Sveriges största skam

censor photo

Försvenskningens indoktrinering har nu nått så långt, att självcensuren hos flertalet skåningar leder till, att man försvarar statens utplåning av skånskhet.

För en tid sedan såg jag rubriken ”Sverige – mänsklighetens land”. Detta pösande av självgodhet tycks ha blivit ett markant inslag i den svenska nationalkaraktären. Svensken agerar alldeles för ofta ”världssamvete”. När andra länder då klandras, framhäver vi underförstått också Sveriges förträfflighet. Denna osanna självbild drar emellertid ett löjets skimmer över både svensken och Sverige.

Det finns mycket som är bra i Sverige. Men lika förträffligt som självbilden kan landet knappast påstås vara. Man skulle lite förenklat kunna säga, att allt som verkar ofördelaktigt för nationen, har makthavarna hittills lyckats sopa under mattan. Därför har svensken i gemen dålig kunskap om landets smutsiga affärer. Dessa skamligheter vill ingen heller veta av.

Sveriges Största Skam (SSS) torde gälla trakasseriet beträffande Skåne, skåningen och skånskan. Detta förnedringsarbete som pågått under århundraden har berört 100 000-tals skåningar och gör så än idag. Makthavare och myndigheter har på det strukturella planet sannolikt utsatt det skånska folket för mer allvarliga brott mot mänskliga rättigheter än någon annan svensk folkgrupp.

Skånes garanterade självstyre…

Vid Skånes noggrant reglerade övergång från dansk till svensk överhöghet, var Danmark i chocktillstånd men inte militärt besegrat! Därför fick svenskarna, vilka var i tidsnöd, acceptera en rad danska krav. Parterna fastställde, att Skåne (tillsammans med Halland och Blekinge, vilket fortsättningsvis inte särskilt anges) skulle ha samma regent och samma grundlagar som Sverige. I övrigt skulle Skåne minsann vara helt självstyrande… jo, faktiskt!

”Vår historia är förspelet till framtiden.” Klicka för att Tweeta

Skåne skulle fortsätta att ha sin egen lag (Skånelagen, Nordens äldsta lag), sitt eget språk (skaniska eller östdanska), sina egna privilegier, sin egen kyrkoordning, sina egna rättigheter osv. Detta finns ordentligt dokumenterat i flera ratificerade avtal, vars efterlevnad svenska staten garanterade. Forum för det avtalade självbestämmandet var den skånska lantdagen.

… upphörde och blev ”en lyckad omnationalisering”

Under en riksdag i Stockholm, där skåningarna genom en illistig procedur inte fick närvara, passade kunglig majestät på att enväldigt och svekfullt fastställa, att Skånes garanterade självstyre helt sonika hade upphört. Genom detta folkrättsvidriga ”majestätsbrott” – Svenska sveket – kom skåningarna att förlora mycket av sina skånska särdrag. Detta var något som skåningarna aldrig hade önskat. En svensk efterkonstruktion påstår dock motsatsen.

Den skånska lantdagen avskaffades. Övergreppen, då de berörda människorna tvingades anamma en oönskad svenskhet med bl.a. uniformitet (införande av svenskt regelverk), blev så omfattande och så genomgripande, att mycket skånskhet nu har eliminerats. Åsyftade process med svekfulla brott mot folkrätten brukar svenska staten betrakta som ”en lyckad omnationalisering”.

”När politiken inte tål granskning, är dess dolska mål förvanskning.” Klicka för att Tweeta

Statsmakten försöker med olika härskartekniker förneka, bortförklara, bagatellisera och/eller förlöjliga varje skånings/kritikers oerhörda ”fräckhet” att belysa det skånska problemet. Detta gjordes på allvar redan 1923. I stort sett har inget positivt hänt sedan dess. Istället har staten fortsatt sin illegala försvenskning, och detta med massmedia som sitt okritiska (och förmodligen okunniga) redskap.

Än idag undertrycks skånskheten

Fortfarande får Skånes elever ingen utbildning i Skånes historia, vilket är ett brott mot skolagen. Fortfarande erkänner staten inte skånska (= försvenskad skaniska/östdanska) såsom ett regionspråk, trots att FN gör det. Fortfarande godtar staten inte regionen Skåneland (Skåne, Halland och Blekinge). Fortfarande erkänner staten inte Skånelands röd-gula flagga, trots att den med största sannolikhet är Nordens äldsta korsflagga.

”Ifall skändningen verkar nog enorm, verkar nog fallet bli en norm.” Klicka för att Tweeta

skåningar är

skånska är

Skåningar och skånska förknippas inte med mycket positivt vid en sökning på Google. ”fult”, ”rasister”, ”dryga”

Det ”platta” Skåne, den ”dryge” skåningen och den ”grötiga” skånskan är några av de många nedsättande omdömen, som fler än maktens utövare har använt. Den gemensamma faktorn är och har varit att med hån, ringaktning och desinformation kränka skånskhetens värdighet. Över tid åstadkommer detta en allt generellare försvagning av den genuina skånskhetens stolthet.

Olika aktörers konforma undflyende beträffande det skånska problemet kännetecknas av tigande, förnekande och/eller floskelsvarande. Det kan sägas vara en absolut motsats till talet om ett öppet samhälle med optimal transparens. Ju mindre värdighet den skånska identiteten förknippas med, desto värre har statens långtgående och intoleranta skanofobi (skånskskräck, avoghet mot skånskhet) fått verka… i Sverige – mänsklighetens land.

”Då trakasseri bli tillräckligt inövat, så flacka dess mani förskräckligt utövat.” Klicka för att Tweeta

Sverige – självgodhetens land

Försvenskningens indoktrinering har nu nått så långt, att självcensuren hos flertalet skåningar leder till, att man försvarar statens utplåning av skånskhet. Detta bekräftas också av det mycket vanliga och därtill skuldfrälsande kliché-argumentet: ”- Men, vi är ju alla svenska nu.” Det finns således en uppenbar rädsla att våga hävda ett legalt stärkande av skånskheten. Detta tyder på, att på tok för många skåningar nu aningslöst lever såsom mentalt kuvade individer i Sverige – självgodhetens land.

Sist men icke minst lever skåningarna idag till följd av SSS under ett politiskt förmynderi, eftersom det skånska folket missunnas det i avtal fastställda och av svenska staten flerfaldigt garanterade självbestämmandet. Något som kanske skulle kunna likna det på Åland.

”Det skånska folkets kulturarv, som ingen skola föra vidare,
få så en skammens frid genom Skånes lidna tid.”

I ungefär samma omfattning som Skåne berörs Halland och Blekinge av Sveriges Största Skam.

Photo by harmonica pete