Narr

Narrande narrativ

Rubriken ”Narrande narrativ” kan utläsas som vilseledande berättelser. Skildringen av både vår dåtid och vår nutid innehåller en hel del narrande narrativ, och den metoden tycks etablissemanget vilja fortsätta med. Berättelsen om vane-svenskarnas Sverige har nu börjat att skrivas om, för att även kunna passa ny-svenskarna. Målet syns vara att skapa en ny inkluderande nationell

Läs mer

Odlad oäkthet

Ett äkta multikulturellt samhälle har en kulturgruppsbaserad struktur med dels ett för varje grupp specifikt regelverk, dels ett gruppgemensamt regelsystem gällande för samtliga grupper inom statens gränser. På ett liknande sätt fungerar samhället i ett land med delstater eller autonoma regioner – ett multi-autonomt samhälle. Vart är Sverige på väg? Mångkulturbeslutet 1975 (prop. 1975:26) kan

Läs mer

Den isande förlamningens islamisering

Med islamisering menas här: införande av muslimska sedvänjor och stödjande av detta. Länge drev makten en bagatelliseringsprocess beträffande islams inverkan på det svenska samhället… men eftersom muslimer inte låter sig integreras (de får enligt koranen inte mer än skenbart underordna sig ”de otrogna”, t.ex. oss svenskar)  blir deras framfart allt mer märkbar. Allt oftare uppmärksammas

Läs mer

Dragkamp

Den omärkliga maktkampen

Har du märkt att det i Sverige pågår en maktkamp mitt framför näsan på dig? Du har kanske anat detta utan att egentligen notera saken. Dessutom har det hela utspelats under många år men blivit allt värre på senare tid. Den pågående maktkampen gäller förhållandet mellan staten och nationen. Staten är en uppifrån påtvingad norm-kultur

Läs mer

Inblick i oskick

Kollektivism, i likhet med dogmen, att alla människors skulle ha samma värde, har uppstått ur brist på förståelse. Den dogmen har förstärks dels av ett ideligt upprepande dels av metoden att värdera den gångbara politikens åsikter högre än kunskaper. Varje individ är unikt olika men kan betraktas som en anonym del inom sitt kollektiv. Detta

Läs mer

En hemsk tiger

Visste du att Sverige tvingades betala ett omfattande krigsskadestånd efter andra världskriget? Det hade jag själv ingen aning om, intill helt nyligen. Det hela rör sig om en känslig historia, vilken i efterhand har blivit i det närmaste fullständigt censurerad. Dokumentavskrifterna i de svenska arkiven är inte undertecknade och utesluter preciserade uppgifter. Skadeståndsutbetalningarna till berättigade

Läs mer

Lid i natt

Generellt sett har alla levande organismer (inklusive ”intressen” och makt-etablissemang) sin egen fortlevnad som sitt mest fundamentala mål, vilket betyder att egoism trots allt är den starkaste drivkraften i allt fortskridande. Maktkampens aktörer – socialister, konservativa och islamister – ser ut att profilera sig tydligare och tydligare… Islamisterna gör det för tillfället som infiltratörer. Framgent

Läs mer

”Rättsstaten hotas av folkviljan”, lyder det falska påståendet. Därför måste staten skyddas från folket (underförstått den folkliga demokratin)

Socialism eller konservatism?

Maslows behovsteori är allmänt erkänd sedan länge. Den visar på mänskliga nödvändighetskrav i fem steg, med de mest grundläggande villkoren nederst (steg 1 i ”behovstrappan”). Steg 5: Behov av handlingsfrihet/självförverkligande Steg 4: Behov av uppskattning/synliggörande/beröm Steg 3: Behov av gemenskap/samhörighet/vänlighet Steg 2: Behov av trygghet/skydd/säkerhet (ex. kläder, bostad, tillit) Steg 1: Behov av livsuppehållande faktorer

Läs mer

Sosseasismen – korrekthetens oanat nya religion?

Både politik och religion bygger på tron om något bättre. Det medför att dessa två lätt kan blandas. Sosseasismen är ett fyndigt nyord (= sosse-samfundet), vilket syftar på sossarnas allt mer andäktiga förhållningssätt till sin egen allt mer ”felfria” politik. Denna har i vissa delar anammats även av andra partier. Politik kan sägas vara värdering

Läs mer

Intet nytt under solen

Ibland begår människor så fruktansvärda grymheter, att en tillämpbar laglig bestämmelse saknas. Sådan var situationen efter andra världskriget 1945. För att kunna döma de ansvariga nazisterna tillkom Nürnbergstadgan. Denna retroaktiva lagstiftning användes sedan vid den efterföljande rättegången, där de värsta förbrytarna dömdes till döden och avrättades. Nu har vi en snarlik situation, sedan många IS-terrorister

Läs mer