BIDRA och BIDRAG i välfärdsstatens imponerande subventionsmaskineri

Sveriges välfärdsindustriella komplex – myntat av Patrik Engellau i ”Det goda samhället” – bygger på medborgarnas solidaritet med samhället och detta utifrån svenska värderingar… ett s.k. demokratiskt samhällskontrakt. Förutsättningen är, att allmänheten litar på samhällets förmåga att producera hjälpande nyttigheter. Principen är enkel: Ej få få bidra, medan få få bidrag. Förhållandet mellan bidra och bidrag måste då

Läs mer

Demokratins fundament och ”änglakörens” åsiktskorridor

Fungerande demokrati kan definieras som folkviljans konsekvens för samhällsutvecklingen. Ideala förutsättningar är: Fullödig och korrekt samhällsinformation (Utebliven eller skönmålad information skadar underlaget för folkviljans åsiktsbedömning.) Allmänna och fria val med flera alternativ (Yttrandefrihet utan paria-stämpling är ett villkor för en likvärdig åsiktsbedömning.) Ett lagstiftande parlament, vars ledamöter fördelas proportionellt mot valresultatet (Bortsett från en acceptabel

Läs mer

Uppdiktad icke-obsolet subtilitet

i oprioriterad oordning citera gärna nedanstående (numrerade) texter, men ange källan: ’Carl-Olof Orsander’ Statligt våldsmonopol må genomsyra totalt, fast olovligt våldskapital ’få’ styra lokalt. Ju eldigare feminism desto väldigare islamism. Vi lovar glatt… att besatt av skatt… fattas ej ett skvatt. Den fega tystnadens taktik möter aldrig nån kritik. För van demokrati bli sällan för

Läs mer

Förmåga såga Skånefråga

Den 28 juni 2016 invaldes Sverige i FN:s säkerhetsråd för åren 2017-18. När olika dignitärer spekulerade, om vad som troligen var den främsta orsaken till detta, framfördes åsikten: Sveriges mångåriga arbete för ett stärkande av de mänskliga rättigheterna. En sådan förmodan bygger antingen på okunskap eller på falskhet… troligen på okunskap, särskilt vad gäller Sveriges

Läs mer

Fördomar blommar

Tron på något icke påvisat är en djupt rotad, mänsklig egenskap. Det kan gälla religionen, politiken eller vilken -ism som helst. En mycket speciell tro utgörs av våra fördomar (förutfattade meningar, ogrundade uppfattningar, tvångstankar). Här följer ett urval av både egna och andras fördomar gällande invandringsproblematiken. ”Politik verkar markant opålitligast på ärendemarknaden.” Genom undertryckande av

Läs mer

Falska fasader

Gränsen för EU:s fattigdomsnorm i Sverige går vid en disponibel inkomst på 11 800 kr/månad. (News 55, 2016-07-08) Under denna gräns lever idag 250 000 fattigpensionärer. Det finns flera hundratusen arbetslösa, varav många måste betraktas som fattiga. Ändå görs inget genomgripande för någon av dessa båda grupper. När det gäller vår kanske största utgiftspost –

Läs mer

Den oavslöjade invasionen

Till Sverige kommer många utomeuropeiska människor. Så gott som alla har lämnat en maktfullkomlig statsbildning med ett dysfunktionellt samhälle präglat av lågt socialt kapital och dystra framtidsutsikter. Av de hitkomna är ungefär 11 % flyktingar per definition. Resten (89 %) utgörs av skyddsbehövande och lycksökare… ändå har etablissemanget valt att felaktigt kalla alla för ”flyktingar”.

Läs mer

Är vår demokrati i fara?

Demokrati är ett förhållningssätt, där en folkförankrad process efter fria val leder fram till beslut. En fungerande demokrati kan se olika ut, men förutsättningarna är alltid desamma. Ju mer dessa begränsas eller kringgås desto sämre blir demokratin. Demokrati i ordets vedertagna bemärkelse ska skapa förtroende – samhällstillit – vilket kan ske först när följande villkor

Läs mer

Utan spaning – ingen aning

Hur kan det komma sig, att den humanitära stormakten Sveriges folkrättsivrande regering systematiskt kränker skånskhet? – Det gör den väl inte alls! invänder du kanske. Samma inställning är det säkert många som hyser. Detta faller sig naturligt med tanke på den ensidiga och kraftfulla indoktrinering, som svenska staten under så lång tid har bedrivit, att

Läs mer

Sverige – en överraskande stormakt

När svenska staten, genom Svenska sveket, enväldigt och lömskt ogiltigförklarade de folkrättsligt bindande avtalen gällande bl.a. Skånes självstyre, var detta ett förräderi mot både fredsvillkoren och det skånska folket. Statens avskyvärda agerande och dess kränkande framfart i Skåne har med tiden lett till Sveriges Största Skam. Låt oss göra en kortfattad återblick för att lättare

Läs mer