Dikt eller tillförsikt

Politiken har efter hand svårt omvandlat vårt land.
Detta har för folket markant skett, utan att makten något har sett.
Den, som land och rike så styr, sig efter hand om gelike illa då bryr.

Politiken har tillräckligt konkret kunnat landa, efter förskräckligt smet och skrämselpropaganda.
Vinklade versioner av selektivt utvalda skeenden har upplevts sanna efter upprepade beteenden.
Ifall jobbig kritikflod devalveras till rasism levereras utfallet ofta med självgod snobbism.

Förutsägbar tuktan i dresserat spel… visa aldrig bakomliggande fruktan att agera fel.
För aningen censurerade samhällsproblem excellera utmaningen desto mera extrem.
För samhällets totala disciplin krävs övertala familjen, flocken, folket och fantasin.

Kärnfamiljen är vad vi redan vet… vår viktigaste reproduktionsenhet.
Kulturen är folkets personlighet och väl buren bär den strukturens försonlighet.
I fantasin flockas autonomin, som krockas med kollektivets disciplin.

Åtgärd som ge favör favoriseras i ett kör.
Folksjälens moral formas av trons ideal.
Mångtydighet ge mångas olydighet.

Fel lett… oönskat skett.
Rädda samvetet… hata flathet!
Skammens prydnad… lögnens lydnad.

Avfärda fakta ärliga förakta.
Ju mer rätt-tänkt desto mindre lättkränkt.
Förnuftsbaserad tolerans sakna hat-substans.

Ej skilja på sak och person sakna reson.
Hellre prata klart än rata enbart.
Ju mera extrem desto flera problem.

Demokratifientlig sammanfattning enligt makt-elitens nedlåtande tolkningsföreträde… gör med en självbevisande verkan deras motståndare mindervärdiga: Varje av förakt ansatt gemenskap må sammankopplas med sina beklagansvärda anhängare, vars sympatier ju intygar föraktets vettighet.

Genomförda åtgärders följdverkan ses i nuets politik, vars verklighetsanalys visar hur inriktningen nu ska utforma framtiden.
Den politik, som genomgående har en verklighetsbeskrivning, vilken mest korrekt återspeglar samhällssituationen, vinner folkets förtroende.

Elevernas id servera deras framtid.
Då inkompetensen gryr, få sej bryr.
Då inkompetensen yr, gå grej överstyr.

Sakna hum kallas i skolan flum… annan naivism likna flummig relativism.
Kulturarvets viktiga dignitet gestalta folksjälens riktiga identitet.
Indifferent hållning inhiberar sållning.

I Nationens Kulturella Dimensioner (enligt G Hofstedes) gynnas pojkar av konkurrens och prestation, medan flickor favoriseras av relationer och konsensus. Vidare är pojkar känsligare för negativ påverkan, medan flickor presterar sämre under stress. Att skjuta upp en näraliggande behovsuppfyllelse för ett långsiktigt mål gynnar flickor mer än pojkar, medan pojkar tjänar mer än flickor på ett minskat ”köns-gap”. Ligger dessa kunskaper i linje med skolans pedagogik?

Att inte veta, vad man inte vet, heter konkret ”insiktens analfabet”.
Den, som orätt tacka med att svära, har mycket vett att lära.
Skolans lärarinnor äras nu som lärare, men är än som icke-män feminina bärare.

Feminismen vill ha herravälde.
Feminismen strävar ståndaktigt mot kvinnans särställning.
Jag föredrar en kropp vilken inte ses grann, framför den som silikon gjort osann.

Så länge insiktsbristen om islam få råda, få bebåda framtids-våda.
”Fredens religion” hata vredens relation.
Med ärftliga defekter vid generationsskiften kan dubbla effekter ”klonas” genom kusingiften.

