Hum om lagom faktum

Efter FBI-spaning (Trojan Shield) världen över  kunde polisen i 16 olika länder under försommaren 2021 genomföra gripandet av 800 mycket kriminellt belastade individer. Det blir i medeltal 50 gripna per land. För anknytning till vårt land greps emellertid 155 brottsmisstänkta… alltså tre gånger så många som i medellandet.

Rubriken speglar kännedom om fog och ofog inom politiken.

Politik kan lura alla någon gång… och naiva varje gång… men aldrig alla varje gång! (Parafras på uttalande av Abraham Lincoln.) Var och ens politiska ställningstagande grundas på egenintresse samt värderingar och förväntningar. Dessa blir över tid påverkade av lobby-ismens manipulation, där reklam och propaganda är mest framträdande. Här lanseras alltid ett budskap, vars ev. lurighet kan vara hart när omöjlig att komma underfund med.

”Nyspråk verkar som ett enande stråk för att undvika klarspråk.”

För att politiken ska lyckas lura alla eller nästan alla mer än någon enstaka gång, måste den kryddas och serveras på ett smakfullt sätt… och detta må då ske enligt indoktrineringsmodellen: nyordsetablering + verklighetsomskrivning + minnesutsuddning eller historieförbättring + mentalitets-reformering… denna lömska process ger till resultat en nästan omärklig hjärntvätt.

Indoktrinering i en folkfientlig förvillelse-anda hedrar den s.k. Stalin-doktrinen: Den, som har makt, ska också avgöra, vad som är sant.

Texten i den här essän kan kopplas till en kritisk syn på den svenska nutidspolitikens utåtagerande.

All demokratisk strävan handlar om den optimala balansen mellan: frihet, rättvisa och trygghet. Dessa tre måste i sin tur fastställas i lagar. Här ska regleras både personliga friheter (rights) och kollektiva rättigheter (entitlements). Åsyftade lagar och regler måste försvaras av en självständig  författningsdomstol (en sådan saknas fortfarande i Sverige).

– Rights (= personliga friheter) gäller förmånen att slippa något, som vållar obehag, vad avser inskränkningar i t.ex. yttrandefriheten, äganderätten, och näringsfriheten.

– Entitlements (= kollektiva rättigheter) gäller förmånen att få något, som lindrar obehag, vad avser hjälp enligt samhällets allmängiltiga service.

– Omfånget av och balansen mellan rights och (skattefinansierade) entitlements brukar benämnas samhällskontraktet. Utvecklingen då en författningsdomstol saknas: Rights inskränks medan Entitlements förstärks, dvs. individens inflytande minskar medan statens/samhällets ökar.

Personliga och kollektiva lagligheter enligt samhällets värdesystem utformar civilisationen. Politikens dilemma uttrycker vissa politiker på följande vis:

Vi vet precis, hur vi kan klara av varje utmaning, men efter det att utmaningen är avklarad, vet vi inte, hur vi ska klara av att bli återvalda.

Därför blir politikens omsättningsmaximerade strategi:

  1. När en utmaning har uppstått… beskatta orsaken.
  2. Om utmaningen fortsätter… reglera utfallet.
  3. Om utmaningen upphör… subventionera fortlevnaden.

I den här typen av uttalad ”egoist-strategi” har självändamålet att behålla makten och prestigen naturligtvis fått högsta prioritet. Därför har vi fått: Placebo-politik = försåtligt hävdande av ohållbar grundtanke eller åtgärd. Placebo-politisk intervju = försåtligt utfrågande av motståndare till ohållbar grundtanke eller åtgärd. Placebo-politisk rapport = försåtligt framläggande av känslomässigt omdöme till stöd för ohållbar grundtanke eller åtgärd (jmf. ”snyft-reportage”).

Placebo-politiken kan också betraktas som PEKÅ = Politiska Elitens Krassa Åsikter. PEKÅ-ismen förespråkar sådana Politiskt Korrekta men onaturliga tillstånd som inte uppstår av sig själv, utan istället kräver offentliga insatser för att komma till stånd och sedan fortleva. Resultatet blir härskarelitens oförmåga att tala sanning om det uppenbara.

