Hejarens dyra luftslott

Neuschwanstein Castle photo by robef, Flickr

De drastiska förändringarna i migrationspolitiken kan nog ha sönderblåst illusionen avseende hejarens dyra luftslott.

Den 4 december 2015 enades regeringspartierna om en lagrådsremiss (som delvis togs tillbaka). Dess syfte var kort och gott att ge regeringen en snabb möjlighet att kraftigt kunna minska inflödet av asyksökande till Sverige. Motiveringen sades vara att garantera ”samhällets säkerhet, dess funktionalitet och överlevnad”. Tydligare än så kan man knappast underkänna den egna och förut så förträffliga migrationspolitiken.

Hur har det kunnat bli så här? Det förmodligen bästa svaret på frågan gavs redan 2015-08-23 i den uttömmande blogginlagan Värdegrundsdemokrati är antidemokrati i textstyckena ”Men kriterierna jag först nämnde – – – och giftskåpsstämpel.” Läs och begrunda!

”Politikens trendskapare verka som åsiktsbevakare och rasistmakare.” Klicka för att Tweeta

Enligt nyssnämnda blogg har makthavarna utnyttjat den s.k. värdegrundsdemokratin och då med alla upptänkliga medel fört folket bakom ljuset. Politik som förutom stämplingar motiveras eller försvaras med retoriska påståenden av pseudokaraktär kan ses som försåtligt indoktrinerande t.ex. ”Ingen människa är illegal.” Nej, naturligtvis är ingen person olaglig… det kan ju bara en förseelse/gränskränkning vara.

Liknande språkliga finesser lyder: ”Mångfald är inget hot.” Nej, det kan ju faktiskt bara dess yttringar vara. ”Fattigdom kan inte förbjudas.” Nej, självklart inte… men utan att just förbjuda fattigdom kan tiggeri göras olagligt. Det handlar då om politisk vilja utanför åsiktskorridoren.

En genomgripande analys beträffande den förda politiken ger Lasse Granestrand, SvD Debatt 2015-12-04, i ”Flyktingfrågan misskött av politiker och medier”.

Effekten av ID-kontroller

Riksdagsbeslutet, om ID-kontroller vid inresa till Skåne från utlandet, kommer tveklöst att missgynna regionen och dess invånare, inte minst pendlarna. Frågan har ställts, om åtgärden att försvåra flödet i ”Greater Copenhagen” inte också kan vara ett tjuvnyp från ”The Capital of Scandinavia”

Kan nämnda missgynnande även anses innehålla ett visst mått av tanklös skanofobi?

Skanofobi är en illasinnad attityd eller avoghet gentemot Skåne, skåningen och skånskan. Fenomenet förekommer tyvärr i en oanad omfattning. För detta redogörs i artikeln ”Sveriges största skam”.

SVT:s Mats Knutssons fråga: ”Hur mycket invandring tål Sverige?” är fortfarande obesvarad.

Framgent kommer den förda migrationspolitikens konsekvenser med största sannolikhet att missgynna hela det svenska folkhushållet. ”Ordning och reda i asylprocessen” innebär bl.a:

  1. att färre asylsökande måste komma till Sverige,
  2. att fler individer måste avvisas eller utvisas mot sin vilja,
  3. att kommunerna måste tvingas utöka sin integrationsverksamhet,
  4. att arbetsmarknaden måste förses med mer/fler okvalificerade arbetsuppgifter,
  5. att lagar och bestämmelser måste förtydligas och efterlevas (även av makthavarna).

1. Färre asylsökande

Beslutet om ID-kontroller kommer naturligtvis att minska tillflödet av migranter… men tillräckligt? Kanske måste även de svenska bidragsnivåerna till asylsökande göras mindre attraktiva.

2. Fler måste avvisas

Att avhysa personer, som inte har rätt att vistas i landet, har hittills visat sig vara mycket svårt enligt Egor Putilov, ”Sverige klarar inte att skicka tillbaka folk”. Med gedigen insikt visas här, att problemen med utvisningar har man i Sverige aldrig klarat på det strukturella planet.

3. Utökad integrationsverksamhet

Att staten till följd av en överansträngd migrationspolitik måste bryta mot kommunallagen och ändra andra bestämmelser för att realisera integrationsproceduren i kommunerna, vittnar om desperation. Förmodligen måste kommunalskatten höjas rejält i ett stort antal kommuner år 2017, då det extra statsbidraget på över 8 miljarder kr inte längre kan nyttjas.

4. Fler okvalificerade jobb

Motiveringen, att flyktingar/migranter behövs som arbetskraft till en åldrande befolkning, är helt riktig. Kravet är dock, att invandrarna mycket fortare än hittills (cirka 8 år i snitt) måste komma till en försörjningsgrad på 72 %, för att motiveringen ska hålla. Flera experter bl.a. Tino Sanandaji har i sina rapporter visat på omöjligheten med detta utifrån den rådande politiken.

Två exempel: 33 % av de nyanlända har mindre än 9-årig grundskola (0,8 % för svenskfödda). Åsyftade kompetens(brist) kan relateras till endast 10 % av jobben på den svenska arbetsmarknaden, och här har i första hand ändå helst svenskfödda blivit anställda. Av anhöriginvandrade kvinnor har 50 % aldrig haft någon anställning i hemlandet.

5. Förtydligande av lagar

Konstitutionen, regelverket och svenska språket ligger till grund för den gemensamma samhällsmoralen i landet. Därför måste vetskapen om deras överordnade betydelse bli ett krav på efterrättelse… för att få uppehållstillstånd i Sverige.
Det är naivt att tro, att månghundraåriga konflikter mellan religiösa uppfattningar, kulturer och etniciteter ska upphöra, så snart sådana nyanlända traditionsbärare efter Migrationsverkets likabehandling har reducerat dem till asylsökande i dagens Sverige. Det är också naivt att förkasta varningen, att utlopp för intoleranta traditioner kan komma att drabba hela det svenska samhället.

”Den som inte ser branden för alla lågorna, ger heller aldrig förbanden till plågorna.” Klicka för att Tweeta

Då den mångåriga politikens omläggning måhända överilat men motvilligt ges förklaringen, att de nödvändiga grundförutsättningarna måste anpassas till verkligheten, så ses det drastiska draget nog ha sönderblåst illusionen avseende hejarens dyra luftslott.

Photo by robef