Om muslimer, i konsekvens med sin egen hädelse-princip om alla människors hänsyn och respekt för religionens gudomliga okränkbarhet, själva ska tillämpa denna princip, måste de sluta att slakta kor, ty sådana är ju gudomligt heliga inom hinduismen.

Efter att Ali, Omar och Hassan hade förnedrings-rånat Olle framfördes, att detta måste betraktas som ett utslag av rasism. En vänsterradikal slöjaktivist protesterade och hävdade med bestämdhet, att rasism aldrig kan drabba individer ur en majoritetsbefolkning… Att därigenom förneka rasism i apartheid-politikens Sydafrika är något helt nytt!

Islams sharia-kulturella värdegrunds centrala drag utgår ifrån en egoistisk överlägsenhet rörande synen på heder och kön samt att svenska staten och dess lagar är perifera företeelser, vilka blir utifrån kommande hot mot de egna levnadsvanorna.

När politiker, journalister och byråkrater med sina förstatligade sinnen ska bedöma lojaliteten hos muslimer, låter de sig luras. De utgår nämligen ifrån tron, att muslimerna delar deras syn på staten och lagen. Fritt tolkat turkiskt ordspråk: ”Den, som inte stjäl av staten, kallas den arme saten.”

Tänka fritt e stort, tänka rätt e större, tänka sant e störst.
Ingen törs… inget hörs… ingen störs.
Segregation ihop med lägre laglydnads-koefficient är mångkulturens fundament.

Mellan 2010 och 2020 ökade sjukvårdens skjut- och knivskador med 48 %, och då är alla de som dog inte medräknade. ”På det hela taget kan människor generellt sett vara trygga i sin vardag.” förklarade samtidigt vår statsminister.

Paradoxernas politik följer flosklernas logik.
Ju drömskare förflugen politik, desto lömskare förljugen polemik!
I klimatpandemi vi andligt matade bli.

Vårt solsystem vandrar upp och ned i Vintergatans mittplan. Detta påverkar den kosmiska strålningen, som träffar jordens samlade albedo (= reflektionsförmåga), vilket i sin tur höjer eller sänker den globala temperaturen… liksom solfläckarnas intensitet. Just nu upplever vi en temperaturhöjning, och då är det faktiskt viktigt att veta, att det är solen som är orsaken.

De globala ekosystemens förmåga att binda koldioxid (CO2) regleras i fallande grad av näringsämnena fosfor (P), kväve (N) och kalium (K). Dessa gödningsämnen (NPK) ökar växters biomassa, vilket samtidigt gynnar växternas konsumtion av ”växthusgasen” koldioxid… livets gas. Ju mer NPK desto mindre CO2… övergödning leder dock till andra problem. När växter dör återlämnar de sin CO2 till naturen, och den processen påskyndas av en lagom värmeökning. Det vi bör oroa oss för, är i första hand inte koldioxidhalten, utan att det ändliga grundämnet fosfor snart kan ta slut.

Den årligen temperaturrelaterade dödligheten har sjunkit från cirka 500 000 personer för hundra år sedan till ungefär 20 000 nu, och då har jordens befolkning dessutom 4-dubblats (International Disaster Data Bas). Varför skrämma framförallt unga människor på det sättet som nu görs?

Utan hänsyn ingen respekt.
Tystas klara brister, brister klarsyn.
Ingen nörd skiter i egen skörd.

De, som grumlat vattnet med begär, tåler inget fiske där.
Är idealen för höga lär moralen nå dem föga.
I fritt stim som öppet kved, ges man många besked.

Tilliten dröms, ty hyckleriet göms.
I orons insikt idkas trons bikt.
Beständiga är inga öden mer än döden.

Svenska dilemman:
– Oansvariga besluts-hariga
– Medial propagandacentral
– Omilitär stormaktsministär
– Vindlande energistiltje
– Slitsam åderförkalkning
– Grundlös grundskola
– Ofattbar fattigdomsimport
– Knökad byråkrati-kö
– Obrottslig brottseskalering

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”