Att statsmedia/regimmedia (SR + SVT) upplevs stå för samma oförmåga och därvid framstå såsom fingerat opartiska visar en undersökning där sympatisörer till V + S + MP+ C angav sitt förtroende till drygt 80 % medan motsvarande värde för M + KD + SD var ungefär hälften. Den officiella lögnen om statsmedias opartiskhet är farlig för samhället.

Inom PEKÅ-ismen renodlas oligarki-tesen: Partiproffsen tar alltid makten över kollektivet… först över medlemmarna, vilka nästan görs till paria genom partistödet… och sedan över medborgarna genom ämbetsmännens ansvarsbefrielse ihop med bidragspolitikens muterade inverkan. Resultatet har blivit såväl byråkratur som demokratur. För att förstärka politikens försåtliga ”godhet” eftersträvas en sådan följsamhet, som ofrivilligt har blivit något av lagom-landets fega konsensus.

Nyssnämnda konsensus (med krav på flocksympati) utgörs av inskränkthet, likgiltighet, bekvämlighet samt äregirighet. Förfaringssättet motarbetar all berättigad opposition dels genom en oärlig tystnadskultur dels genom ett känslopräglat motstånd mot både hederliga fakta och dessa faktas självuppoffrande anhängare. Det bästa exemplet på detta är utan tvekan invandringspolitiken och dess negativa följdverkningar… orsakssammanhang som absolut inte får kopplas samman.

”Javisst gör’et ont om floppar brista… och dom visa hela köret, som toppar drista.”

PEKÅ-ismens verkliga misslyckande kan utläsas i OECD:s s.k. Välståndsliga där resultatet speglar BNP per invånare. 1970 låg Sverige 4:a och 2019 kom Sverige 12:a, plus att landets utveckling beskrevs som ”medioker”. Orsaken är naturligtvis makthavarnas ekonomiska vanstyre. När mångmiljardbelopp går till utländska medborgare, blir det självklart svenska medborgare och deras välfärd, som går miste om pengarna. Denna logik visar makthavarna oförmåga att tala sanning om.

”Bedrägeriet syns bra betalt… så må dess gaphalsar klart ha galt.”

Den av många ekonomer tillämpade Lafferkurvan visar, att skattehöjningar förbi kurvans höjdpunkt leder till ett sjunkande utfall dvs. samhälls-onytta. Lafferkurvan ser ut som en regnbåge, som börjar i origo. Den horisontella axeln (X) illustrerar en ökande skattenivå. Den vertikala axeln (Y) åskådliggör utfallet dvs. den ekonomiska samhällseffekten. Skattenivån i Sverige har redan passerat kurvans höjdpunkt. Lafferkurvans existens och finansiella betydelse visar makthavarna oförmåga att tala sanning om.

”Kostnadsdrivande beslut få politiker fatta utan prut.”

Ett av de mest kostsamma projekten just nu gäller covid-vaccineringen. Världshälsoorganisationen (WHO), som kommer med råd till de olika FN-länderna, har kallats ”Bill Gates lekstuga” på grund av hans stora inflytande inom WHO. Bill Gates har ett ägarintresse i västvärldens vaccinproduktion. Genom WHO:s samarbete med politiken rekommenderas alla jordens människor att vaccineras mot covid 19.

Nämnda vaccinations-iver verkar medicinskt sett överdriven, då det finns billigare botemedel, vilka vaccinlobbyismen dock påstås ha fått stoppade. Enligt ”America’s Frontline Doctors”  och ”Bota Sverige” får Ivermectin inte förskrivas av svenska läkare. Zink, Hydroxiklorokin och Azithromycin är en verksam kombinationsbehandling. De två sistnämnda substanserna lär emellertid vara stoppade i hela världen.

”Är WHO:s vaccinations-immunitet världens värsta välgörenhet?”

