Besannat lösryckta lösa rykten och annat

(Januari 2022) Allt är tro och politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt obundet!  – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet. ÄMNE 1 Alla människors olika värde har den svenska sjukvården manifesterat via sin prioritering gällande vården

Read More

Oönskad samlingsregering?

Många påstår, att det svenska samhället på nästan alla områden befinner sig i kris, samt att denna situation är orsakad av inre betingelser. Man kan ju tänka sig, att fram till valet i september 2022 låta Sverige styras av en samlingsregering… för landets bästa. Att lägga all prestige åt sidan och låta samtliga riksdagspartier få

Read More

Förbannat lösryckta lösa rykten och annat?

Under åren 2006-2010 skrev jag ett antal brev till Utbildningsministern, Skolministern, JO, Skolverket, Skolinspektionen och Regeringen. I varje brev upprepades samma faktaunderbyggda JA-och-NEJ-fråga. Är den nuvarande tolkningen/efterlevnaden av skollagen (1 kap. 9§) lagligt korrekt, då dess praktiska utfall till allra största delen förhindrar att Skånes elever får en kursplanemässig utbildning i sin egen särpräglade historia?

Read More

Dikt eller tillförsikt

Politiken har efter hand svårt omvandlat vårt land.Detta har för folket markant skett, utan att makten något har sett.Den, som land och rike så styr, sig efter hand om gelike illa då bryr. Politiken har tillräckligt konkret kunnat landa, efter förskräckligt smet och skrämselpropaganda.Vinklade versioner av selektivt utvalda skeenden har upplevts sanna efter upprepade beteenden.Ifall

Read More

Godhet eller dumhet?

Över folket i det säregna Landet långt uppe i norr härskade det stora Svekpartiet(S) ihop med det pyttelilla MikrobPartiet(MP). Genom sina skatteförsörjda riksmedier lät S + MP kontinuerligt driva en för folket försåtlig propaganda, vilket bröt mot medieuppdraget ifråga. Dessutom har härskarna undgått att bli kritiskt granskade av samma maktfromma riksmedier. Svekpartiets ofta upprepade motto

Read More

”Lika barn leka bäst”

Ett samhälles kvalitativa beskaffenhet kan utläsas av dess mänskliga harmoni. Denna levandegörs genom funktionen av de båda samverkande faktorerna: kulturgemenskap och konsumtionsförmåga eller levnadsstandard. Det var den tidigare allomfattande kulturgemenskapen, som gjorde det svenska samhället nästan helt homogent. Folks allmänna uppfattning var i stort sett allas egendom. Det hade den blivit på grund av vuxenvärldens

Read More

Den allvarsamma leken

Innehållet i den här essän handlar i korta ordalag om det Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) och den politiska samt fackliga arbetarrörelsens ”lek” med den svenska demokratin. SAP växte fram som en följd av industrialiseringen och kämpade för allmän rösträtt samt kravet att få bilda fackföreningar. Båda dessa vällovliga ståndpunkter vann gehör och förverkligades. Under 1920-talet blev

Read More

Hum om lagom faktum

Rubriken speglar kännedom om fog och ofog inom politiken. Politik kan lura alla någon gång… och naiva varje gång… men aldrig alla varje gång! (Parafras på uttalande av Abraham Lincoln.) Var och ens politiska ställningstagande grundas på egenintresse samt värderingar och förväntningar. Dessa blir över tid påverkade av lobby-ismens manipulation, där reklam och propaganda är

Read More

Demokratur

När landets högsta ledning över tid prioriterar sin egen makt mer än rättsstatsprincipen uppstår mer och mer demokratur. (I enlighet med Vilhelm Mobergs bedömning.) Rättsstatsprincipen är en grundtanke eller utgångspunkt, där en sund balans mellan parlamentet, domstolarna och regeringen bestämmer den politiska överhetens maktutövning gentemot de folkliga undersåtarna. Syftet är att skydda de folkliga undersåtarnas

Read More