Som ”änglakör” dom förför

 

änglar

Det är naturligtvis en ohållbar situation (”mes-anarki”), när lagstiftare drabbas av en sådan verklighetsskräck, att de själva väljer att inte våga följa gällande lagar, eller då de av feghet passiviseras av beslutsvånda. Än värre blir det när kritiska och okritiska röster bemöts med helt olika värdighet, och samma makthavare inte alls tycks beredda att vilja ändra sitt oärliga beteende.

”Migrationsbubblan bara sväller och sväller, medan flykten från ansvar allt mera gäller.”

Generellt sett stämmer ”mes-anarkins” politiker, mediafolk, kändisar och debattörer in i ”änglakören”. Dess entoniga lockrop hörs såsom en fager känslomassage, vilken påminner om despot-syndromet (känslomässig indoktrinering). Syftet tycks vara att med faktabrist undergräva pragmatiska åsikter och ställningstaganden (demokrati-fobi).

”Då politikens fakta försmäkta, gå änglakörens takt för äkta.” Klicka för att Tweeta

Den svenska utlänningspolitiken (migrations- och integrationspolitiken), som per capita troligen är världsledande, då det gäller att underblåsa människosmuggling, verkar allt mer verklighetsfrånvänd.

”Ärlighet och felbehandlade sår varar längst.” Klicka för att Tweeta

Av de som får asyl i Sverige är endast 11 % flyktingar per definition (enligt Migrationsverket). Resten är skyddsbehövande migranter. Båda kategorierna har tillsammans en volym, vilken över tid vida överskrider landets kapacitet mätt med svenaka kvalitetsmått.

”Flyktingen flyr för sitt liv; för migranten blir flykten fiktiv.” Klicka för att Tweeta

I änglakörens lovsång om utlänningspolitiken gäller det inte att lösa grundproblemet med volymen utan att skönmåla symtomen. På grund härav blir utanförskapet, arbetslösheten och kriminaliteten alldeles för hög bland de nyanlända. Politiken blir obegriplig, när den skapar fler problem än den löser.

Enligt världsbankens statistik hade 4 % av syrierna högskoleutbildning före kriget. Enligt SVT har 37 % av syrierna, som kommer till Sverige, högskoleutbildning.

”Is this brain-drain or insane-gain?” Klicka för att Tweeta

Beträffande nästan 50 000 nyanlända konstaterar Arbetsförmedlingen: ”Inskrivna arbetssökande inom Etableringsuppdraget som söker arbete som läkare, med adekvat utbildning i sökt yrke, uppgick till 41 personer i maj 2015.” (= 0,082 %) Endast 6 % av de nyanlända får riktiga jobb efter två år i Arbetsförmedlingens etableringsplan.

En invandrare som aldrig blir självförsörjande kostar skattebetalarna cirka 10 miljoner kr (enligt statistikbyrån i Norge och ABC Nyheter). Att ta en elev genom grundskolan kostar omkring 1 miljon kr, medan en enda kriminell karriär på 15 år belastar samhället med ungefär 23 miljoner kr (enligt nationalekonomen Ingvar Nilsson). Skattebetalarnas utlägg bör man ju sätta i relation till den vällovliga galan i Globen ”Hela Sverige skramlar”, som inbringade drygt 40 miljoner kr.

”Då landet blir undermåligt styrt, så blir grandet blunderdåligt dyrt.” Klicka för att Tweeta

Många svenskar oroar sig… för att demokratin allt mer åsidosätts… för att tryggheten ska minska… för att välfärden ska försämras… och för att framtiden helt enkelt ska bli mörkare. Den svenska politikens åtgärder tycks inte längre kunna bemästra de samhällsproblem, som den själv har skapat.

”I känslohysterins fagra enfald tystas ängslan likt laga befalld.” Klicka för att Tweeta

För att bedriva en human politik måste Sverige INTE ta emot omkring 30 % av de till Europa ensamkommande ”barnen”. INTE heller måste Sverige per capita ge asyl åt överlägset flest flyktingar och migranter i västvärlden. Ifall Sverige minskade antalet asylbeviljningar per capita till ungefär våra grannländers medelnivå… skulle den volymen då vara inhuman eller rasistisk?

”Då politiken värka obegriplig, så verka polemiken osviklig.” Klicka för att Tweeta

Så snart… svensk lag inte kan upprätthållas i vissa områden (no go-zoner)… närdemokratin försämras genom (olagliga?) inskränkningar i det kommunala självbestämmandet… ”stölder” sker från biståndsbudgeten… undantag ”måste göras” från lagstadgade riktlinjer (t.ex. Dublinförordningen och anhöriginvandringen)… oskuldskontroller får plåga flickor… och kommunala krislägen införs… är detta mycket tydliga signaler på att något har gått snett i politiken (mes-anarki).

”Nog så främmande hörs toner, då skrämmande görs no go-zoner.” Klicka för att Tweeta

När det gäller utlänningspolitiken har taktiken varit att tysta ner såväl frågan som dess kritiker. Samtidigt har många av frågans opponenter blivit misskerditerade och/eller utfrysta. I denna ”officiellt godartade” mobbning har änglakören varit mycket aktiv och fått designa den demokratifientliga åsiktskorridoren.

Mes-anarkins åsiktskorridor och pragmatiska utanförskap vållar väljarna ett demokratiskt underskott, som i grunden stärker politikerföraktet (och frågans motståndare). Då ansvariga makthavare beter sig gentemot folket som om de vore kolonialherrar, minskar förtroendet både för dessa och deras politik. Parallellt kommer änglakörens skenhelighet med tiden säkert att krackelera, men kanske inte förrän rekylen har blivit ordentligt märkbar.

”Driver med oss gör det åhörda svallet, och drar alla med i det ådragna fallet.” Klicka för att Tweeta