Den föga välgörande, feministiska politiken har dragit isär landet och därvid skapat en allt tydligare könsuppdelning. För att dölja detta har den genusinspirerade feminismen försökt att ersätta de två biologiska könen med ett oräkneligt antal kön, vilka definieras såsom varande sociala konstruktioner. Sverige är på väg att (tvärt emot feminismens propåer) få en uppdelning i manligt och kvinnligt, vilket redan märks mycket tydligt på arbetsmarknaden.

”Självidentifiering, som trotsar naturen, verkar sjukligt idéburen.”

Med en viss generalisering kan man säga, att männen arbetar i den konkurrensutsatta näringslivsindustrin, varigenom de har blivit samhällsförsörjare… medan kvinnorna, som arbetar i den skattefinansierade välfärdsindustrin, har blivit samhällsförsörjda. När en del politiker talar om att förbjuda vinster i välfärden, blir det därför i första hand kvinnor som påverkas, t.ex. personal inom privat skolverksamhet… men inte de privatanställda arbetarna, vilka byggde skolan.

”Män sägs utveckla samhället, medan kvinnor syns förvalta det istället.”

Apropå skolan… och PISA-resultatens förfuskande, så visar makthavarna en medveten oförmåga att tala sanning om det uppenbara, nämligen invandringens negativa inverkan på elevernas sammantagna skolprestationer.

”Aktiv okunskap dämpa ärlighet och fakta, som man förakta.”

Till följd av samhällsstrukturen råder en påvisbar skillnad mellan manligt och kvinnligt röstande. Om vi endast hade haft manlig rösträtt hade (enligt NOVUS) M, KD och SD fått egen majoritet med 55 %. Hade vi endast haft kvinnlig rösträtt, hade V, S, MP och C fått egen majoritet med 58 %.  Vi har (enligt Göteborgs universitet) fått ett könsbundet väljarmönster.

Positiv särbehandling i utjämningssyfte mellan män och kvinnor kan ses som ett feministiskt och förföriskt missbruk för att åstadkomma en konstgjord likvärdighet. Sådana oftast pro-kvinnliga åtgärder förfäktas gärna av samma aktörer, som i andra sammanhang förnekar förekomsten av de två biologiska könen.

Arbetslösheten är en ständigt återkommande politisk fråga. Den som är sysselsatt en enda timme per vecka är inte arbetslös enligt den svenska modellen. Detta innebär att det här vilseledande måttet på arbetslöshet borde ersättas av självförsörjningsgrad utan försörjningsstöd mätt i procent. Vi har nu drygt 800 000 individer i ”arbetskraftsutbudet” vilka inte är självförsörjande. Den nuvarande politik-anpassade arbetslöshetsstatistiken verkar innehålla för mycket Fake work.

Det finns skäl att misstänka, att statistiken och den tillhörande argumentationen har tillkommit för att dölja politiska osanningar. Vad gäller extratjänster, nystarts- och introduktionsjobb går 80-90 % till nysvenskar (vilka utgör ca: 20 % av befolkningen). Endast yrkesintroduktions- och lönebidragsanställningar återspeglar något sånär riktigt den demografiska etniciteten. Vi har fått ”en offentligt försörjd underklass av hitflyttade daglönare” (Bulletin).

Asylinvandrare är kraftigt underrepresenterade som anställda inom sjukvården men rejält överrepresenterade som vårdbehövande… alltså hade det frigjorts resurser utan asylinvandring. När debattörer hävdar, att ”sjukvården hade inte klarat sig utan våra invandrare”, så är den aldrig omnämnda sanningen, att de då bedrägligt inbegriper invandrare från EU och USA, vilka inte är asylinvandrare! (DGS, 2021-05-30)  Vissa visar oförmåga att tala sanning om det uppenbara.

Av de långtidsarbetslösa är vanesvenskarnas andel ungefär 33 %. Entreprenörskapsforum har visat att majoriteten nysvenskar aldrig blir självförsörjande med nuvarande politik… man pratar om en ”inlåsningseffekt”.

Mer än 80 % av migranterna är efter ett decennium kvar i sin ”ebo-stadsdel”, och mer än 60 % bor i ett socio-ekonomiskt utsatt område eller dar al-islam (= islam-område). Det nya klassamhället har blivit etniskt.

