Om asymmetriskt bekämpande

Med asymmetriskt bekämpande menas parter, vilka söker undertrycka varandra med helt olika medel. I Sverige kan man definiera flera sådana parter, som här i texten dock begränsas till tre. Exempelvis har alla extremistgrupperingar med kriminalitet i sina led inte blivit medtagna här. De tre  samhällskonstellationer, kollektiv eller organisationer, vilka omnämns nedan, strävar alla efter ökat

Läs mer

Fake Policy Party

Fake Policy Party kan definieras som ett ovederhäftigt kollektiv, där man blandar sanning, halvsanning och osanning på ett sådant sätt, att helheten framstår som riktig och trovärd även när den är falsk. Syftet är naturligtvis att framställa sig själv som oförvitlig och samtidigt få sina opponenter att framstå i dålig dager. I detta intrigspel tillämpas

Läs mer

Att ta sitt ansvar

Politikens absolut viktigaste åtgärd är att öka tryggheten för medborgarna genom att ta ansvar för välfärden. Skulle tryggheten minska genom att välfärden försämras, är det fel på politiken särskilt om högkonjunktur råder. Makthavarna borde kunna ställas till ansvar för ”välfärdsbedrägeri”, ifall påtagliga försämringar har lurats på medborgarna. I vårt land har problemen nu blivit så

Läs mer

Frågvis

Den, som aldrig frågar, får inga svar. Detta kan tyvärr även gälla den som ställer en obekväm fråga. Då erhålls kanske ett floskelsvar dvs. en monolog vilken inte alls besvarar frågan på ett explicit sätt. En del kallar detta ett typiskt politikersvar. Nämnda beteende hos den tillfrågade involverar också ett sådant mått av oärlighet eller

Läs mer

Sverige – ett (s)vunnet land

Koranen, som dels beskriver ett medeltida samhällsskick, dels påstås vara en nedteckning av Allahs heliga ord, kan ses som alla rättrogna muslimers evigt obevekliga rättesnöre. Eftersom allt fler människor i Sverige vill/tvingas tillämpa koranens budskap, borde alla etniska svenskar och i synnerhet våra makthavare ta ställning till denna skrifts lämplighet/laglighet i vårt land. Min extensiva

Läs mer

Styrka och svaghet

Det finns personer, vilka har försökt att skapa ett paradis på jorden, i bemärkelsen idealsamhälle eller mönsterstat. De, som har satt störst avtryck, har kombinerat sin strävan med en ideologi. Enligt mitt synsätt finns det två diametrala ytterligheter… 1) imperialistisk socialism, och 2) nationalistisk pluralism. Imperialistisk socialism kan sägas representera regimer med en tydlig ambition

Läs mer

Tiga är guld

Riksdagen har under 2018 att votera om ett tillägg angående en ändring  gällande den tillfälligt gällande: ”Lag om ändring i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, (2016:752) kallad ”Gymnasieundantaget”. Verkar detta byråkratiskt förvirrande? Det är i alla fall ändå exakt detta som åsyftas med ”Ordning och reda i asylpolitiken” enligt

Läs mer

Synden, skulden och skammen i den moderna ”häxjakten”

Den rätta sanningen: ”Alla människors olika värde” betingas av såväl den personliga relationen som den situationsmässiga utbytbarheten. Ju mer kärlek och/eller makt en människa besitter desto mindre utbytbarhet… samtidigt också desto större saknad, ifall gemenskapen bryts. Detta skulle inte stämma, om det svenska falskmantrat: ”Alla människors lika värde” vore verklighetsförankrat, ty då äger ju alla

Läs mer

Kontroversiella kontenta

1. Den politiska skiljelinjen Då det gäller samhällets ekonomiska flöde finns en tydlig vänster-höger-aspekt. Den gäller principerna hur skatter ska styra förhållandet mellan inkomster och bidrag. Socialistisk solidaritetsdogm Kapitalistisk belöningsdogm Höj skatten för de som arbetar Sänk skatten för de som arbetar och höj samtidigt bidragen och sänk samtidigt bidragen till de som inte arbetar.

Läs mer

Förfäkta fäkta eller undfly fly?

Det gamla ordstävet ”Bättre fly än illa fäkta” tycks ha hemsökt våra ”fredsdrabbade” makthavare, så att de till fullo har gjort detta till politisk korrekthet (PK) grundad på godhet/snällhet. Ett sådant beteende uppfattas på många håll ute i världen såsom svaghet. ”Modig eller mesig” (Voice or Exit) ställs allt oftare på sin spets i det

Läs mer