Konspirationsteorier?

Bilderberg Hotel

Bilderberg hotel i Nederländerna, där det första mötet hölls 1954. Foto: Wikipedia/Michiel1972

Jag är ingen ekonom (har dock läst ekonomi vid Ekonomihögskolan, nuv. Linnéuniversitetet, i Växjö). I det följande tänker jag förmedla en liten bit från min bild av vekligheten. Den teoretiska grunden för samexistens i ett modernt, fungerande samhälle vilar på tre fundament:

  1. Politik, som ska bygga på fakta och vara övertygande.
  2. Religion, som ska bygga på tro och vara förtröstande.
  3. Moral, som ska bygga på känsla och vara rättvisande.

Sunt förnuft kan upplevas som förmågan att i beslutsfattandet kunna hålla isär ovanstående tre fundament. När självcensur har ersatt sunt förnuft, har ideologi trängt undan åsiktsfriheten och det kritiska ifrågasättandet. Fel i samhällsutvecklingen uppstår, då brister i sunt förnuft får råda, så att politikens sakfrågor och den demokratiska processen saboteras av religiös och/eller moralisk (ofta snällhet/godhet) ideologi.

Vad är rättvisa?

Ska inte politiken upplevas vara moraliskt rättvisande? Jo, naturligtvis… men någon absolut rättvisa existerar inte. Exempelvis kan en rättvis ekonomisk fördelning grundas på ”lika åt alla” (krontal) eller ”efter förtjänst” (procent) eller ”efter behov” (bedömning). Det politiska faktaunderlaget (fritt från odemokratisk tro/känsla) måste vara avgörande.

Ifall samhällets bidragssystem inte upplevs rättvist förlorar politiken/demokratin i trovärdighet. Samhällskontraktets nödvändiga tillit minskar. Det är just den upplevelsen, som allt fler svenskar omfattas av. Många av dessa ifrågasätter den generella välfärdens likafördelningsprincip, och de vill ha en kvalificeringstid för nyanlända enligt modellen ”Gör din plikt, kräv din rätt!”

Åsyftade plikt inbegriper först ett lagligt leverne med egenförsörjning som genererar skatteinkomster till samhället under en flera år lång kvalifikationsperiod. Först därefter kan den 100 %-iga välfärden komma ifråga.

En dystopisk åsikt ifrågasätter, om de nuvarande makthavarna eller alliansen kan tillämpa sunt förnuft i sådan omfattning, att en nära nog total omläggning av politiken kan åstadkommas. Bidragspolitiken till följd av de globala influenserna måste minskas. Efter Japan är Sverige sedan en tid världens mest skuldsatta ekonomi alla kategorier, med 293 % av BNP (finansportalen.se/sverigesekonomi).

Bilderberggruppen

Den globala ekonomins mest inflytelserika maktkonstellation torde vara Bilderberggruppen. (Googla gärna på detta begrepp.) Här finns bank- och finansvärldens viktigaste aktörer samt många av storpolitikens mäktigaste beslutsfattare representerade. Gruppens möten är garanterat sekretessbelagda. Vem, som säger vad, har hittills aldrig sipprat ut.

Till gruppens möten inbjuds (såsom gisslan?) även en del politiker, akademiker och mediefolk. Svenska politiker som har deltagit är bl.a. Fredrik Reinfelt, Stefan Löfven och Annie Lööf.

Bilderberggruppen sägs enligt en hemlig agenda eftersträva elitistisk överstatlighet och därmed nationalstaternas upplösning. Deras medel är globalism med frihandel och fri migration. Detta gynnar nämligen gruppens ekonomiska intressen… och metoden är, att skuldsätta nationalstater genom upplåning.

Italienska källor hävdar (enl. Projekt Morpheus, 2017-08-28), att i samverkan med människosmugglare har hjälporganisationer med fartyg finansierade av medlemmar i Bilderberggruppen idkat ”taxitrafik” på Medelhavet och fraktat ”räddade” migranter till Europa. Även SIDA sägs ha medverkat finansiellt.

Fri migration initierar för mottagande stater en omedelbar försörjningsbörda med stor upplåning som följd. Samtidigt skapas bostadsbrist. Bostäder måste byggas, vilket ökar bankernas utlåning/vinster. Dessutom växer jobbkonkurrensen, vilket är lönedämpande och ökar företagens vinster. Det tycks således ligga i Bilderberggruppens intresse, att migrationen blir så stor/dyr som möjligt.

Kanske stämmer påståendet, att Sverige har blivit Bilderberggruppens experimentområde, och då klarnar logiken, varför Sverige (stat + privat) har världens näst högsta skuldsättning samt västvärldens högsta per-capita-invandring. Har svenska makthavare varit mer lojala med Bilderberggruppen än med landets skattebetalare?

Sveriges ekonomi anses just nu vara starkare än andra EU-länders… det heter högkonjunktur. Kan det helt enkelt vara så, att Bilderberggruppens storkapitalister gynnar det lojala Sverige mer än andra länder?

Nationalism (även fredlig sådan) ligger ju inte i Bilderberggruppens intresse. Därför motarbetas dylika tendenser. Det påstås att schweiziska banker har köpt amerikanska aktier för mångmiljardbelopp. Tanken lär vara, att vid en hastig försäljning av dessa aktier ska åtgärden  smitta av sig och orsaka ett globalt kursfall. Den amerikanska ekonomin skall då drabbas så allvarligt, att president Trump måste avgå.

Klimatpolitikens energiomställning kommer att bli en mycket dyr affär för så gott som alla stater. De omfattande investeringar som måste göras, kommer att skapa enorma inkomster för Bilderberggruppens aktörer. Därför har dessa redan nu påverkat FN:s ”Agenda 2030 för hållbar utveckling”.

Sverige är en liten spelare i de globala sammanhangen. Kostsamma svenska miljösatsningar (med vinster till Bilderberggruppen?) gällande luftföroreningar ger en miljöförbättring, som på årsbasis beräknas neutralisera utsläppen i Kina under två veckor.

Regionalisering

En annan betänksam utveckling i Sverige gäller psykisk ohälsa. Ökningen under åren 2011-2016 var 159 % och har under första halvåret 2017 noterats till 71 % (Ann Heberlein, Psykisk ohälsa – ett folkhälsoproblem i skuggorna). Tidigare har orsakerna oftast hittats i familje- och/eller arbetslivet. Frågan är om vi inte måste lägga till oron för samhällsutvecklingen, med samhällskontraktets urholkande, såsom en allt allvarligare faktor.

Den centrala maktkoncentrationspolitiken har ju utan något resonabelt fokus på en vettig mättnadsgräns orsakat en ackumulerad institutionell  anorexi, samtidigt som den har gynnat och glorifierat: värdegrundsetableringen, urbaniseringen, kulturglobaliseringen, invandringen och pensionärsdiskrimineringen. Naturligtvis vållar detta oro… och då kan sägas:

”Könsneutrala dass är en krystad skitsak.”

Makthavarna vill nu lösa den av dessa orsakade situationen med nya djärva grepp såsom massutbildning bl.a. studiestartsstöd och låglönedumpning. Om dessa satsningar över huvud taget hjälper vet ingen… eftersom grundproblemet tycks vara själva maktkoncentrationspolitikens utövande. Då behövs istället en reell regionalisering med tillhörande maktutövning.

”Politikens fel sätter tilliten på spel.”