Malmös befolkning 2020: 153 000 med svenskt ursprung – vanesvenskar – och 195 000 med utländskt ursprung – nysvenskar – och bland enbart barnen är glappet större (demografi.nu).

I var fjärde kommun konstateras mer än 70 % av barnen leva i låg ekonomisk standard. De nysvenska barnens andel är mer än tre gånger större än de vanesvenska barnens. Om ojämlikheten består, får vi inte ett dynamiskt utan ett orättvist samhälle. Den svenska politiken bygger på övertygelsen, att en dynamisk integration ska utjämna skillnaderna.

Inom en inte allt för avlägsen framtid spås Sverige få el-brist beroende på politiska felsatsningar. Exempelvis är överföringskapaciteten för liten. Biomassa/pellets har en tillväxttid på cirka 100 år, under vilken tid koldioxid visserligen lagras i träet. Förnybara bränslen ger en 77-procentig förlust på satsat kapital. Fossilbränslen ger däremot en ökad BNP som kan användas till miljöförbättringar (Copenhagen Concensus Center). Därför startar Kina nu drygt ett nytt kolkraftverk varje vecka.

Om 20 år beräknas vårt el-behov vara fördubblat till ca: 280 TWh (terawattimmar).

Vindkraften på riksnivå levererar nu med ca: 4300 vindkraftverk ungefär 12 % av el-behovet. Om dess installerade effekt jämnt fördelad skulle räcka året ut och denna effekt utnyttjas fullt ut från årets början, så skulle dess levererade elektricitet räcka som längst till 15 juni. Därefter skulle landets alla vindkraftverk stå stilla året ut.

Om vindkraften efter den beräknade behovsökningen på samma sätt skall täcka all el i knappt sex månader, så skulle vi behöva bygga ytterligare ungefär 67 300 vindkraftverk. Ska dessa täcka även det andra halvåret måste antalet fördubblas. (Verkningsgraden för vindkraftverk är nämligen lägre än 50 %, varför dess maximalt levererade kapacitet täcker knappt hälften av dess installerade.) 

Lika osannolik som vindkraft ter sig solceller, eftersom dessa skulle behöva täcka en yta som är större än kommunerna Göteborg, Malmö och Ekerö tillsammans. Både vindkraft och solceller är dessutom väderberoende, vilket minskar tillförlitligheten vad gäller el-leveranserna.

Om kärnkraften avvecklas förlorar vi omkring 40 TWh/år… om den blir 7 gånger större täcker den ensam hela det fördubblade el-behovet. Vårt nuvarande reaktoravfall, som är så radioaktivt/energirikt att det måste slutförvaras i 100 000 år, skulle då faktiskt istället kunna användas som bränsle i hundratals år i de nya reaktorerna. Därefter måste det slutförvaras i 600 år. Vår el-försörjning kommer med nuvarande politik att bli en ödesfråga.

Den i stort sett färdigutbyggda vattenkraften producerar under ett normalår cirka 65 TWh.

Lokal småskalig el-produktion står för ungefär 4,3 TWh (drygt 3 %). Den kan mer än fördubblas, om den byggs ut och effektiviseras, men istället vill regeringen montera ned den till följd av miljöregleringar, vars effekt påstås förbättra livsbetingelserna för vissa fiskarter.

Energipolitiken har varit föga mer folkförankrad än migrationen. Göteborgs universitet genomför undersökningen ”Svenska trender”, som bl.a. har kartlagt svenska folkets invandringsåsikter. Ända sedan undersökningen startade (1990) har folkets åsikt alltid varit minskad invandring. Det måste innebära att invandringspolitiken är odemokratisk… Makten följer inte folkviljan. Skulle Sverige ligga i nivå med sina nordiska grannländer, skulle invandringen hit ha varit cirka 75 % lägre.

