Trender och tendenser bakom makten i Sverige

Det här handlar om makt och maktambitioner, samt om utvecklingen och den strategi som utövas… här beskrivet med ett delvis elitistiskt ordbruk. Historiskt sett har maktambitionerna i samhällssystemet gällt kontrollen över: Civilsamhället, som individualismen vill behärska med folkliga värderingar. Myndighetssfären, som elitismen vill behärska med offentliga värderingar. Näringslivet, som ekonomismen vill behärska med marknadsmässiga värderingar.

Läs mer

Oädla försmädligheter

Med oädla försmädligheter avses här i texten: makthavares avsteg från ärlighet, riktighet, (val-)löften och/eller bindande avtal. Orsaken till den här typen av oetiska handlingar kan med stor sannolikhet definieras utifrån den ekonomiska termen förlust-aversion (hellre förebygga förluster än möjliggöra vinster). Inom politiken skulle ett motsvarande handlingsmönster bli: hellre nonchalera lösa problem än riskera ens famösa

Läs mer

Värdegrund – kollektivets gemensamma synsätt

På grund av asylpolitiken tog diskussionen om vår värdegrund fart under 1990-talet, åtminstone inom skolan där jag då arbetade. Efter en tid kom Skolverket med den för Sverige världsunika värdegrundsdefinitionen (En light-version lär finnas i Norge.) Denna bestod av så vackert klingande teser, att den nu har fått en mycket stor spridning i det svenska

Läs mer

Politiska rörelser

  Under många år ända fram till 2000-talet har rikspolitikens mest ideologiska skärningslinje eller frontlinje förflyttat sig i en vänster-höger-dimension. Tolkningen av den horisontella konfliktlinjens koordinater (utifrån ekonomiska principer) kan huvudsakligen sägas vara: ju längre åt vänster desto mer planekonomi-socialism, och ju längre åt höger desto mer marknadsekonomi-kapitalism. (Figur 1) Till följd av den nya

Läs mer

Det dolda förtrycket

Under det senaste året har jag tagit del av initierade texter (min bedömning) i digitala medier, främst Ledarsidorna, Det Goda Samhället och Projekt Morpheus samt Tino Sanandajis statistik. Jag har då noterat, hur både deras innehåll och deras kommentarer skiljer sig från framförallt SVT:s nyheter och rapportering. Mitt intryck är att SVT har fastnat i

Läs mer

BIDRA och BIDRAG i välfärdsstatens imponerande subventionsmaskineri

Sveriges välfärdsindustriella komplex – myntat av Patrik Engellau i ”Det goda samhället” – bygger på medborgarnas solidaritet med samhället och detta utifrån svenska värderingar… ett s.k. demokratiskt samhällskontrakt. Förutsättningen är, att allmänheten litar på samhällets förmåga att producera hjälpande nyttigheter. Principen är enkel: Ej få få bidra, medan få få bidrag. Förhållandet mellan bidra och bidrag måste då

Läs mer

Demokratins fundament och ”änglakörens” åsiktskorridor

Fungerande demokrati kan definieras som folkviljans konsekvens för samhällsutvecklingen. Ideala förutsättningar är: Fullödig och korrekt samhällsinformation (Utebliven eller skönmålad information skadar underlaget för folkviljans åsiktsbedömning.) Allmänna och fria val med flera alternativ (Yttrandefrihet utan paria-stämpling är ett villkor för en likvärdig åsiktsbedömning.) Ett lagstiftande parlament, vars ledamöter fördelas proportionellt mot valresultatet (Bortsett från en acceptabel

Läs mer

Uppdiktad icke-obsolet subtilitet

i oprioriterad oordning citera gärna nedanstående (numrerade) texter, men ange källan: ’Carl-Olof Orsander’ Statligt våldsmonopol må genomsyra totalt, fast olovligt våldskapital ’få’ styra lokalt. Ju eldigare feminism desto väldigare islamism. Vi lovar glatt… att besatt av skatt… fattas ej ett skvatt. Den fega tystnadens taktik möter aldrig nån kritik. För van demokrati bli sällan för

Läs mer

Förmåga såga Skånefråga

Den 28 juni 2016 invaldes Sverige i FN:s säkerhetsråd för åren 2017-18. När olika dignitärer spekulerade, om vad som troligen var den främsta orsaken till detta, framfördes åsikten: Sveriges mångåriga arbete för ett stärkande av de mänskliga rättigheterna. En sådan förmodan bygger antingen på okunskap eller på falskhet… troligen på okunskap, särskilt vad gäller Sveriges

Läs mer

Fördomar blommar

Tron på något icke påvisat är en djupt rotad, mänsklig egenskap. Det kan gälla religionen, politiken eller vilken -ism som helst. En mycket speciell tro utgörs av våra fördomar (förutfattade meningar, ogrundade uppfattningar, tvångstankar). Här följer ett urval av både egna och andras fördomar gällande invandringsproblematiken. ”Politik verkar markant opålitligast på ärendemarknaden.” Genom undertryckande av

Läs mer