More

Den allvarsamma leken

Innehållet i den här essän handlar i korta ordalag om det Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) och den politiska samt fackliga arbetarrörelsens ”lek” med den svenska demokratin. SAP växte fram som en följd av industrialiseringen och kämpade för allmän rösträtt samt kravet att få bilda fackföreningar. Båda dessa vällovliga ståndpunkter vann gehör och förverkligades. Under 1920-talet blev

Read More

Hum om lagom faktum

Rubriken speglar kännedom om fog och ofog inom politiken. Politik kan lura alla någon gång… och naiva varje gång… men aldrig alla varje gång! (Parafras på uttalande av Abraham Lincoln.) Var och ens politiska ställningstagande grundas på egenintresse samt värderingar och förväntningar. Dessa blir över tid påverkade av lobby-ismens manipulation, där reklam och propaganda är

Read More

Demokratur

När landets högsta ledning över tid prioriterar sin egen makt mer än rättsstatsprincipen uppstår mer och mer demokratur. (I enlighet med Vilhelm Mobergs bedömning.) Rättsstatsprincipen är en grundtanke eller utgångspunkt, där en sund balans mellan parlamentet, domstolarna och regeringen bestämmer den politiska överhetens maktutövning gentemot de folkliga undersåtarna. Syftet är att skydda de folkliga undersåtarnas

Read More

Världens konspirationsteori

Begreppet ”konspirationsteori” lanserades av CIA på 1960-talet, efter Warren-kommissionens slutsatser beträffande mordet på president Kennedy. Var mördaren ensam eller inte? Numera förekommer konspirationsteorier inom flera områden… främst gäller detta vetenskapen och politiken. Ibland kombineras dessa båda discipliner, och då är som regel det överstatliga FN inblandat (t.ex. IPCC, WWF och WHO… klimat-, natur- respektive pandemi-hantering).

Read More

Pandemiteori

Nu har Covid-19-epidemin pågått i drygt ett år och man kan uppleva att sjukdomsbekämpningen blir mer och mer politisk, vad gäller åtgärderna och då inte minst vaccineringen. Mer om detta efter en kort resumé gällande den moderna pandemihistoriken. Sedan år 1889 har flera pandemier drabbat världen och Sverige med olika varianter av influensa- eller coronavirus.

Read More

Makt i otakt

Många skulle nog kunna nicka igenkännande och mena, att situationen i det svenska samhället överensstämmer mycket väl med den direkt efterföljande beskrivningen. I dagens Sverige gäller: allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt, men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang, som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever

Read More