Genom invandringens karaktär och volym har vi i en avsevärd dimension fått hit en inkompatibel civilisation. Därmed avses islam, eftersom koranen förbjuder dess anhängare att beblanda sig med ”de otrogna” (= vanesvenskarna)… Detta är en verklig främlingsfientlighet, som leder till hederskultur! Parallella värdesystem i samhället leder mer och mer till splittring i ett vi och dom. Den kulturfriktion som har uppstått försöker härskar-eliten bagatellisera eller helst slippa undan genom vilseledning, islamofobi-stämpling och/eller rasist-smetning. Detta visar på en uppenbar beröringsskräck att tala sanning om det uppenbara.

Islams värsta fiende är: Sanningen om islam!

Islams bästa vän är: Okunskapen om islam!

Polisens beräknade numerära utveckling 2018-2022: 30 000 anställda, plus 21 500 nya, minus 10 000 som lämnar kåren… blir 41 500 år 2022.

Gängens beräknade numerära utveckling 2018-2022 enligt vedertagen tillförlitlighet: 12 000 aktiva (varav drygt tusen livsstilskriminella), plus 2400 nya (10 % av årsklassens underkända elever i åk 9 varje år). Med ett försumbart bortfall blir antalet gängmedlemmar i runda tal 14 400 år 2022.

I ett konstaterande från år 2012 betraktades 400 gängmedlemmar då som ett samhällshot.

OBS! OBS! Först när våldsmonopolet ihop med rättsapparaten är tillräckligt skrämmande för gängen, fogar dessa sig!

”Den organiserade rasistiska förföljelsebrottsligheten har ökat i omfattning.” (SOU 2021:27) Den mest förföljda gruppen i den humanitära stormakten Sverige anses vara judarna. På grund av statens egen politik med en stor import av ”judehatare” visar makthavarna här en utpräglad oförmåga att tala sanning om det uppenbara.

Efter FBI-spaning (Trojan Shield) världen över  kunde polisen i 16 olika länder under försommaren 2021 genomföra gripandet av 800 mycket kriminellt belastade individer. Det blir i medeltal 50 gripna per land. För anknytning till vårt land greps emellertid 155 brottsmisstänkta… alltså tre gånger så många som i medellandet.

Enligt BRÅ (2021-05-26) beror den i Sverige unikt ökande kriminaliteten – som har blivit värst i Europa – på ”en slags social smitta”. Innebär BRÅ:s konstaterande rent logiskt, att landets nersmittade tillstånd till största delen har orsakats av nysvenskar, eftersom dessa är fruktansvärt överrepresenterade i brottsstatistiken?

Forskaren Amir Sariaslan har genom omfattande syskon-studier visat, att den officiella orsaks-myten gällande socio-ekonomiska faktorer… inte är det huvudsakliga skälet till kriminalitet. Här visar makthavarna åter igen en uppenbar oförmåga att tala sanning.

”Då man undangömmer gängets blood-lines stammande från utlandet, så skyddas hela bandet.”

Sanningsenlig sakframställan som bevisar brottslighet måste regelmässigt ha högre dignitet än brottslingens integritet. Samhällets företrädare måste få använda alla till buds stående medel, då det gäller att bekämpa bidragsfusk och övrig kriminalitet. Om det demokratiska systemet inte ingriper utan omvandlar samhället till något som folkflertalet inte har legitimerat… så kan oppositionella komma att bli ”antidemokrater” på grund av s.k. instrumentaliserad vrede.

Går utvecklingen i Sverige åt rätt håll? Svaret på den frågan (relaterat till riksdagspartierna) presenterade Demoskop 2021-05-21 och då visade procentsiffrorna i vilken utsträckning utvecklingen är till belåtenhet inom partierna (och motsvarande belåtenhetsandel bland väljarna justerade med SCB:s opinionssiffror för maj): MP81 (3,1), S78 (22,0), C73 (6,9), V47 (4,2), L25 (0,6), M16 (3,6), KD13 (0,6) och SD4 (0,8). Den sammantagna belåtenheten för alla väljare blir knappt 42 procent… inte bra alls för tilliten till politiken… enligt väljarna går Sverige åt fel håll!

Vad är det för likhet respektive skillnad mellan gårdagens DDR och dagens Sverige? Svar: Likheten är det socialistiska samhällstvånget… skillnaden är, att det var man medveten om i DDR.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”